Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Bobrowniki

Kolorowy pasek

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach

 

S T A T U T

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO – SZKOŁA PODSTAWOWA

 im. A. ZAWADZKIEGO

I PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W  DOBIESZOWICACH

 

ul. KOŚCIUSZKI 32 

 Dobieszowice, dnia 10 sierpień 2003r. 


NAZWA SZKOŁY

§ 1 

1.        Nazwa szkoły:

Zespół Szkolno – Przedszkolny – Szkoła Podstawowa

im. A. ZAWADZKIEGO i Przedszkole w DOBIESZOWICACH.

2.        Adres szkoły: ul. KOŚCIUSZKI 32,

3.        Nazwy placówek wchodzących w skład zespołu:

-          Szkoła Podstawowa im. A. ZAWADZKIEGO,

-          Przedszkole.

§ 2

1.        Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady lub na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

2.        Szkole i przedszkolu wchodzącym w skład zespołu mogą być nadane odrębne imiona.

3.        Imię szkoły i przedszkola powinno wiązać się z kierunkiem pracy dydaktyczno-wychowawczej  lub tradycją środowiska.

§ 3

Ustalonej nazwy używa się w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.

 

INNE INFORMACJE O SZKOLE 

§ 4 

1.        Organ prowadzący szkołę: Gmina Bobrowniki

2.        Szkoła Podstawowa im. A. Zawadzkiego realizuje program nauki w dwóch etapach:

- kształcenie zintegrowane w klasach I – III

- zajęcia edukacyjne – blokowe  w klasach IV – VI

3.        Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę.

4.        Szkoła może prowadzić świetlicę spełniającą funkcje dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze dla wszystkich uczniów, których rodzice wyrażą wolę korzystania z jej działalności.


CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz wydanych na jej podstawie przypisach, w szczególności:

1)       umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 6–letniej szkoły podstawowej .

2)       umożliwia absolwentom dalszą naukę w gimnazjum.

3)       kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty stosownie do warunków i wieku ucznia.

4)       sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

5)       Przedszkole realizuje cele i zadania

§ 6

1.        Szkoła i przedszkole umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej         i religijnej przestrzegając zasad tolerancji i prawa rodziców do wyboru. W tym celu szkoła organizuje dla wszystkich uczniów w zależności od wyrażonej woli przez rodziców lub prawnych opiekunów, naukę religii lub etyki w ramach zajęć klasowo – lekcyjnych.

2.        Szkoła i przedszkole w ramach udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Kontakty z poradnią nawiązuje się na wniosek rodziców lub nauczyciela za zgodą rodziców. Szkoła może prowadzić współpracę z poradnią w innej formie określonej w planach wychowawczych.

3.        Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie indywidualnych zainteresowań poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w miarę swoich możliwości finansowych i organizacyjnych.

4.        Dla uczniów, którzy osiągnęli odpowiednie wyniki w nauce dyrektor szkoły może zatwierdzić indywidualny tok nauczania.

5.        Indywidualny tok nauczania pozwala uczniowi na realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu z zakresu dwu klas.

6.        Szkoła umożliwia uczniom, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą kontynuować nauki, naukę w toku nauczania indywidualnego.

7.        Dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły może być zorganizowane nauczanie indywidualne. Do tej formy nauczania, kieruje na podstawie orzeczenia na wniosek rodziców kurator oświaty, zaś odpowiednią ilość godzin nauczania indywidualnego przyznaje organ prowadzący szkołę, zapewniając na ten cel środki.

8. Dzieci, które w wieku 6 lat nie osiągnęły dojrzałości szkolnej szkoła odracza od     spełnienia obowiązku szkolnego na podstawie orzeczenia Poradni      Psychologiczno – Pedagogicznej i konsultacji z rodzicami- nie dłużej niż do 10   roku życia.

                                                           § 7

1.        Szkoła i przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi i uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych organizowanych przez szkołę. Opiekę tą sprawują nauczyciele zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi działalności placówek oświatowo - wychowawczych.

