Sprawozdanie z przebiegu

    sprawozdawczo - wyborczych zebrań  sołeckich

w Gminie Bobrowniki

  styczeń – luty 2007r.

 

Na  podstawie  uchwały Nr III /25/ 06  Rady  Gminy  Bobrowniki  z  dnia  29  grudnia  2006r.

w sprawie  przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw w Gminie Bobrowniki Wójt Gminy w porozumieniu z Sołtysami  ustalił harmonogram oraz porządek zebrań w poszczególnych sołectwach.

Zebrania odbywały się w zaplanowanych terminach, przy czym zebranie w Rogoźniku, ze względu na kilkugodzinną przerwę w dostawie energii elektrycznej zostało odwołane i przesunięte na dzień 9  lutego br.

W każdym z zebrań uczestniczył Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Radni Gminy, Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Przedsięwzięć Publicznych i Kierownik Referatu Mienia Komunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych. Obsługa administracyjna i techniczna pomoc dla komisji wyborczych realizowana była przez wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy.

W trakcie każdego zebrania Pani Alina Zwierzchowska – przedstawicielka Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  - Oddziału w Mikołowie  omawiała ofertę pomocy Ośrodka dla  rolników i mieszkańców wsi nie będących  rolnikami.

Wybory sołtysów i rad sołeckich przeprowadzono w głosowaniu tajnym na podstawie przepisów określonych w statucie sołectwa.

Pełna dokumentacja z przebiegu zebrań ( lista obecności, protokół zebrania, protokoły komisji wyborczej, karty do głosowania ) została zgromadzona w Urzędzie Gminy – na stanowisku Inspektora d.s. samorządu terytorialnego.

Na podstawie wymienionej dokumentacji stwierdza się, że :

 

1/ w sołectwie Bobrowniki zebranie wiejskie odbyło się w dniu 11 stycznia 2007r.

Na ogólny stan 2477 osób uprawnionych do głosowania w zebraniu wzięło udział 210 osób, co stanowi 8,48 %.

W związku z powyższym zebranie odbyło się w II terminie.

Komisja wyborcza zarejestrowała dwóch kandydatów na sołtysa : P. Włodzimierza Koźmińskiego  oraz P. Lidię Polak.

Wymaganą liczbę głosów ( 176 ) otrzymał P. Włodzimierz Koźmiński i został wybrany na funkcję Sołtysa.

Zebranie wiejskie ustaliło, ze Rada Sołecka będzie się składać z 9 członków.

Do rady sołeckiej zgłoszono 14 kandydatów. W wyniku głosowania ustalono, że do składu rady sołeckiej weszli następujący mieszkańcy :

Jerzy Zasadzień, Tadeusz Twardokęs, Stanisław Przybylak, Stanisław Skóra, Zofia Soińska, Zdzisława Matyszczak, Halina Węgrzyn, Tadeusz Koźmiński, Wojciech Król.

 

2/ w sołectwie Dobieszowice zebranie wiejskie odbyło się w dniu 18 stycznia 2007r.

Na ogólny stan 1635 osób uprawnionych do głosowania w zebraniu wzięły udział 194 osoby, co 11,87 %.

Zebranie odbyło się w II terminie, w związku z tym, ze o godz. 17,00 liczba uprawnionych mieszkańców nie przekroczyła 10%.

Zgłoszono dwóch kandydatów na sołtysa : P. Jolantę Nowak oraz P. Romana Kańtocha.

Wymaganą liczbę głosów ( 145 )otrzymał P. Roman Kańtoch i został wybrany na funkcję Sołtysa.

Zebranie wiejskie ustaliło, że Rada Sołecka będzie się składać z 8 członków.

Do rady sołeckiej zgłoszono 8 kandydatów. W wyniku głosowania ustalono, że do składu rady sołeckiej weszli następujący mieszkańcy :

Bogusław Palka, Jadwiga Pasek, Franciszek Mańka, Krystyna Świadek, Jolanta Holzheimer, Jolanta Nowak, Elżbieta Chrobak, Jerzy Trefon.

 

3/ w sołectwie Myszkowice zebranie wiejskie odbyło się w dniu 23 stycznia 2007r.

Na ogólny stan 298 osób uprawnionych do głosowania w zebraniu wzięły udział 32 osoby, co stanowi 10,74 %.

Zebranie odbyło się w II terminie ponieważ  o godz. 17,00 na zebraniu nie było 10-procentowej frekwencji.

