Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy - Podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich


        Bobrowniki, 2011-08-04


WÓJT GMINY BOBROWNIKI OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich


1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

1) staż pracy w administracji samorządowej, na podobnym stanowisku,
2) znajomość przepisów:
- o samorządzie gminnym,
- o pracownikach samorządowych,
- kodeks postępowania administracyjnego,
- o ochronie informacji niejawnych,
- o ochronie danych osobowych,
- instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt, instrukcji archiwalnej,
4) umiejętność obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych,
5) znajomość obsługi oprogramowania informatycznego elektronicznego obiegu dokumentów,
6) prawo jazdy kategorii B.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prowadzenie rejestru przesyłek wpływających i wychodzących w systemie elektronicznym,
- udostępnianie i i rozpowszechnianie pism wewnątrz Urzędu w systemie tradycyjnym i elektronicznym,
- wysyłanie korespondencji na zewnątrz Urzędu, prowadzenie rejestrów kancelaryjnych,
- obsługa punktu przyjmowania podań i informowania petentów o sprawach załatwianych w Urzędzie oraz o komórkach właściwych do ich załatwienia,
- archiwizowanie dokumentów urzędowych zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji archiwalnej.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae,
3) kserokopie świadectw pracy, lub zaświadczeń potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
4) kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
6) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
8) kserokopia prawa jazdy kat. B.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowniki : ul. Gminna 8 42-583 Bobrowniki, pokój nr 9 , lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:” Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze” w terminie do dnia 18 sierpnia 2011r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

6. Informacje dodatkowe

Informacja o liczbie kandydatów, którzy zgłosili się do naboru oraz o liczbie kandydatów spełniających określone wymagania formalne umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bobrowniki bip.bobrowniki.pl. Kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu i formie przeprowadzenia dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

 

Załączniki

Informacja o wyniku I etapu postępowania (11.7kB)    
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (23.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Kamila Mitas
Data utworzenia:2011-08-04 11:00:19
Wprowadził do systemu:Piotr Wieczorek
Data wprowadzenia:2011-08-04 11:00:30
Opublikował:Piotr Wieczorek
Data publikacji:2011-08-04 11:03:10
Ostatnia zmiana:2011-09-19 14:20:06
Ilość wyświetleń:6364