Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej - Podinspektor w dziale administracyjnym – kasjer

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor w dziale administracyjnym – kasjer


Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie,

posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

nieposzlakowana opinia,

wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: administracja samorządowa lub zarządzanie)

co najmniej roczny staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na podobnym stanowisku,

znajomość przepisów dotyczących zasad prowadzenia kasy zakładu wraz z obsługą kasy fiskalnej,

znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem sekretariatu,

znajomość oprogramowania biurowego MS Office (Word, Excel).

Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, o ochronie informacji niejawnych,
o
ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej
i
archiwalnej oraz podstawowych przepisów prawa pracy.

znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o cmentarzach,

doświadczenie w pracy w księgowości i w kadrach,

umiejętność obsługi urządzeń techniki biurowej: kserokopiarka, faks itp.

samodzielność, komunikatywność i rzetelność w wykonywaniu pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

prowadzenie sekretariatu zakładu,

obsługa kasy zakładu,

prowadzenie spraw związanych z obsługą cmentarzy komunalnych,

archiwizowanie dokumentacji,

prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych,

pełnienie zastępstw w dziale kadr (obsługa programu kadrowo-płacowego Optima).

Warunki pracy na danym stanowisku:

pełny wymiar czasu pracy,

miejsce pracy: Bobrowniki ul. Sienkiewicza 121Bbiuro I p.

praca przy stanowisku komputerowym wymagająca wysokiego stopnia samodzielności
i bezpośredniego oraz telefonicznego kontaktu ze stronami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu styczniu 2012 r. nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty:

życiorys i list motywacyjny,

kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
i kwalifikacje,

kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,

oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych,

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
o
pracownikach samorządowych obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 13.03.2012r. w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej, przy ul. Sienkiewicza 121 B 42-583 Bobrowniki lub pocztą na adres Zakładu
z dopiskiem: nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektor w dziale administracyjnymkasjer.

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje:

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu i formie przeprowadzenia dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bobrowniki: bip.bobrowniki.pl., oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu - 32 287 41 99


Bobrowniki, 28.02.2012 r.


Dyrektor ZGK w Bobrownikach

mgr Przemysław Cichosz

Załączniki

Informacja o wynikach I etapu naboru (14.4kB)    
Informacja o wyniku naboru (25kB)    

Metadane

Źródło informacji:Przemysław Cichosz
Data utworzenia:2012-02-28 10:44:28
Wprowadził do systemu:Piotr Wieczorek
Data wprowadzenia:2012-02-28 12:15:34
Opublikował:Piotr Wieczorek
Data publikacji:2012-02-28 12:17:09
Ostatnia zmiana:2012-03-22 13:47:56
Ilość wyświetleń:4740