Zgłoszono jednego kandydata na sołtysa : P. Jerzego Soskę, który otrzymał wymaganą liczbę głosów ( 32 ) i został wybrany na funkcję Sołtysa.

Zebranie wiejskie ustaliło, ze Rada Sołecka będzie się składać z 3członków.

Do rady sołeckiej zgłoszono 4 kandydatów. W wyniku głosowania ustalono, że do składu rady sołeckiej weszli następujący mieszkańcy :

Marek Kamiński, Krzysztof Knapik, Zdzisław Pitas.

 

4/ w sołectwie Rogoźnik zebranie wiejskie odbyło się w dniu 9 lutego 2007r.

Na ogólny stan 2339 osób uprawnionych do głosowania w zebraniu wzięło udział 130 osób, co stanowi 5,56 %.

W związku z powyższym zebranie odbyło się w II terminie.

Zgłoszono czterech kandydatów na sołtysa : P. Alinę Romik, P. Janusza Pycelę, P. Stanisławę Jarecką, P. Andrzeja Szymanka.

Wymaganą liczbę głosów ( 69 ) otrzymał P. Andrzej Szymanek i został wybrany na funkcję Sołtysa.

Zebranie wiejskie ustaliło, że Rada Sołecka będzie się składać z 8 członków.

Do rady sołeckiej zgłoszono 11 kandydatów. W wyniku głosowania ustalono, że do składu rady sołeckiej weszli następujący mieszkańcy :

Stanisława Jarecka, Janusz Pycela, Aleksandra Michta, Janusz Nowak, Zbigniew Binko, Janusz Możdżeń. Genowefa Nikodem, Jerzy Ledwoch.

 

5/ w sołectwie Sączów zebranie wiejskie odbyło się w dniu  9 stycznia 2007r.

Na ogólny stan 1187 osób uprawnionych do głosowania w zebraniu wzięło udział 155 osób, co stanowi 13,06 %.

W Sączowie zebranie odbyło się również  w II terminie.

Zgłoszono czterech kandydatów na sołtysa : P. Irenę Garczarczyk, P. Andrzeja Karcz,              P. Jadwigę Jakubowską, oraz P. Kazimierza Cichonia.

Wymaganą liczbę głosów otrzymała P. Irena Garczarczyk ( 112 ) i została wybrana na funkcję Sołtysa. Zebranie wiejskie ustaliło, ze Rada Sołecka będzie się składać z 7 członków.

Do rady sołeckiej zgłoszono 10 kandydatów. W wyniku głosowania ustalono, że do składu rady sołeckiej weszli następujący mieszkańcy :

Alicja Nabrdalik-Kocot, Jadwiga Jakubowska, Juliusz Pięta, Teresa Łukasik, Czesław Garczarczyk, Jerzy Chwała, Teresa Dybowska.

 

6/ w sołectwie Siemonia zebranie wiejskie odbyło się w dniu1 lutego 2007r.

Na ogólny stan 764 osób uprawnionych do głosowania w zebraniu wzięło udział 59 osób, co stanowi 7,72 %.

W związku z powyższym zebranie odbyło się w II terminie.

Zgłoszono dwóch kandydatów na sołtysa : P. Krystynę Kidawa oraz P. Katarzynę Figiel.

Wymaganą liczbę głosów otrzymała P. Katarzyna Figiel ( 39 ) i została wybrana na funkcję Sołtysa.

Zebranie wiejskie ustaliło, ze Rada Sołecka będzie się składać z 6 członków.

Do rady sołeckiej zgłoszono 7 kandydatów. W wyniku głosowania ustalono, że do składu rady sołeckiej weszli następujący mieszkańcy :

Krzysztof Miklis, Jolanta Dróżdż, Krystyna Kidawa, Mieczysław Błoński, Artur Zawodniak, Jan Sznura.

 

7/ w sołectwie Twardowice zebranie wiejskie odbyło się w dniu 8 lutego 2007r.

Na ogólny stan 326osób uprawnionych do głosowania w zebraniu wzięły udział 102osoby, co stanowi 31,28 %.

W związku z powyższym zebranie odbyło się w I terminie.

Zgłoszono dwóch kandydatów na sołtysa : P. Krystynę Mikulską oraz P. Wiesławę Stelmach.

