PODZIAŁ    NIERUCHOMOŚCI

 

Organ  właściwy  do  rozpatrywania  sprawy:

Wójt  Gminy  Bobrowniki

 

Wymagane  dokumenty:

Wypełniony   przez  właściciela nieruchomości (współwłaściciela, użytkownika  wieczystego)   formularz  wniosku  o zaopiniowanie  wstępnego  projekt  podziału  (dotyczy podziałów  wymagających opinii o zgodności podziału z ustaleniami planu miejscowego)  bądź formularz  wniosku  o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

 

Do  wniosku  należy  dołączyć:

1.      Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt własności ziemi, akt notarialny, prawomocne orzeczenie sądu),

2.      Wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą  podziałowi,

3.   Wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów o których mowa w art. 95 ustawy
z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami,

4.  Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru  zabytków.

 5.  Protokół z przyjęcia granic nieruchomości,

 6.  Wykaz zmian gruntowych,

 7. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest  inne niż w  księdze wieczystej,

8.  Mapę z projektem podziału.

 

Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii o zgodności podziału z ustaleniami planu miejscowego lub uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, dokumenty wymienione w  pkt. 5-8 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości
po uzyskaniu pozytywnej opinii lub pozwolenia.

 

Cel określony zgodnie z art. 95 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) nie wymaga wydawania opinii w formie postanowienia o jego zgodności z ustaleniami planu miejscowego, a w razie braku planu z przepisami odrębnymi.

 

Opłaty:

Wniosek  i  załączniki  do wniosku  nie  podlegają  opłacie  skarbowej.

 

Miejsce  składania  dokumentów:

Urząd  Gminy  Bobrowniki  ul. Gminna 8 – pok. nr 13

 

Termin  i  sposób załatwienia regulują przepisy art. 35, 61, 104 i 123 ustawy z dnia  14  czerwca 1960 r. - Kodeksu  postępowania  administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z  późn. zm.) 

1.  Wójt gminy wydaje postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału (z wyjątkiem podziałów o których mowa w art. 95 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami)

2.  Wójt gminy wydaje decyzję o podziale nieruchomości na wniosek właściciela wraz
z dołączoną dokumentacją niezbędną do zakończenia postępowania podziałowego.

 

Załączniki do wniosku o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału, zatwierdzenia projektu podziału oraz przeprowadzenia podziału w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami zostały szczegółowo określone w formularzach wniosków.

 

Podstawa  prawna:

ustawa z dnia  14  czerwca 1960 r. - Kodeksu  postępowania  administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z  późn. zm.),  ustawa  z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z  późn. zm.) oraz Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia 7  grudnia 2004 r.  w  sprawie  sposobu  i  trybu  dokonywania  podziałów nieruchomości  (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663)

 

Nazwa  referatu  prowadzącego  sprawę:

Referat  Mienia  Komunalnego  i  Zagospodarowania  Przestrzennego

Numer  pokoju: 18

Telefon:  287-78-87  wew. 41