WÓJT GMINY BOBROWNIKI

Ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony - licytację

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącą własność Gminy Bobrowniki

 

Nieruchomość   będąca przedmiotem przetargów  położona jest  w sołectwie Myszkowice w pobliżu ul. Dalekówka , objęta jest księgą wieczystą nr 42568 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Będzinie. Jest niezabudowana i nieuzbrojona, wolna od obciążeń i bez zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki-sołectwo Myszkowice znajduje się

w terenach  oznaczonych symbolem [M] 1-R-Tereny rolnicze.

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza

netto

Wysokość wadium

Postąpienie nie mniej niż

1% ceny wywoławczej

Nr działki

Powierzchnia

w m2

1

2

3

4

5

 

6

1.

265

1259

25.000,00

2.500,00

250,00

 

Przetarg odbędą się w dniu 8 czerwca 2009 r. o godz. 14,00 w sali nr 19 ( II piętro ) Urzędu Gminy Bobrowniki , Bobrowniki ul. Gminna 8.

Warunki przetargów:

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne  , jeżeli wniosą wadium w gotówce. Wadium z podanym numerem działki należy wpłacić  na konto Urzędu Gminy Bobrowniki:

  45 8438 0001 0000 0143 2016 0004 w wysokości wskazanej w kolumnie 5 tabeli do dnia 3 czerwca 2009 r.

Uwaga: za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na w/w rachunek,

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości , potwierdzenie wniesienia wadium oraz w przypadku osób prawnych –numeru NIP, wyciąg z KRS lub z innego właściwego rejestru ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli  nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden

 z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie,

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu który przetarg wygrał zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia działki.

Wadium wpłacone przez uczestników przetargu , którzy nie wygrali przetargu  zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu w terminie 3 dni przelewem na konto bankowe.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia kandydata na nabywcę od zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności działki,

Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości  do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Kandydat na nabywcę ponosi w całości koszty notarialne i sądowe.

Kandydat na nabywcę zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowniki , Bobrowniki ul. Gminna 8, pok. Nr 13,  Tel.(032) 287-78-87 wew. 51, 41

 

WÓJT GMINY BOBROWNIKI