Symbol:
SO

Referat:
Referat Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 lipca 2015r Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019 poz. 631 z późn.zm.)

Wymagane dokumenty:
Wniosek - zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Bobrowniki
Ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki

Adres poczty elektronicznej i nr faksu, pod który można kierować zawiadomienia:
sekretariat@bobrowniki.pl
fax: 32 287 74 86

TRYB UPROSZCZONY:
W przypadku, gdy organizator uzna, iż planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym oraz powodować zmiany w jego organizacji, organizator może zawiadomić o zamiarze zorganizowania zgromadzenia wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego.

Opłaty:
brak

Termin załatwienia sprawy
Termin złożenia zawiadomienia:
najpóźniej na 6 dni, najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.
W trybie postępowania uproszczonego najpóźniej na 2 dni, najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.

. Decyzję o zakazie zgromadzenia wydaje się nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Katowicach w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Uwagi:
- Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia złożone z naruszeniem terminu ustawowego nie będzie uznane za skutecznie złożone. Brak skutecznego zawiadomienia o zorganizowaniu zgromadzenia wiąże się z poniesieniem odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia z art. 52 § 1 pkt 2 Kodeksu wykroczeń za zwołanie zgromadzenia bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczenie takiemu zgromadzeniu.

- W zgromadzeniu nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.

- W trakcie zgromadzenia jego przewodniczący zobowiązany jest do nieprzerwanego posiadania elementów wyróżniających, w tym identyfikatora ze zdjęciem. Organ gminy wyposaża przewodniczącego w ww. identyfikator.

- Przewodniczący zobowiązany jest pozostawać w kontakcie z funkcjonariuszami Policji w przypadku ich przybycia na miejsce zgromadzenia, a w przypadku wyznaczenia przez Gminę swojego przedstawiciela, również z tym przedstawicielem.

- Organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia są zobowiązani do zapewnienia przebiegu zgromadzenia, zgodnie z przepisami prawa oraz do przeprowadzenia zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstawaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia.

- W przypadku, gdy uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się poleceniom przewodniczącego, lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy ustawy o zgromadzeniach albo przepisy karne, przewodniczący jest zobowiązany rozwiązać zgromadzenie.

- Organizator zgromadzenia składający zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w trybie postępowania uproszczonego obowiązany jest do nieprzerwanego posiadania w widoczny miejscu elementów wyróżniających, wskazujących na pełnienie przez niego funkcji organizatora zgromadzenia.