Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy:

Wójt Gminy Bobrowniki


Wymagane dokumenty:


  • Wypełniony formularz wniosku

  • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.

  • Zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał).W przypadku, gdy posiadacz działki nie jest właścicielem terenu lub użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. W przypadku, gdy teren stanowi współwłasność, konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli terenu

  • Oświadczenie o udostępnianiu informacji dotyczącej zamiaru złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu - Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe

  • Rysunek, mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.

  • projekt planu

a/ nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów,

b/ przesadzenia drzewa lub krzewu

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane

  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000

  • Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz art. 52 ust.1 pkt 1,3,7,8,12,13 i 15, jeżeli zostało wydane

  • Zgoda organu uznającego obszar za rezerwat przyrody - w przypadku wydawania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach rezerwatu przyrody

  • W przypadku naturalnego cieku wodnego - od zarządcy cieku kserokopia potwierdzonego przez właściwy organ architektoniczno - budowlany zgłoszenia zamiaru wykonania modernizacji cieku wodnego

  • W przypadku urządzenia wodnego (np. rów) zlokalizowanego na działce nie będącej własnością zarządcy cieku - wniosek właściciela działki wraz z kserokopią pozwolenia wodnoprawnego
  • Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty

Opłaty:

  • Wniosek jest wolny od opłat.

  • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

  • Opłata administracyjna za usunięcie drzew i krzewów ustalana jest w wydawanym zezwoleniu

  • Opłatę za usunięcie drzewa ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm i od tempa przyrostu pnia drzewa na grubość poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew oraz współczynników różnicujących stawki w zależności od lokalizacji drzewa.

  • Opłatę za usunięcie krzewu ustala się na podstawie stawki za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami oraz współczynników różnicujących stawkę w zależności od lokalizacji krzewu.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Bobrowniki ul. Gminna 8, pokój numer 13 – kancelaria Urzędu

Termin i sposób załatwienia sprawy:

regulują przepisy art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tj.:Dz.U. z 2020 r. poz. 55)Nazwa referatu prowadzącego sprawę:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej