WÓJT GMINY BOBROWNIKI

42-583 Bobrowniki ul. Gminna 8

ogłasza

I pisemne przetargi nieograniczone na sprzedaż działek stanowiących zasób gminny

w obrębie Bobrowniki przy ul. Gminnej

 

L.P.

Nr działki

Powierzchnia

w m2

Cena wywoławcza w zł

 

Wadium

w zł

1.

2845/5

1027

61.620,00 + 22% VAT

6.000,00

2.

2845/6

1000

60.000,00 + 22% VAT

6.000,00

3.

2845/7

1000

60.000,00 + 22% VAT

6.000,00

4.

2845/8

1000

60.000,00 + 22% VAT

6.000,00

5.

2845/9

1000

60.000,00 + 22% VAT

6.000,00

6.

2845/10

1000

60.000,00 + 22% VAT

6.000,00

7.

2845/11

1000

60.000,00 + 22% VAT

6.000,00

8.

2845/12

992

59.520,00 + 22% VAT

6.000,00

9.

2845/23

1340

80.000,00 + 22% VAT

6.000,00

10.

2845/24

1000

60.000,00 + 22% VAT

6.000,00

11.

2845/25

1000

60.000,00 + 22% VAT

6.000,00

12.

2845/26

1000

60.000,00 + 22% VAT

6.000,00

13.

2845/27

1000

60.000,00 + 22% VAT

6.000,00

14.

2845/28

1000

60.000,00 + 22% VAT

6.000,00

15.

2845/29

992

59.520,00 + 22% VAT

6.000,00

 

Działki objęte są K.w. nr 29110 Sądu Rejonowego w Będzinie, są niezabudowane i nieuzbrojone,

wolne od obciążeń. Przeznaczenie w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki-sołectwo Bobrowniki  [ B ] 16-MN-Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w gotówce lub obligacjach państwowych w wysokościach wskazanych w tabeli do dnia 7 maja 2007 r. do godz. 15,00

w kasie Urzędu Gminy Bobrowniki,  pok. nr 18, 42-583 Bobrowniki ul. Gminna 8.

Przetargi odbędą się w dniu 11 maja 2007 r. o godz. 10,00  w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowniki,

pok. nr 19.

Ofertę na zakup działki  należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach z napisem   I przetarg nieograniczony – Bobrowniki „ w terminie do dnia 7 maja 2007 r. do godz. 15,00 w sekretariacie Urzędu Gminy Bobrowniki,  pok. nr 9

 

Podpisana przez Oferenta oferta winna zawierać :

- Imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną,

- Datę sporządzenia oferty,

- Nr działki na którą składana jest oferta,

- Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjął je bez zastrzeżeń,

- Oferowaną cenę za nieruchomość, która winna być wyższa od ceny wywoławczej,

Do oferty  należy dołączyć dowód wpłacenia wadium.

 

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia .

Zwolnienie wadium dla pozostałych oferentów nastąpi w dniu 14 maja 2007  r. w godz. 9.00 do 15.00 

w kasie Urzędu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna- sprzedaży.

Szczegółowe informacje można uzyskać  w siedzibie Urzędu, Gminy Bobrowniki,

pok. nr 13, tel. (032) 287-78-87 wew. 41 i 51.

 

Wójt Gminy Bobrowniki zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

                                                                                                            

 

Wójt Gminy Bobrowniki