Wydawanie Wypisów i Wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Bobrowniki, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki oraz zaświadczeń o przeznaczeniu działek

w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki

 

Organ  właściwy  do  rozpatrywania  sprawy:

                Wójt  Gminy  Bobrowniki

Wymagane  dokumenty:

Wypełniony   formularz  wniosku  o wydanie zaświadczenia, wyrysu i wypisu z podanym obrębem geodezyjnym i numerem ewidencyjnym działki.

Opłaty:

-          Zaświadczenie – opłata skarbowa 17 zł,

-          Wypis  do 5 stron– opłata skarbowa 30zł,

                powyżej 5 stron -opłata skarbowa 50zł

-          Wyrys – za każdą pełną stronę - opłata skarbowa 20 zł,

                                                 nie więcej niż 200zł

      

Miejsce  składania  dokumentów:

Urząd  Gminy  Bobrowniki  ul. Gminna 8

Termin  i  sposób   załatwienia regulują przepisy art. 35  kodeksu  postępowania  administracyjnego

Podstawa  prawna:

Ustawa  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi  zmianami). 

Nazwa  referatu  prowadzącego  sprawę:

                Referat  Mienia  Komunalnego  i  Zagospodarowania  Przestrzennego

Numer  pokoju: 17

Telefon:  287-78-87  wew. 31