Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Opiekuna dziecięcego do Żłobka Gminnego

O G Ł O S Z E N I E
Dyrektor Żłobka Gminnego z siedzibą w Rogoźniku
ogłasza konkurs na stanowisko Opiekuna dziecięcego do 
Żłobka Gminnego
   Rogoźnik, ul. Zacisze 1
Liczba wakatów 3

Wymagania formalne dla kandydatów:

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) posiadane co najmniej wykształcenie średnie oraz:
- co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3
lub
- przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym odbyte 280godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna
d) nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia,

2. Wymagania dodatkowe:

a) udokumentowany staż pracy z dziećmi min. rok
b) znajomość przepisów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3,
c) znajomość prawa pracy i przepisów BHP,
d) doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów unijnych dotyczących finansowania jednostek budżetowych będzie dodatkowym atutem

3. Główne obowiązki opiekuna

1) opieka pielęgnacyjna i wychowawcza dzieci,
2 )tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolność i zainteresowania poprzez obserwację i kontakt indywidualny
3) opracowanie planów zajęć dla grupy dzieci
4) współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia, w szczególności przez prowadzenie konsultacji  i udzielanie porad  rodzicom w zakresie pracy z dziećmi
5) ustalanie formy pomocy w działaniu wychowawczym,
6) dbanie o bezpieczeństwo i  zdrowie dzieci,
7) nadzór nad przestrzeganiem ustalonego porządku dnia
8) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z rozwojem psychofizycznym dziecka,
9) dbałość o stan sanitarno-higieniczny dzieci,


4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) życiorys uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i kariery zawodowej wraz z danymi teleadresowymi,
b) list motywacyjny,
c) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
e) kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
f) kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
g) oświadczenie o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. Klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.


Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego.
Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Opiekuna w Żłobku Gminnym z siedzibą w Rogoźniku” w Żłobku Gminnym, Rogoźnik ul. Gminna 8.
Oferty należy składać do dnia 28.12.2012 r. do godz. 15.00.
Zgłoszenia, które wpłyną do Żłobka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bobrowniki.

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na podane wyżej stanowiska wybrane zostały:

- Polak Anna, zam. Bobrowniki

- Janik Agnieszka,  zam. Rogoźnik

- Mitas Marta, zam. Rogoźnik
 

Dyrektor Żłobka Gminnego

Anna Katolik-Brzeszcz

Metadane

Źródło informacji:Anna Katolik-Brzeszcz
Data utworzenia:2012-12-17 12:38:57
Wprowadził do systemu:Piotr Wieczorek
Data wprowadzenia:2012-12-17 12:39:15
Opublikował:Piotr Wieczorek
Data publikacji:2012-12-17 12:43:03
Ostatnia zmiana:2012-12-31 11:29:23
Ilość wyświetleń:4024