2.        Podczas zajęć poza terenem szkoły (wycieczki, wyjścia, zawody sportowe, itp.) opiekę nad uczniami sprawują wyznaczeni nauczyciele. Dobrowolną pomoc opiekuńczą sprawować mogą rodzice deklarując w formie pisemnej odpowiedzialność cywilną. Szczegółowe zasady sprawowania takiej opieki określają odrębne przepisy.

3.        W szkole w czasie przerw między lekcyjnych zapewniona jest opieka nad uczniami przez nauczycieli pełniących dyżury. Szczegółowy harmonogram dyżurów opracowuje dyrektor szkoły.

§ 8

1.         Dyrektor zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej

a)        w szkole jednemu z nauczycieli uczącym w tym oddziale, zwanym dalej “wychowawcą”.

b)       w przedszkolu jednemu lub dwóm nauczycielom uczącym w danej grupie

zwanymi dalej wychowawcami.

2.         Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądanym jest aby wychowawca prowadził swój oddział przez cały cykl nauczania czyli

a)         w przedszkolu przez okres dwóch lat

b)        w szkole: klasy I – III i klasy IV- VI

Jeżeli warunki organizacyjne i kadrowe pozwalają jeden wychowawca może pełnić tę funkcję od grupy młodszej przedszkola po klasę III szkoły lub od klasy

I – VI.

3.         Rodzice uczniów mogą wystąpić do dyrektora szkoły z jednogłośnym wnioskiem o zmianę nauczyciela – wychowawcy lub zmianę nauczyciela przedmiotu. Dyrektor szkoły po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może dokonać wnioskowanych zmian, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.

 ORGANY SZKOŁY 

§ 9 

Organami szkoły są:

1)       dyrektor szkoły,

2)       rada pedagogiczna,

3)       rada rodziców,

4)       samorząd uczniowski.

§ 10

Stanowisko dyrektora  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego powierza Wójt Gminy Bobrowniki. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły, a w szczególności:

1)       tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły,

2)       kształtowanie twórczej atmosfery pracy , właściwych warunków pracy    i stosunków pracowniczych,

3)       współdziałanie z gminą  w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania, a ponadto – w wypadkach gdy gmina  jest organem prowadzącym szkołę realizowanie jego zaleceń i wniosków    w zakresie i na zasadach określonych w ustawie,

4)       przedkładanie do zaopiniowania radzie rodziców, a następnie do zatwierdzenia radzie pedagogicznej, projektów planu pracy szkoły, kierowanie ich realizacją, składanie radzie pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich realizacji, udzielanie informacji o działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły radzie rodziców ,

5)       ustalanie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych          i pozalekcyjnych,

6)        przedkładanie radzie rodziców do zaopiniowania, a następnie radzie pedagogicznej w celu podjęcia uchwały – projektów innowacji               i eksperymentów pedagogicznych,

7)       przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

8)       opracowywanie i realizowanie planu finansowego szkoły, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół, oraz przedstawianie projektu do zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie rodziców,

9)       przydzielanie nauczycielom, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną, prac    i zajęć, o których mowa w art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy,

10)    wstrzymanie wykonania uchwały rady pedagogicznej niezgodnych  z przepisami prawa,

11)    współpraca z samorządem uczniowskim,

12)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne hospitowanie lekcji        i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji hospitacji,

13)    podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów oraz skreślania z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej,

14)    organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji            o prawach dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

15)    zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym,

16)    realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad stażem nauczycieli na kolejne szczeble awansu zawodowego,  określonych w odrębnych przepisach,

17)    załatwianie spraw osobowych pracowników szkoły,

18)    określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

19)    współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,

20)    administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem,

21)    zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,

22)    egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku  oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły,

23)    sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą szkoły,

24)    organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

25)    współdziałanie z organem prowadzącym szkołę w organizowaniu dowożenia uczniów do szkoły,

26)    organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły,

27)    nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,

28)    organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno- remontowych,

29)    organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.    

§ 11

1.        Rada pedagogiczna szkoły jest organem kolegialnym realizującym swoje statutowe zadania zgodnie z Art. 40 i Art. 41 ustawy o systemie oświaty.

2.        Członkami rady pedagogicznej są wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole w pełnym wymiarze godzin.

3.        Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez dyrektora nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin.