Wymaganą liczbę głosów ( 61 )  otrzymała P. Krystyna Mikulska i została wybrana na funkcję Sołtysa.

Zebranie wiejskie ustaliło, ze Rada Sołecka będzie się składać z 5 członków.

Do rady sołeckiej zgłoszono 7 kandydatów. W wyniku głosowania ustalono, że do składu rady sołeckiej weszli następujący mieszkańcy :

Jan Czapla, Stanisław Łabęcki, Barbara Zarychta, Stanisław Twardokęs, Janusz Musiał.

 

8/ w sołectwie Wymysłów zebranie wiejskie odbyło się w dniu 13 lutego 2007r.

Na ogólny stan 471osób uprawnionych do głosowania w zebraniu wzięło udział 68 osób, co stanowi 14,44 %.

W związku z powyższym zebranie odbyło się w I terminie.

Zgłoszono jednego kandydata na sołtysa : P. Wiesławę Brodowy, która otrzymała

wymaganą liczbę głosów (64)  i została wybrana na funkcję Sołtysa.

Zebranie wiejskie ustaliło, ze Rada Sołecka będzie się składać z 6 członków.

Do rady sołeckiej zgłoszono 6 kandydatów. W wyniku głosowania ustalono, że do składu rady sołeckiej weszli następujący mieszkańcy :

Maniura Jolanta, Kotuła Wanda, Trefon Grzegorz, Jahnson Maria, Kowalów Piotr, Kister Barbara.

 

Na wszystkich zebraniach mieszkańcy sołectw mieli możliwość zadawania pytań obecnym na zebraniach przedstawicielom organów gminy i instytucji gminnych. Wiele zgłoszonych pytań dotyczyło spraw sołectwa i gminy, niektóre dotyczyły spraw indywidualnych.

Na wszystkie pytania udzielono odpowiedzi.

Poniżej przedstawiamy problemy sołeckie i gminne, które powinny być  szczegółowo przeanalizowane pod kątem ich rozwiązania.

 

Sołectwo Bobrowniki

 

-    egzekwowania  od właścicieli nieruchomości podłączeń do kanalizacji i ceny za odbiór ścieków,

-     utworzenia  trzeciego oddziału w Przedszkolu,

-          nierówności na drodze prowadzącej do przedszkola i wystających drutów na słupach energetycznych,

-          niedostatecznego wykorzystania Gminnego Ośrodka Kultury,

-          uszkodzeń dróg po robotach kanalizacyjnych,

-          ograniczenia prędkości pojazdów na ulicy Akacjowej

 

Sołectwo Dobieszowice

 

-          złego stanu technicznego dachu na budynku szkoły,

-          oświetlenia bocznych dróg w sołectwie, w tym prowadzącej do Kościoła

-          budowy drogi wzdłuż ulicy Mickiewicza ( numery nieparzyste),

-          ustawienia dodatkowego kontenera na śmieci lub przestawienie obecnego na cmentarzu komunalnym,

-          harmonogramu budowy kanalizacji sanitarnej na pozostałych ulicach w sołectwie,

-          zmodernizowania placu targowego,

-      dopłat do ekologicznego ogrzewania  budynków indywidualnych,

-          likwidacji dzikich wysypisk na drodze w kierunku lasu,

-          egzekwowania podłączania osób do kanalizacji sanitarnej i kontroli podłączeń do kanalizacji burzowej,

-          utworzenie serwisu internetowego Urzędu Gminy lub uatrakcyjnienie strony BIP UG.

 

Sołectwo Myszkowice

 

-          uzupełnienie oświetlenia ulicznego – ul. Nowowiejska,

-          dopłat do ogrzewania ekologicznego,

-       niskiego ciśnienia wody w budynkach położonych poniżej przepompowni                      w miesiącach letnich,

-         złej nawierzchni drogi, odśnieżania i dobudowy oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej,

-         dobudowy oświetlenia ulicznego na nowym fragmencie ulicy Gajowej,

-         udostępnienia na działalność kultury w szczególności dla młodzieży budynku remizy strażackiej,

-     braku widoczności przy wyjeździe ulice: Dalekówka, Zwycięstwa ( zarośla, brzozy  i żywopłot posadowiony przez mieszkańca),

-          poprawy stanu przystanku autobusowego ( ul. Wolności) - brak miejsca do wysiadania

 

Sołectwo Rogoźnik

 

