Podstawa prawna

1. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), Dział VIII

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz.46),

3. Zarządzenie Wójta Gminy Bobrowniki K.0152/12/06 z dn. 20.11.2006

adres do korespondencji: ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki, woj. śląskie
forma elektroniczna (e-mail): sekretariat@bobrowniki.pl
forma elektroniczna za pośrednictwem platformy ePUAP

forma ustna – interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje:
- Wójt Gminy Bobrowniki w poniedziałki od 9:00 do 12:00,
- Zastępca Wójta Gminy Bobrowniki w poniedziałki od 13:00 do 16:00.

Opłaty:
Skargi i wnioski w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie podlegają opłacie skarbowej.