4.        Zebrania rady pedagogicznej są organizowane:

1)          przed rozpoczęciem roku szkolnego, w tygodniu poprzedzającym jego rozpoczęcie,

2)          w każdym semestrze, w ostatnim tygodniu kończącym semestr w związku       z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,

3)          w innych terminach, w miarę potrzeb wynikających z bieżącej działalności szkoły.

5.        Zebrania mogą być zwoływane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 liczby członków rady pedagogicznej.

6.        Przewodniczący lub zastępująca go osoba przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

7.        Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

8.        W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej:

1)       pracownicy administracyjni i obsługi szkoły,

2)       przedstawiciele rodziców,

3)       przedstawiciele samorządu uczniowskiego i młodzieżowych organizacji działających na terenie szkoły,

4)       pracownicy opieki higieniczno – lekarskiej,

5)       przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń społecznych, oświatowych lub pedagogicznych.

9.        Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)       zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2)       zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)       podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4)       ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5)       podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły,

6)       przygotowanie i uchwalenie statutu szkoły bądź dokonania zmian w aktualnym statucie szkoły.

10.      Do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej należy:

1)         organizacja pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)         projekt planu finansowego szkoły,

3)         wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń          i innych wyróżnień,

4)         propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zająć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5)         propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole.

11.       Rada pedagogiczna może występować  z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły. Może również występować do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole. Organ prowadzący szkołę (lub dyrektor w odniesieniu do innych nauczycieli pełniący funkcje kierownicze w szkole) są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady pedagogicznej.

12.       Uchwały rady pedagogicznej są prawomocne, jeżeli są podejmowane w obecności 2/3 jej członków, zwykłą większością głosów.

13.       Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

14.       Protokół z kolejnych zebrań rady pedagogicznej podpisują wszyscy nauczyciele.

Złożenie podpisu pod protokółem jest jednocześnie formą zatwierdzenia przez nauczyciela napisanego protokółu.

15.       Rada pedagogiczna wykonując zadania rady szkoły powinna zasięgnąć opinii przedstawicieli rodziców w następujących sprawach:

1)       uchwalenie statutu szkoły,

2)       projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

16.     Rada Pedagogiczna w szczególnych przypadkach może podjąć decyzję upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych               do przedszkola np.:

1.        Przewlekłe, zakaźne choroby potwierdzone orzeczeniem lekarskim

2.        Pogłębiające się upośledzenie umysłowe dzieci potwierdzone orzeczeniem Poradni Wychowawczo- Zawodowej.

3.        Na wniosek rodzica

4.        Nieobecności nieusprawiedliwionej trwające ponad dwa tygodnie

5.        Zaleganiem z odpłatnością za wyżywienie ( minim. Zaległość za 1 miesiąc).

§ 12

1.        Rada rodziców przyjmuje nazwę:

„Rada Rodziców Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dobieszowicach”.

2.        Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

3.        Szczególnym celem działania rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

4.        Zadania rady rodziców:

1)       pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

2)       gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalania zasad użytkowania tych funduszy,

3)       zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

-          znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole
 i w klasie,

-          uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka
 i jego postępów w nauce,

-          znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

-          uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

-          wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

4)       określenie struktur działania rady rodziców.

5.        Organami rady rodziców są:

1)       rady klasowe,

2)       prezydium rady rodziców,

3)       komisja rewizyjna.

6.        Rada rodziców działa na zasadach określonych w “Regulaminie działalności rady rodziców”, w którym szczegółowo określono:

1)       zasady działania organu,

2)       tryb podejmowania uchwał przez ogół rodziców i organy,

3)       sposób wyboru przedstawicieli do organów rady,

4)       ramowy plan pracy rady i jego organów,

5)       zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy,

6)       ramowy preliminarz wydatków zebranych funduszy oraz obsługi księgowo finansowej,

7.        Kadencja rady rodziców trwa 2 lata.

8.        W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły, rada rodziców zaprasza na swoje zebrania plenarne, a prezydium na swoje posiedzenia regulaminowe dyrektora szkoły i przedstawicieli innych organów szkoły.

