Elektroniczna Skrzynka Podawcza  

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - art. 58 ust. 2 (Dz. U. z dnia 15 listopada 2001 r. z późn. zm.). ustanawiającą dzień 1 maja 2008 r. terminem kiedy organy władzy publicznej umożliwią odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej Urząd Gminy Bobrowniki uruchomił usługę Elektronicznej Skrzynki Podawczej.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766) Urząd Gminy w Bobrownikach akceptuje formaty wymienione w ww. Rozporządzeniu, tj. .txt, .rtf, .pdf, .doc, OpenDocument - przy danych tekstowych przyjmowane będą wszystkie możliwe formaty danych zapisane w oprogramowaniu opendocument (OpenOffice 2.0). Przy danych zawierających informację graficzną przyjmowane będą formaty danych: .jpg, .gif, dla danych skompresowanych: .zip, .rar.

Urzędowe poświadczenie odbioru:
Dostarczenie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym doręczonego do Urzędu Gminy w Bobrownikach za pomocą Ekektronicznej Skrzynki Podawczej zostanie poświadczone drogą elektroniczną.

W momencie odbioru decyzji przez klienta zostanie wygenerowane Urzędowe Potwierdzenie Nadania, które petent będzie musiał potwierdzić własnym podpisem elektronicznym, po czym zostanie mu udostępniona możliwość pobrania całego pisma.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
https://ugbobrowniki.eboi.pl/

Wymagania:

1.  Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Gminy w Bobrownikach muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez jedno z kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji.

2. Dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego.