Osoba fizyczna może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. 

Przedsiębiorca składa wniosek CEIDG-1 o wpis do ewidencji. Wniosek ten jest równocześnie wnioskiem zgłaszającym wpis do rejestru  (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym (NIP), zgłoszeniem płatnika składek lub jego zmiany (ZUS/KRUS). Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie gminy w całej  Polsce lub elektronicznie poprzez platformę CEIDG (dotyczy tylko osób posiadających podpis elektroniczny, lub profil zaufany E-PUAP)  Wniosek CEIDG-1 wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Ministerstwa Gospodarki - www.mg.gov.pl lub w systemie CEIDG - www.firma.gov.pl.  

Wniosek o wpis do CEIDG  jest wolny od opłat i można go złożyć w następujący sposób:

  • dla osób dysponujących bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e-PUAP wniosek można złożyć bezpośrednio, w systemie CEIDG, przy wykorzystaniu zamieszczonego kreatora lub aktywnego formularza.

Dla osób nie posiadających bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP:

  • elektronicznie do CEIDG - w ciągu 7 dni należy zgłosić się do dowolnego urzędu gminy w Polsce w celu podpisania wcześniej wysłanego wniosku (Uwaga: czas realizacji wniosku rozpoczyna się w momencie jego podpisania). Należy mieć przy sobie dokument tożsamości w celu uwierzytelnienia wnioskodawcy.
  • w formie papierowej, osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnym urzędzie gminy w Polsce. Należy mieć przy sobie dokument tożsamości w celu uwierzytelnienia wnioskodawcy.
  • pocztą do dowolnego urzędu gminy w Polsce, konieczne jest notarialne potwierdzenie podpisu.

Organ gminy wprowadza wniosek CEIDG-1 do systemu CEIDG nie później , niż następnego dnia roboczego po jego otrzymaniu (momentem otrzymania jest dzień w którym obywatel złożył dokument w Urzędzie w formie papierowej lub dzień, w którym obywatel podpisał wcześniej złożony wniosek w formie elektronicznej). 

System CEIDG przekazuje wniosek CEIDG-1 do właściwego Urzędu Skarbowego, oddziału ZUS/KRUS oraz do GUS, dane wnioskodawcy, są także weryfikowane przez system w Krajowym Rejestrze Karnym oraz bazach PESEL i NIP. 

Wniosek CEIDG-1 można złożyć w Urzędzie Gminy w Bobrownikach w pokoju nr. 2 (na parterze) w następujące dni:

  • poniedziałek i czwartek w godz. 7:00-16.00,
  • wtorek, środa w godz. 7:00-15:00,
  • piątek w godz. 7:00-13:00

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 287-78-88 wew. 47

Porady i pomoc odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej można uzyskać na portalu https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;7b748944-269b-4581-b27b-0144264fac7e

Załączniki:

Wniosek CEIDG-1 - pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1  - pobierz