9.        Rada rodziców, poprzez różne formy swego działania zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej.

10.     W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub podlegających jej pracowników, a także przez radę pedagogiczną – prezydium rady rodziców może złożyć pisemne zażalenie na ten stan rzeczy do dyrektora szkoły lub innych organów szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpujących odpowiedzi w określonym terminie.

11.     W przypadku konfliktu rady rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego    z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na założone zażalenia – prezydium rady rodziców ma prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

§ 13

1.          Samorząd uczniowski jest statutowym organem szkoły będącym jedynym reprezentantem ogółu uczniów. Jest on współgospodarzem, przedstawicielem        i rzecznikiem praw uczniów.

2.          Członkami samorządu są wszyscy uczniowie zapisani do szkoły. Opiekunem samorządów z ramienia rady pedagogicznej jest nauczyciel powołany na to stanowisko przez dyrektora szkoły na wniosek uczniów.

3.          Członkowie samorządu uczniowskiego poszczególnych klas wybierają spośród siebie przedstawicieli tworząc “Trójki klasowe samorządu szkolnego”.

4.          Samorząd uczniowski działa na podstawie Szkolnego Programu Wychowawczego, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

5.          Przewodniczący poszczególnych trójek klasowych tworzą Zarząd samorządu szkolnego i wybierają:

1)       przewodniczącego samorządu szkolnego,

2)       zastępcę przewodniczącego,

3)       rzecznika praw ucznia,

4)       skarbnika samorządu uczniowskiego.

6.          W ramach działalności uczniowskiego samorządu szkolnego mogą być powołane sekcje tematyczne.

7.          Kierowników sekcji powołuje Zarząd.

8.          Kadencja Zarządu samorządu uczniowskiego trwa 1 rok szkolny.

9.          Podstawowym ogniwem organizacyjnym Zarządu samorządu uczniowskiego są zebrania ogólne zwoływane na wniosek:

1)       grup co najmniej 10 uczniów,

2)       opiekuna samorządu,

3)       rady pedagogicznej,

4)       dyrektora szkoły.

10.       Zebrania ogólne powinny odbywać się w czasie pozalekcyjnym, nie rzadziej niż     4 razy w roku szkolnym.

11.       Formy i częstotliwość działania innych struktur w ramach samorządu uczniowskiego wynikają z potrzeb realizacji zadań do jakich zastały powołane.

12.       Przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą uczestniczyć w posiedzeniach pozostałych organów szkoły, na których zgłaszają wnioski i opinie dotyczące realizacji podstawowych praw ucznia.

13.       W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Zarząd zaprasza na swoje zebrania regulaminowe dyrektora szkoły oraz inne osoby.

14.       Dyrektor szkoły wraz z Zarządem uczniowskiego samorządu organizuje co najmniej 2 razy w roku spotkania z wszystkimi uczniami szkoły w celu wymiany opinii, uwag i wniosków dotyczących uczniów.

15.       W przypadku nie respektowania uprawnień statutowych przez dyrekcję lub podległych jej pracowników, a także przez radę pedagogiczną – Zarząd samorządu uczniowskiego może złożyć pisemne lub słowne zażalenie do dyrektora szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi w określonym terminie.

16.       Szczegółowe zasady działania uczniowskiego samorządu szkolnego określa:

“Regulamin ucznia Zespołu Szkół – Szkoła Podstawowa im. A. Zawadzkiego

i Gimnazjum w Dobieszowicach ul. KOŚCIUSZKI 31.

§ 14

1.        W Zespole Szkolno-Przedszkolnym może być utworzone stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze.

2.        Stanowiska, o których jest mowa w punkcie 1 tworzy się na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

3.        Powierzanie na stanowiska i odwoływanie ze stanowisk, o których jest mowa w punkcie 1 dokonuje dyrektor zespołu po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 15

 W szkole terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z aktualnym projektem organizacyjnym przedszkola.

§ 16

1.        Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 15 maja każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawujący nadzór pedagogiczny.

2.        W arkuszu organizacji szkoły i przedszkola zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły i przedszkola łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 17

1.        Podstawową jednostką organizacyjną

a)        szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

b)       przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku; zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone np. według potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2.        Liczba uczniów w oddziałach w szkole powinna w zasadzie wynosić 26 uczniów.

Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów
w każdym z tych oddziałów byłaby mniejsza niż 18.

3.        W szczególnych przypadkach za zgodą organu prowadzącego, dopuszczalne jest tworzenie oddziałów o mniejszej liczbie uczniów niż ta, o której mowa w p.3.

4.        Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie powinna przekraczać 25.

5.        W oddziałach do których przyjęto dzieci niepełnosprawne liczba wychowanków nie powinna przekraczać 15 w tym 2 do 3 niepełnosprawnych

6.        Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

§ 18

1.        Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

2.        Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala nauczyciel.

§ 19

1.         Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

2.         Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3.         Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III szkoły podstawowej ustala nauczyciel, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w p.3.

4.         Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

5.         Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

a)        z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15minut,

b)       z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut

6. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, na zasadach określonych w odrębnych przepisach

§ 20

Podział na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa dokonuje się w oparciu o zasady wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.

§ 21

1.        Szkoła i przedszkole może organizować zajęcia obowiązkowe prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym takie jak:

1)       wycieczki szkolne programowe i przedmiotowe uwzględnione w planie pracy szkoły na dany rok,

2)       wyjazdy klimatyczne dla uczniów klas III szkoły podstawowej  oraz uczniów innych klas w przypadku zabezpieczenia finansowego,

3)       zajęcia rehabilitacji zdrowotnej i profilaktyki leczniczej.

2.        Zajęcia, o których mowa w ust. 1 mogą być finansowane ze środków pozabudżetowych.

3.        Szkoła i przedszkole może organizować zajęcia nadobowiązkowe prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym takie jak:

1)       koła zainteresowań,

2)       zespoły instrumentalne,

3)       chór szkolny,

4)       zajęcia rekreacyjno – sportowe,

5)       koła języków obcych,

6)       gimnastykę korekcyjno – kompensacyjną,

7)       turnusy rekreacyjno – wypoczynkowe w formie kolonii w okresie ferii zimowych i letnich,

8)       inne zajęcia.

4.        Zajęcia, o których mowa w ust. 3 organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych lub mogą być finansowane w całości przez rodziców.

5.        Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu nie może być niższa niż 15. Liczba uczestników gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12.

§ 22

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 23

1.        Szkoła zapewnia dzieciom i uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce i udostępnia napoje gorące.

2.        Odpłatność za korzystanie z posiłków lub napojów ustala dyrektor zespołu w porozumieniu z radą rodziców z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat tych uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia ze względu na trudną sytuację finansową.

§ 24

1.        W Zespole Szkolno - Przedszkolnym prowadzi działalność biblioteka szkolna.

2.        Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb  i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu nauczycieli i ich warunków pracy, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy w regionie.

3.        Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły,
a także rodzice uczniów i członkowie ich rodzin.

4.        Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:

1)       gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2)       korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

3)       prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów.

5.        Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć lekcyjnych i po zajęciach.

6.        Do zadań nauczyciela – bibliotekarza należy:

1)        prowadzenie bieżącej działalności wg tygodniowego harmonogramu pracy biblioteki,

2)        opracowywanie techniczne i wzbogacanie księgozbioru,

3)        rozwijanie kultury czytelniczej,

4)        udzielanie informacji i porad czytelniczych,

5)        dokonywanie spisu inwentaryzacyjnego książek i innych pomocy zgromadzonych w bibliotece,

6)        prowadzenie dokumentacji biblioteki zgodnie z przepisami dotyczącymi działalności tych pracowni,

7)        branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę,

8)        opracowanie dwa razy w roku sprawozdania z działalności biblioteki  i przedstawienie go na konferencji plenarnej rady pedagogicznej.

7.        Nauczyciel bibliotekarz ponadto:

1)       decyduje w sprawie doboru, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w pracy biblioteki,

2)       decyduje o planie i programie działania biblioteki,

3)       ma prawo współdecydować o ocenie z zachowania uczniów,

4)       ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów, a także ustanawiać własne formy nagradzania     i motywowania uczniów.

