Świadczenie przysługuje osobom uprawnionym do korzystania z usług tłumacza języka migowego w kontaktach z organami administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U.2011. 209.1243 ze zm.).

Realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędzie Gminy w Bobrownikach w zakresie niezbędnym do uzyskania informacji o sprawach i udostępniania akt.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia dokonać można:

- elektronicznie na adres sekretariat@bobrowniki.pl, bądź za pośrednictwem platformy ePUAP;
- telefonicznie pod nr 32 287 78 87, 32 287 78 88, 32 287 79 03, 32 287 78 83;
- faksem na numer 32 287 74 86;
- pocztą na adres ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki;
- w Kancelarii Urzędu Gminy, p. 13.

Po przyjęciu zgłoszenia Urząd Gminy w Bobrownikach zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Urząd Gminy w Bobrownikach zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień.