ROZGRANICZENIE  NIERUCHOMOŚCI 

 

Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy :

Wójt Gminy Bobrowniki

 

Wymagane dokumenty :

Złożenie przez właściciela, współwłaścicieli, użytkownika wieczystego lub posiadacza samoistnego nieruchomości wniosku w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

 

Do wniosku należy dołączyć :

-     dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt własności ziemi, akt notarialny, prawomocne orzeczenie sądu),

-    oświadczenie geodety uprawnionego o przyjęciu zlecenia na wykonanie rozgraniczenia.

 

Opłaty :

Decyzja o rozgraniczeniu podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł – zgodnie
z załącznikiem do ustawy z dnia 16.11 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) określającym wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Bobrowniki, 42-583 Bobrowniki ul. Gminna 8 -  pok. nr 13

 

Termin  i  sposób załatwienia regulują przepisy art. 35, 61, 104 i 123 ustawy z dnia  14  czerwca 1960 r. - Kodeksu  postępowania  administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z  późn. zm.) 

1.  Wójt gminy wydaje postanowienie wszczynające postępowanie o rozgraniczeniu nieruchomości

2.    Wójt gminy wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości po dokonaniu w myśl art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -  Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U z 2005 r. nr 240, poz.2027 z późn. zm.) oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia granicy nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych w wyniku tych prac dokumentów z obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna :

ustawa   z   dnia 14  czerwca  1960 r.  -Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U z 2005 r. nr 240, poz.2027 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości  ( Dz. U. Nr 45, poz. 453 )

 

Nazwa referatu prowadzącego sprawę :

Referat Mienia Komunalnego i Zagospodarowania  Przestrzennego

Numer pokoju : 18

Telefon : 287-78-87 wew. 41