8.        Nauczyciel – bibliotekarz odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i organem prowadzącym za:

1)       poziom i efektywność pracy biblioteki szkolnej,

2)       prawidłowe prowadzenie dokumentacji biblioteki,

3)       stan księgozbioru i innych pomocy oraz sprzętu zgromadzonego w bibliotece.

9.        Odpowiedzialność cywilną lub karną nauczyciela – bibliotekarza za powierzony jego opiece majątek lub ludzi określają odrębne przepisy.

10.     Zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki opracowany przez nauczyciela – bibliotekarza.

11.     W Zespole Szkolno – Przedszkolnym może być zatrudniony pedagog szkolny,    którego zadania określają odrębne przepisy.

§ 25

1.        Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do szkoły, szkoła może organizować zajęcia w  świetlicy szkolnej.

2.        Świetlica szkolna jest formą pozalekcyjnej działalności wychowawczo – opiekuńczej.

3.        Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza     w świetlicy powinna liczyć w zasadzie nie mniej niż 25 uczniów.

4.        Organizację i formy pracy świetlicy określa regulamin świetlicy.

5.        Szkoła, Przedszkole zapewnia możliwość z korzystania przez dzieci z 2 posiłków dziennie, a szkoła z 1 posiłku dziennie. Koszty wyżywienia dzieci przebywających w przedszkolu i szkole pokrywają rodzice.

§ 26

Dla realizacji celów statutowych szkoła powinna posiadać odpowiednie pomieszczenia zgodnie z art. 67. ust. 1 ustawy o systemie oświaty, a ponadto w miarę możliwości:

1)       salę gimnastyczną oraz boiska sportowe do realizacji programu zajęć sportowych,

2)       pomieszczenia dla działalności samorządu uczniowskiego, świetlicy, stołówki,

3)       gabinet lekarski

4)       szatnie,

5)       archiwum.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNNICY SZKOŁY

§ 27

1.        W szkole i przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i pracowników obsługi.

2.        Nauczycieli i pozostałych pracowników  zatrudnia  i zwalnia dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.

3.        Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 28

1.        Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.        Formalny przydział przedmiotów nauczania, wychowawstwo, opieki nad kołami, zespołami, organizacjami i pracowniami reguluje arkusz organizacyjny szkoły
i przedszkola oraz wykaz zadań dodatkowych dla nauczycieli.

3.        Wykonując swoje obowiązki służbowe nauczyciel realizuje następujące zadania:

1)       realizuje program kształcenia odpowiedniego przedmiotu, wychowania i opieki w klasach i zespołach. Powinien dążyć do osiągnięcia w stopniu optymalnym celów ustalonych w programach i w planie pracy szkoły.

2)       wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskuje
o jego wzbogacenie lub modernizację do dyrektora szkoły,

3)       wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny dziecka i ucznia, jego zdolności i zainteresowania,

4)       udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu             o rozpoznanie potrzeb uczniów,

5)       bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów,

6)       informuje rodziców uczniów i wychowawcę klasy oraz dyrektora szkoły,           a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno – wychowawczych swych uczniów,

7)       bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę,

8)       prowadzi dokumentację szkolną,

4.        Nauczyciel ponadto:

1)        decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników
i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,

2)        decyduje o treści programu koła lub zespołu prowadzonego przez siebie,

3)        decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów,

4)        ma prawo współdecydowania o ocenie z zachowania swoich uczniów,

5)        ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów.

5.        Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za:

1)       poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków            w jakich działał,

2)       stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych powierzonych jego pieczy.

6.        Ponadto nauczyciel odpowiada służbowo, cywilnie lub karnie za:

1)       skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych i w czasie dyżurów mu przydzielonych,

2)       nieprzestrzeganie procedur postępowania po zaistnieniu zdarzenia lub wypadku ucznia oraz pożaru czy innego zagrożenia,

3)       stratę lub zniszczenie majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez dyrektora szkoły, a wynikające z braku zabezpieczenia i braku nadzoru.

§ 29

1.         Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy,

2.         Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący.

3.         Do zadań zespołu przedmiotowego należy:

1)       zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzasadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

2)       wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

3)       organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4)       współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych,
a także w uzupełnieniu ich wyposażenia,

5)       wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych 
i eksperymentalnych programów nauczania.

