ZAMELDOWANIA, WYMELDOWANIA

Gdzie załatwić sprawę:

Urząd Gminy Bobrowniki, ul. Gminna 8
Referat Spraw Obywatelskich, parter – pokój nr 2

 

ZAMELDOWANIA I WYMELDOWANIA OBYWATELI   R.P.

Do zameldowania na pobyt stały wymagane są następujące dokumenty:

- formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” wypełniony i podpisany przez stronę,

- potwierdzenie na druku faktu pobytu przez najemcę lub właściciela lokalu,

- przedstawienie do wglądu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do mieszkania,

- dowód osobisty,

Do zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy wymagane są następujące dokumenty:

- formularz „zgłoszenia pobytu czasowego ponad 3 miesiące” wypełniony i podpisany przez stronę,

- potwierdzenie na druku faktu pobytu przez najemcę lub właściciela lokalu,

- przedstawienie do wglądu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do mieszkania,

- dowód osobisty,

Do wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego powyżej 3 miesięcy wymagane są następujące dokumenty

    - formularz „zgłoszenie wymeldowania...” wypełniony i podpisany przez stronę,    

    - dowód osobisty,

Wyjazdy zagraniczne obywateli R.P trwające dłużej niż 6 miesięcy

Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi gminnemu. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu – najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia powrotu.”;

 

ZAMELDOWANIA CUDZOZIEMCÓW

 • cudzoziemiec dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium RP na podstawie art. 108 ust.1 pkt 2 lub art. 206 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz.1650) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

 • cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w RP, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

 • cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania na pobyt czasowy, przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub  obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.


Uwagi:


 • Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
  Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.

 • Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania jest data sporządzenia aktu urodzenia.

 • Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
  Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.


 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.


Opłaty

1/ Czynności meldunkowe dokonywane są bezpłatnie.

2/Zaświadczenia wydawane na żądanie strony z akt ewidencji ludności podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

3/  Opłatę skarbową uiszcza się  na rachunek bankowy Urzędu Gminy
nr  69 84380001 0000 0143 2022 0003

4/ Udostępnianie danych osobowych następuje na wniosek, który podlega opłacie gotówkowej w wysokości 31,00 zł. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku. Opłatę można wnieść na rachunek  bankowy Urzędu Gminy - nr 45 8438 0001 0000 0143 2016 0004.