<>

 

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

 

Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy :

Wójt Gminy Bobrowniki

 

Wymagane dokumenty :

Wypełniony przez właściciela lub osobę faktycznie władającą nieruchomością formularz wniosku w sprawie nadania numeru porządkowego dla  nieruchomości

 

Do wniosku należy dołączyć :

Fragment mapy zasadniczej potwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z naniesionym budynkiem  – 2 egz.

 

Opłaty : nie pobiera się

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Gminy Bobrowniki, 42-583 Bobrowniki ul. Gminna 8 – pok. nr 13

 

Termin i sposób załatwienia :

Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 ustawy z dnia  14  czerwca 1960 r. - Kodeksu  postępowania  administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z  późn. zm.) 

- Wójt gminy zawiadamia  o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości.

 

Podstawa prawna: 

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. nr 240 poz. 2027 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 28 października 2004r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości
( Dz.U. z 2004 r. nr 243 poz. 2432 )

 

Nazwa  referatu  prowadzącego  sprawę:

Referat  Mienia  Komunalnego  i  Zagospodarowania  Przestrzennego

Numer  pokoju: 18

Telefon:  287-78-87  wew. 41