§ 30

1.        Opiekunem szczegółowym każdego oddziału jest wychowawca klasy, grupy

2.        Wychowawców klas  i grup ustala dyrektor Zespołu.

3.        Nauczyciel wychowawca wykonuje następujące zadania:

1)       programuje i organizuje proces wychowywania w zespole, a w szczególności:

-        tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie i społeczeństwie,

-        rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami a społecznością szkoły,

-        przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów przekształca zespół (klasę)
w grupę samowychowania i samorządności,

2)       współdziała z nauczycielami uczącymi klasę, koordynuje ich działania wychowawcze, organizuje w miarę potrzeb indywidualną opiekę nad uczniami,

3)       ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, z klasową radą rodziców, informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania organizując spotkania z rodzicami. Włącza rodziców w programowe  i organizacyjne sprawy klasy,

4)       współdziała w razie konieczności z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków,

5)       prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia.

4.        Współdecyduje z samorządem klasy, z rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy.

5.        Wychowawca klasy ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej  i psychologiczno – pedagogicznej w swojej pracy wychowawczej od kierownictwa szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę.

6.        Wychowawca ustala ocenę z zachowania swoich wychowanków.

7.        Przy współpracy z klasową i szkolną radą rodziców wychowawca ma prawo ustanowić własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.

8.        Wychowawca ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychologiczno – społecznych i materialnych swoich wychowanków.

9.        Wychowawca klasy odpowiada jak każdy nauczyciel, a ponadto ponosi odpowiedzialność za:

1)              integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły,

2)              za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno – wychowawczej,

3)              za prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

10.     Wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem zespołu za osiąganie celów wychowania w swojej klasie.

UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 31

1.         Zapisy uczniów do klasy I szkoły podstawowej i przedszkola odbywają się zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie warunków     i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

2.         Zapisy uczniów do klasy I szkoły podstawowej oraz dzieci do przedszkola odbywają się  w terminie od 1do 30 kwietnia każdego roku

3.         Do szkoły mogą być przyjęci uczniowie od 6 roku życia, a do przedszkola przyjmuje się dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

§ 32

1.         Dziecko i uczeń uprawniony jest do:

1)       właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)       opieki wychowawczej i zapewniających bezpieczeństwo warunków pobytu w szkole, ochrony przed wszelkiego rodzaju przemocą fizyczną bądź psychiczną oraz ochrony poszanowania godności,

3)       życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

4)       swobody wyrażania swych poglądów i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

5)       pomocy w przypadku trudności w nauce,

6)       korzystania z opieki zdrowotnej w szkole  i przychodniach specjalistycznych
i poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,

7)       uzyskania pomocy materialnej w określonych warunkach,

8)       korzystania z biblioteki szkolnej, pracowni, obiektów sportowych, jadalni         i innych pomieszczeń szkolnych,

9)       uzyskania pomocy, rady, informacji u wszystkich wychowawców                     i nauczycieli,

10)           korzystania z zajęć organizowanych przez szkołę poza systemem klasowo – lekcyjnym,

11)           informacji na temat stopni i zasad klasyfikacji,

12)           dnia bez pytania – w porozumieniu nauczycieli poszczególnych przedmiotów,

13)           informacji o terminach klasówek, sprawdzianów pisemnych oraz ustnych syntez wiadomości i badań wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów na tydzień przed wyznaczoną datą.

14)           być ocenianym z danego przedmiotu wyłącznie za wiadomości i umiejętności,

15)           sprawiedliwego i jawnego oceniania.

2.        Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z zarządem samorządu uczniowskiego organizuje co najmniej dwa razy w roku spotkania z wszystkimi uczniami szkoły w celu wymiany opinii uwag i wniosków dotyczących uczniów.

3.        W razie powstania konfliktu wynikającego z naruszenia praw ucznia, którego nie udało się rozwiązać w szkole przez dyrektora szkoły lub inny organ szkoły uczniowie mogą poprzez swych przedstawicieli zwrócić się do organów nadzorujących szkołę, w celu rozstrzygnięci powstałego sporu.

