Wójt Gminy Bobrowniki

Ogłasza

II ustny przetarg nieograniczony - licytację

na sprzedaż działki gruntu stanowiącą własność Gminy Bobrowniki

 

Działka  będąca przedmiotem przetargu  położona jest  w sołectwie Bobrowniki przy ul. Bocianów , objęta  księgą wieczystą nr 29110 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Będzinie. Jest niezabudowana i nieuzbrojona, wolna od obciążeń i bez zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki-sołectwo Bobrowniki znajduje się w terenach  oznaczonych symbolem [B] 16-MN-Tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej.

 

Oznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza

netto

Wysokość wadium

Postąpienie nie mniej niż

1% ceny wywoławczej

Nr działki

Powierzchnia

w m2

1

2

3

4

 

5

2845/22

1554

125.000,00

12.500,00

1.250,00

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 2009 r. o godzinie 10,00 w sali nr 19 ( II piętro ) Urzędu Gminy Bobrowniki , Bobrowniki ul. Gminna 8.

Warunki przetargów:

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne  , jeżeli wniosą wadium w gotówce. Wadium z podanym numerem działki należy wpłacić  na konto Urzędu Gminy Bobrowniki:

  45 8438 0001 0000 0143 2016 0004 w wysokości wskazanej w kolumnie 4 tabeli do dnia 10 września 2009 r.

Uwaga: za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na w/w rachunek,

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości , potwierdzenie wniesienia wadium oraz w przypadku osób prawnych –numeru NIP, wyciąg z KRS lub z innego właściwego rejestru ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli  nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden

 z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie,

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu który przetarg wygrał zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia działki.

Wadium wpłacone przez uczestników przetargu , którzy nie wygrali przetargu  zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu w terminie 3 dni przelewem na konto bankowe.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia kandydata na nabywcę od zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności działki,

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości  do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Kandydat na nabywcę ponosi w całości koszty notarialne i sądowe.

Kandydat na nabywcę zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowniki , Bobrowniki ul. Gminna 8, pok. Nr 13,  Tel.(032) 287-78-87 wew. 51, 41.

 

 

WÓJT GMINY BOBROWNIKI