Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Bobrowniki

Kolorowy pasek

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobrowniki na 2004 rok.

Uchwała Nr XIII / 91/2003

Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 30 grudnia 2002r.

W sprawie:  uchwalenia budżetu Gminy Bobrowniki na 2004 rok.


                  Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i 9,art. 42, art.51, art.57, art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r .z późn. zm.) oraz art.3,art.4, ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966),  art.109,110,112,113,114,116,117,118, 124, 128,  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych  tekst jednolity  (Dz. U. z 2003r.   Nr 15, poz.148 z późn. zm.),art. 420 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627) oraz § 3 ust. 2 ustawy z dnia 10 listopada 2000r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań   ( Dz. U. Nr 100, poz. 1077)


Rada Gminy Bobrowniki
Uchwala :


§ 1


1) Dochody budżetu gminy prognozowane na 2004 r.  w wysokości       13 313 211,00zł
     w tym:
 -dochody własne                                                                              12 934 860,00zł
 
-dotacje celowe na finansowanie zadań
    z zakresu administracji rządowej  zleconych gminie                          318 889,00zł

- dochody otrzymane na zasadzie porozumień między jednostkami
   samorządu terytorialnego                                                                59  462,00zł
( zgodnie z załącznikami 1, 1a, 1b )

2) Wydatki budżetu gminy  na 2004r. w wysokości                                18 159 996,00zł        
     w tym:
    -wydatki na zadania własne gminy i na zasadzie porozumień między
     jednostkami samorządu terytorialnego                                            17 841 107,00zł
    -wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami                                                                                           318 889,00zł   
( zgodnie z Załącznikiem Nr 2)

3) Plan zadań zleconych  administracji rządowej
( zgodnie z Załącznikiem Nr 3)

oraz zestawienie dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminie

( Zgodnie z Załącznikiem Nr 3a).

4) Zatwierdza się deficyt w kwocie 4 846 785,00zł .
       Źródłem pokrycia deficytu są następujące  przychody budżetu gminy na 2004r.
  w wysokości 4 846 785,00zł  są :
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie inwestycji pn: „Budowa oczyszczalni ścieków  w Rogoźniku wraz z kanalizacją  w gminie Bobrowniki” w kwocie 3 267 464,14 zł
- oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 579 320,86 zł .

( zgodnie z Załącznikiem Nr 4)

§ 2

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu gminy w wysokości 160 000,00 zł tj.  do 1% planowanych wydatków  oraz  rezerwę celową na pomoc w razie klęsk żywiołowych  w wysokości 10 000,00zł.


§ 3

1) Zatwierdza się  wieloletni program inwestycyjny  na lata 2004- 2006
    stanowiący Załącznik Nr 5.
  Wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 rok stanowi Załącznik Nr 5a.


2) Traci moc uchwała Nr X/66/2003 Rady Gminy w Bobrownikach z dnia  12 września 2003r. dotycząca Gminnego Programu Inwestycyjnego na lata 2003-2006.

§ 4

1) Ustala się  plan przychodów  i wydatków  zakładu budżetowego
   w następujących wysokościach:

-przychody                                                                                     2 433 304,00 zł                                    
-rozchody                                                                                       2 398 600,00 zł                                                                                 

2) Ustala się  plan przychodów i wydatków środków specjalnych obejmujące:
    -przychody                                                                                  170 610 ,00zł                                           
    -wydatki                                                                                      175 760,38zł
                                                                            
(zgodnie z Załącznikiem Nr  6)
 
3) Ustala się  plan przychodów i wydatków funduszy celowych:
• Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący:
- przychody                                                                                      7 000,00zł
- wydatki                                                                                          7 800,00zł
( zgodnie z Załącznikiem Nr 7)

§ 5


 Ustala się zakres i kwoty dotacji :

1) Dotację podmiotową z budżetu gminy dla  instytucji kultury , dla których gmina jest organizatorem   w wysokości                                                                730 000,00zł

   z tego: dla Bibliotek                                                                          200 000,00zł
              dla Ośrodków Kultury                                                             530 000,00zł

2) Dotację przedmiotową do Zakładu Gospodarki Komunalnej na dofinansowanie  do 1 m³ ścieków w związku z planowanym uruchomieniem oczyszczalni ścieków  w wysokości 30 000,00zł.


3) Dotacje dla pomiotów  nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie 166 000,00zł
 ( zgodnie z Załącznikiem Nr 8 )


§ 6

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w dziale 756 w wysokości 170 000,00zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych  w dziale 851 na kwotę 170 000,00zł
(zgodnie z Załącznikiem Nr 9)

   § 7


Przedkłada się prognozę długu na 2004 rok oraz planowane spłaty zobowiązań na 2004r. i lata następne ( zgodnie z Załącznikiem 10 i 10a)

    § 8


Upoważnić Wójta  Gminy do:
1) Dokonywania zmian w budżecie gminy dotyczących przeniesień planowanych wydatków i zadań  między rozdziałami obowiązującej klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem przeniesień  wydatków między działami.


2) Lokowania  w bankach  innych aniżeli  bank wykonujący obsługę budżetu środków budżetowych
    w trakcie realizacji budżetu na 2004r.

3) Zaciągania samodzielnie zobowiązań i spłat zobowiązań w granicach kwot    wydatków określonych w budżecie gminy oraz wieloletnim programie inwestycyjnym stanowiącym Załącznik Nr 5.

§ 9


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodniczący Rady Gminy

mgr Bogdan Brzozowski 

Załączniki

Załącznik nr 8: (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7: (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8: (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5a: (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6: (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5: (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4: (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1, 1a i 1b (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2: (394kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 i 3a: (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9: (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 i 10a: (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Kozieł
Data wprowadzenia:2004-01-12 12:15:48
Opublikował:Marcin Kozieł
Data publikacji:2004-01-12 12:15:48
Ostatnia zmiana:2009-12-12 18:27:23
Ilość wyświetleń:2743

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij