Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Bobrowniki

Kolorowy pasek

Wydawanie dowodów osobistych

WYDANIE I WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Bobrowniki – Referat Spraw Obywatelskich (SO)
pokój 2 (parter)
telefon – 032 287-78-88 wew. 36

Godziny przyjmowania:
poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek 7:00 – 15:00
środa 7:00 – 15:00
czwartek 7:00 – 16:00
piątek 7:00 – 13:00

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium kraju w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.
Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator (w  obecności tej osoby, wyjątek stanowią osoby, które  nie ukończyły 5 roku życia).

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu okaże się nieuzasadnione, organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza o konieczności złożenia wniosku na ogólnych zasadach (art.26 ustawy o dowodach osobistych).

Uwagi:
Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.
Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Opłaty:
Dowody są bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
30 dni

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r., Nr 167, poz.1131 z późn.zm)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz.212)

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
- wniosek o wydanie dowodu osobistego
- 1 aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35X45 mm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej dowód lub paszport, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.


TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH UTRATY DOWODU OSOBISTEGO

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – dowolnej placówce konsularnej RP.
Zgłoszenia można również dokonać w formie dokumentu elektronicznego.
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej RP można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
W przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Wymagane wnioski i dokumenty:
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego 
(do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty)


ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

Informację o możliwości odbioru dowodu osobistego można uzyskać telefonicznie pod numerem 287-78-88 w 36 lub on-line pod adresem www.obywatel.gov.pl/ wpisując numer zamówienia podany na otrzymanym potwierdzeniu.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Wyjątki od powyższej reguły stanowią następujące przypadki:
- odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie wymaga osobistego stawiennictwa, jeżeli była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu albo nie ukończyła 5 roku życia
- odbioru dowodu osobistego w przypadku wniosku składanego poza siedzibą organu gminy (art.26 ust.1 ustawy o dowodach osobistych – dot. choroby i niepełnosprawności) może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
- dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata lub ważny dokument paszportowy.
- osoby ubiegające się po raz pierwszy o dowód osobisty a posiadajace ważny dokument paszportowy zobowiązane są do przedłożenia ważnego dokumentu paszportowego przy składaniu wsniosku o wyrobienie dowodu osobistego.
- cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP wydany przez właściwy organ, jeśli taki dokument był cudzoziemcowi wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego

Załączniki

Wniosek - wydanie dowodu osobistego (83.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz utraty dowodu osobistego (71.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - dowody (67.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Flak
Data utworzenia:2012-02-15 08:01:37
Wprowadził do systemu:Marcin Kozieł
Data wprowadzenia:2003-10-24 12:50:58
Opublikował:Marcin Kozieł
Data publikacji:2003-10-24 12:50:58
Ostatnia zmiana:2018-10-04 13:10:19
Ilość wyświetleń:20223

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij