Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy:

Wójt Gminy Bobrowniki

 

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa zawierające:

- imię, nazwisko i adres właściciela/współwłaścicieli nieruchomości

- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte:

    numer ewidencyjny działki

    obręb

    adres

- rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości

- oryginał lub uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika

- dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty.

 

Opłaty:

- Zgłoszenie jest wolne od opłat

- Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,- zł. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

- Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wynosi 17,- zł. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu.Miejsce składania dokumentów:

- Urząd Gminy Bobrowniki 42-583 Bobrowniki ul. Gminna 8, pokój numer 13 (kancelaria Urzędu)

- W formie dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznymTermin i sposób załatwienia sprawy:

- W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu jego pnia mierzonego na wysokości 5 cm od podłoża, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony.

Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie drzewa wyklucza możliwość jego usunięcia na podstawie zgłoszenia wniesionego do organu.

- W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin drzewa organ może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

- W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. Nałożenie tego obowiązku przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu.

- Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej albo dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

- W przypadku nie usunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tj.:Dz.U. z 2020 r. poz. 55)

 
Nazwa referatu prowadzącego sprawę:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej