WYDANIE I WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Bobrowniki – Referat Spraw Obywatelskich (SO)
pokój 2 (parter)
telefon – 032 287-78-88 wew. 36

Godziny przyjmowania:
poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek 7:00 – 15:00
środa 7:00 – 15:00
czwartek 7:00 – 16:00
piątek 7:00 – 13:00

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium kraju w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.
Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator (w  obecności tej osoby, wyjątek stanowią osoby, które  nie ukończyły 5 roku życia).

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu okaże się nieuzasadnione, organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza o konieczności złożenia wniosku na ogólnych zasadach (art.26 ustawy o dowodach osobistych).

Opłaty:
Dowody są bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
30 dni

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Wymagane wnioski i dokumenty:
- wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek winien być wydrukowany na jednej kartce formatu A4 (dwustronnie)

Zdjęcie do dowodu:
- zdjęcie powinno być aktualne — zrób je nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
- na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,
- zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków,
- twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.
- zdjęcie o wymiarach 35X45 mm,
- jśli nosisz okulary korekcyjne — możesz je mieć na zdjęciu, jeśli twoje oczy są dobrze widoczne, a w szkłach nie odbija się światło,
- jeśli nosisz soczewki kontaktowe — możesz w nich być na zdjęciu, jeśli nie zmieniają one naturalnego kształtu i koloru twoich oczu,
- jeśli masz wrodzone lub nabyte wady wzroku — możesz mieć na zdjęciu ciemne okulary. Wtedy do wniosku o dowód lub paszport dołącz orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
- jeśli nosisz nakrycie głowy, bo tego wymaga twoja religia — możesz je mieć na zdjęciu, jeśli twoja twarz jest nadal widoczna. Wtedy do wniosku o dowód lub paszport dołącz zaświadczenie, które potwierdzi, że należysz do wspólnoty wyznaniowej (dotyczy to wyłącznie wspólnot zarejestrowanych w Polsce). Jeśli składasz wniosek o dowód przez internet — dołącz orzeczenie w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez wystawcę albo dołącz skan orzeczenia, a oryginał przekaż urzędnikowi przy odbiorze dowodu,
- cały owal twarzy oraz linia uszu muszą być odsłonięte.

Zdjęcia dzieci do 5. roku życia
- dziecko może mieć zamknięte oczy, otwarte usta i nienaturalny wyraz twarzy (na przykład uśmiech),
- twarz dziecka powinna być odsłonięta (nie może być zasłonięta włosami lub zabawką),
- dziecko powinno trzymać głowę prosto,
- zdjęcia muszą mieć tło jasne i jednorodne (bez innych osób w kadrze).
TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH UTRATY DOWODU OSOBISTEGO

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – dowolnej placówce konsularnej RP.
Zgłoszenia można również dokonać w formie dokumentu elektronicznego.
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej RP można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
W przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Jeżeli twój dowód osobisty został ukradziony, wystarczy, że zgłosisz to na policji. Nie musisz wtedy zgłaszać utraty dokumentu w urzędzie gminy. Dowód zostanie unieważniony z dniem zgłoszenia policji.

Wymagane wnioski i dokumenty:
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
(do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty)


ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

Informację o możliwości odbioru dowodu osobistego można uzyskać telefonicznie pod numerem 287-78-88 w 36 lub on-line pod adresem www.obywatel.gov.pl/ wpisując numer zamówienia podany na otrzymanym potwierdzeniu.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Wyjątki od powyższej reguły stanowią następujące przypadki:
- odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych nie wymaga osobistego stawiennictwa, jeżeli była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu albo nie ukończyła 5 roku życia
- odbioru dowodu osobistego w przypadku wniosku składanego poza siedzibą organu gminy (art.26 ust.1 ustawy o dowodach osobistych – dot. choroby i niepełnosprawności) może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
- dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata lub ważny dokument paszportowy.
- osoby ubiegające się po raz pierwszy o dowód osobisty a posiadajace ważny dokument paszportowy zobowiązane są do przedłożenia ważnego dokumentu paszportowego przy składaniu wsniosku o wyrobienie dowodu osobistego.
- cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP wydany przez właściwy organ, jeśli taki dokument był cudzoziemcowi wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego.

Uwaga:
postępowanie w przypadku zmiany danych po zwarciu małżeństwa poza granicami RP:

Po zawarciu związku małżeńskiego poza granicami RP, w przypadku ubiegania się o dokument tożsamości, obywatel polski na podstawie art. 104 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego obowiązany jest do transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego tj. wpisania go do polskich ksiąg stanu cywilnego.
Niedokonanie powyższego obowiązku skutkować będzie wydaniem decyzji o stwierdzeniu nieważności dokumentu osobistego wystawionego na nieaktualne dane. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych bowiem stwierdza się nieważność dowodu osobistego wydanego osobie, która we wniosku o jego wydanie podała nieprawdziwe dane - na przykład dotyczące aktualnie noszonego nazwiska.