Zamknij okno Drukuj dokument

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

                                                                                             

Wójt Gminy Bobrowniki

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor w Referacie Rozwoju i Promocji

1.      Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

3) wykształcenie wyższe

      4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

          oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

      5/ nieposzlakowana opinia.

2.      Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

1) znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania 

    administracyjnego, prawa prasowego i autorskiego

2) staż pracy na podobnym stanowisku,

      3) sprawne posługiwanie się programami Photoshop, Indesign, Corel, Power Point,

            4) samodzielność, dokładność, terminowość, uprzejmość, komunikatywność,

            5) prawo jazdy kat. B

            6) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

            7) znajomość języka PHP i HTML,

           

 3.   Do zakresu czynności Podinspektora należeć będzie:

  1) bieżąca obsługa i korekta stron internetowych Urzędu Gminy,

2) fotograficzna obsługa imprez gminnych

3) przygotowywanie publikacji promocyjnych dla potrzeb Gminy,

4) przygotowywanie publikacji periodycznych dla potrzeb miesięcznika samorządowego,

5) współpraca z mediami,

6) przygotowywanie kampanii promocyjnych.

Szczegółowy zakres czynności określony zostanie po podpisaniu umowy o pracę z wybranym kandydatem.

4.      Wymagane dokumenty i oświadczenia :

      1)     życiorys i list motywacyjny,

2)     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3)     kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie i doświadczenie zawodowe,

4)     oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu         z pełni praw publicznych,

5)        oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

5.      Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowniki, ul. Gminna 8;  42-583 Bobrowniki, pokój nr 9, lub poczta na adres Urzędu Gminy z

dopiskiem na kopercie : "Nabór na stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Rozwoju i Promocji", w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2011 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

6.      Informacje dodatkowe

Informacja o liczbie kandydatów, którzy zgłosili się do naboru oraz o liczbie kandydatów spełniających określone wymagania formalne umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bobrowniki bip.bobrowniki.pl. Kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu i formie przeprowadzania dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po zakończeniu naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bobrowniki, oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

 

Bobrowniki, 18.03.2011r.       

 

 

INFORMACJA 
Wójt Gminy Bobrowniki informuje,

że do naboru na wolne stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Gminy Bobrowniki -
podinspektor w Referacie Rozwoju i Promocji
dokumenty aplikacyjne złożyło 7 kandydatów.


Wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze
spełniło 2 kandydatów.


Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie
i miejscu II etapu postępowania.

Bobrowniki, 30.03.2011r.

 

Wójt Gminy Bobrowniki

/-/ Arkadiusz Ziemba

Załączniki

INFORMACJA O WYNIKU NABORU (24.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Wieczorek
Data utworzenia:2011-03-18 14:52:33
Wprowadził do systemu:Łukasz Flak
Data wprowadzenia:2011-03-18 14:53:40
Opublikował:Łukasz Flak
Data publikacji:2011-03-18 14:55:45
Ostatnia zmiana:2011-04-04 13:37:13
Ilość wyświetleń:7305