Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania określa Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352).

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej niezależnie od sposobu utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż jej pierwotny publiczny cel dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:
- udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bobrowniki,
- udostępniona na stronach internetowych Gminy Bobrowniki,
- przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach gdy informacja sektora publicznego:
- nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium;
- została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
- będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
- została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Gminy;
- w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę ePUAP;
- e-mailem na adres Kancelarii Urzędu Gminy: sekretariat@bobrowniki.pl.

Wniosek winien zawierać następujące dane:
- nazwę podmiotu zobowiązanego;
- informacje o wnioskodawcy: imię i nazwisko, albo nazwę oraz adres do dostarczenia odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanych we wniosku;
- wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli już jest udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
- wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
- wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
- wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym Urzędu Gminy Bobrowniki.

Jeżeli wniosek dotyczy umożliwienia ponownego wykorzystywania przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przekazywanych w systemie teleinformatycznym należy wskazać okres, przez który Urząd Gminy będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w terminie 14 dni Urząd Gminy zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Urząd Gminy Bobrowniki, po rozpatrzeniu wniosku:
- przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
- informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
- składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
- odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd Gminy Bobrowniki o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Gminy Bobrowniki, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Urząd Gminy Bobrowniki nie jest obowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.


Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Urzędu Gminy Bobrowniki.

Jeżeli dla danej informacji publicznej, udostępnionej w BIP Urzędu Gminy Bobrowniki lub na wniosek – nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania informacji, wnioskodawca jest zobowiązany do:
- poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
- nie modyfikowania pozyskanej treści informacji publicznej;
- w przypadku gdy treść pozyskanej informacji lub jej fragment, będzie stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia.

Urząd Gminy Bobrowniki może określić warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.


Zakres odpowiedzialności Urzędu Gminy Bobrowniki.

Urząd Gminy Bobrowniki nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny, w tym za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie.


Opłaty za ponowne wykorzystywanie.

Informacja sektora publicznego wytworzona w Urzędzie Gminy Bobrowniki jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania co do zasady bezpłatnie.

Zgodnie z art. 17 ust. 1i 2 ustawy Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio, związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, Urząd Gminy Bobrowniki może nałożyć opłatę uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.


Ograniczenia.

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu na podstawie art. 6 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352).


Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu.

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), z tym, że:
- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.