DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zmianami)

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością

ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI: WÓJT GMINY BOBROWNIKI ul. GMINNA 8, 42 - 583 BOBROWNIKI

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI: URZĄD GMINY BOBROWNIKI ul. GMINNA 8, 42 - 583 BOBROWNIKI

1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
2. Naliczaną opłatę należy uiszczać bez wezwania na rachunek bankowy Gminy w terminie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Termin składania deklaracji:
- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
- w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany składa się nową deklarację. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

 

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy EBOI

lub ePUAP