Wójt Gminy Bobrowniki

ogłasza

I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki z gminnego zasobu nieruchomości położonej w obrębie Siemonia przy ul. Młyńskiej


Lp

Księga wieczysta

Nr działek

Pow.

w m2

Cena wywoławcza

w zł.

Wadium w zł.

1.

19244

674

992

16.000,00

1.600,00

1. Działka wolna jest od obciążeń, nie uzbrojona.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki– sołectwo Siemonia [ S ] 8-ML/MN Tereny zabudowy letniskowej i mieszkaniowej na głębokość ok. 104,0 m, 2-R Tereny rolnicze


2.W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w gotówce lub w obligacjach państwowych w wysokości wskazanej w tabeli do dnia 17 kwietnia 2008 r.

do godz. 14.00 w kasie Urzędu Gminy Bobrowniki pok. nr 18, 42-583 Bobrowniki ul. Gminna 8. Przetarg na działkę odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2008 r. o godz. 13.30 w siedzibie Urzędu


Ofertę na zakup działki należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z napisem:

I Przetarg nieograniczony - Siemonia” w terminie do dnia 17 kwietnia 2008 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Bobrownikach pok. nr 9.

3.Oferta winna zawierać :

- Imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną,

- Datę sporządzenia oferty,

- Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjął je bez zastrzeżeń,

- Oferowaną cenę za działkę , która winna być wyższa od ceny wywoławczej.

Do oferty należy dołączyć dowód wpłacenia wadium.


4.Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

Zwolnienie wadium dla pozostałych oferentów nastąpi w dniu 22 kwietnia 2008 r. w godz. 9.00 do 14.00 w kasie Urzędu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Do ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu, Gminy Bobrowniki, pok. nr 13, tel. ( 032 ) 287-78-87 wew. 41 i 51.


Wójt Gminy Bobrowniki zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.