-          zagospodarowania budynku „sołtysówki”,

-          wykonania remontów dróg po robotach kanalizacyjnych,

-       ograniczenia prędkości i tonażu samochodów przejeżdżających ul. Kościuszki w Rogoźniku,

-          zagospodarowania terenów po ośrodku wypoczynkowym, zakładach materiałów ogniotrwałych,

-          utrzymania porządku i czystości na terenach publicznych,

-       przystąpienia gminy do  realizacji programu wymiany kotłów c.o. na ekologiczne w domach indywidualnych,

-         urządzenia placu zabaw dla dzieci,

-          egzekwowania od właścicieli nieruchomości podłączania domostw do kanalizacji sanitarnej i egzekwowania wyposażania nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów,

-          konieczności remontu ul. Węgroda,

-      połączenia ulic Węgroda, Narutowicza  i 1 Maja

 

Sołectwo Sączów

 

-          budowy kanalizacji sanitarnej,

-          budowy chodnika na ulicy Wolności,

-          modernizacji drogi łączącej ulicę Szkolną z ulicą Sienkiewicza,

-          ustawienie wiaty przystankowej u zbiegu ulic Ogrodowa i Sienkiewicza,

-          koniecznego remontu budynku ośrodka zdrowia,

-      zmodernizowania : ulicy Pocztowej w kierunku Myszkowic, ulicy Szkolnej w kierunku Tąpkowic,

-         ograniczenia prędkości i tonażu pojazdów na ulicy Kościuszki

 

Sołectwo Siemonia

 

-        wprowadzenia dopłat dla mieszkańców realizujących inwestycje dot. wymiany nośników ogrzewania domów,

-         planów dot. funkcjonowania Wiejskiego Ośrodka Kultury,

-          dobudowy kilku punktów oświetlenia ulicznego bocznego odcinka ulicy Kościuszki

      ( przy cmentarzu)

 

Sołectwo  Twardowice

 

-      złej jakości i technologii robót związanych z usuwaniem uszkodzeń  na drogach powiatowych i gminnych,

-          złego stanu i wadliwego wyprofilowania ul. Wolności, co powoduje zalewanie posesji i niszczenie ogrodzeń,

-          ograniczenia prędkości i tonażu przejeżdżających pojazdów transportu ciężkiego,

-          przeglądu hydrantów,

-          konieczności oczyszczenia rowów wzdłuż ulicy Wolności od Siemoni w kierunku Twardowic,

-          przesunięcia odjazdu ostatniego kursu autobusu z Będzina z godz. 22,08 na godz. 22,20

-          zagospodarowania placu strażackiego na plac zabaw dla dzieci,

-          zakupu do świetlicy stołu do ping-ponga i innych gier, z których mogłaby korzystać młodzież,

-          zamieszczanie w BIP Urzędu Gminy programu obrad sesji Rady Gminy.

 

Sołectwo Wymysłów

 

-         potrzeby wprowadzenia dla mieszkańców dopłat do wymiany pieca c.o. na ekologiczne,

-         zapewnienie odśnieżania wnęk przystankowych ( szczególnie przy ulicy Leśnej) przy okazji odśnieżania dróg,

-         wyczyszczenia tablic ogłoszeniowych,

-         wymiany lampy oświetleniowej przy nieruchomości „kółka rolniczego”,

-          naprawy znaków drogowych,

-       oferty kulturalnej dla młodzieży i  bardziej efektywnego wykorzystania obiektu remizy  strażackiej,

-          wytyczenia i budowy nowej drogi wzdłuż rowu przebiegającego równolegle do ulicy Jana Pawła II,

-          zabezpieczenia i ewentualnego zagospodarowania garaży po Kółku Rolniczym,

-          rozważenia mozliwości ponownego uruchomienia oddziału przedszkolnego w Wymysłowie,

-          rozważenie możliwości pomocy finansowej ze środków gminy – udzielenie dotacji dla Koła Gospodyń Wiejskich.

 

Zgłoszone na zebraniach problemy bieżące przyjęte zostały do załatwienia przez Urząd Gminy oraz instytucje gminne i powiatowe (PZD).

Natomiast  sprawy dot. inwestycji proponuję przekazać do rozpatrzenia komisjom Rady w toku prac nad wieloletnim programem inwestycyjnym, który będzie opracowywany w II półroczu br.

 

 

Bobrowniki, 2007-02-14                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                                     Mirosław Rabsztyn