§ 33

Każdy uczeń ma obowiązek:

1)       przestrzegać zasady zawarte w Szkolnym Systemie Oceniania i Szkolnym Programie Wychowawczym,

2)       godnie reprezentować szkołę w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, szkolnych rozgrywkach sportowych i uroczystościach pozaszkolnych,

3)       osiągać jak najlepsze wyniki w nauce. Systematycznie rozwijać swoje zainteresowania i doskonalić swoje umiejętności,

4)       okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

5)       dbać o ład i porządek na terenie szkoły,

6)       przestrzegać regulaminów pracowni i przepisów BHP na terenie szkoły,

7)       realizować zarządzenia dyrektora dotyczące zasad poruszania się na terenie szkoły i poza szkołą w czasie przerw i po lekcjach,

8)       posiadać ważną legitymacją uczniowską,

9)       dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów, nie palić tytoniu, nie pić alkoholu i nie używać narkotyków lub innych podobnie działających środków,

10)           aktywnie uczestniczyć w pracach poszczególnych sekcji samorządu szkolnego,

11)           znać i realizować elementarne zasady kultury, dbać o swój estetyczny wygląd,

12)           doskonalić sprawność językową, dbać o kulturę języka,

13)           kultywować i wzbogacać tradycje szkoły,

14)           regularnie uczęszczać do szkoły,

15)           starać się uzyskać jak najwyższą ocenę postawy uczniowskiej,

§ 34

1.        Uczeń może być nagrodzony za:

1)       osiąganie celujących lub bardzo dobrych wyników w nauce,

2)       udział i osiągnięcie sukcesów w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych, gdy reprezentuje szkolę,

3)       pracę społeczną na rzecz szkoły, środowiska lub klasy,

4)       pomoc kolegom w nauce,

5)       wzorową frekwencję,

6)       inicjatywę i nowatorstwo w dziedzinie nauki,

7)       zaangażowany udział w imprezach i akademiach organizowanych w szkole  i poza szkołą,

2.        Formy nagród:

1)       pochwała wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu wobec klasy,

2)       pochwała dyrektora wobec wszystkich uczniów szkoły,

3)       list pochwalny do rodziców,

4)       dyplom,

5)       nagroda książkowa lub inna nagroda rzeczowa,

6)       stypendium naukowe,

7)       świadectwo z wyróżnieniem: średnia 4,76, wzorowe zachowanie,

8)       wpis do Księgi Absolwentów.

3.        Nagrody z wyjątkiem pkt. 1 przyznaje uczniom rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy, nauczyciela, samorządu uczniowskiego lub dyrektora szkoły. Wychowawca jest zobowiązany do powiadomienia o jej przyznaniu rodziców ucznia.

4.        Uczeń może być ukarany za łamanie zasad w Szkolnym Systemie Oceniania  i Szkolnym Programie Wychowania,

5.        Formy kar stosowanych wobec uczniów to:

1)       upomnienie wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu,

2)       nagana wychowawcy przed klasą,

3)       nagana dyrektora wobec wszystkich uczniów szkoły,

4)       karne przeniesienie do równoległej klasy w szkole.

6.        Kara, o której jest mowa w ust. 4 pkt. 5 udziela uczniowi rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, samorządu uczniowskiego lub dyrektora szkoły. Wychowawca klasy jest zobowiązany powiadomić o tej decyzji rodziców ucznia.

7.        Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od wymierzonej kary. Odwołanie składa się do dyrektora szkoły poprzez wychowawcę klasy lub przedstawiciela samorządu uczniowskiego.

8.        Odwołanie ucznia od wymierzonej kary powinno być rozpatrzone przez dyrektora szkoły w terminie nie przekraczającym 7 dni.

9.        Karą szczególną dla ucznia może być przeniesienie do innej szkoły.

10.     Kara, o której mowa w ust. 9 może być udzielona za:

1)       rażące naruszenie zasad współżycia,

2)       uzyskanie oceny nagannej z zachowania i innych powodów,

3)       nie sklasyfikowanie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności przekraczającej 50 % zajęć danego przedmiotu w semestrze.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

1.        Zespół Szkolno - Przedszkolny używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.        Zespół Szkolno- Przedszkolny posiada pieczęć urzędową wspólną dla przedszkola i szkoły wchodzących w jego skład, zawierająca nazwę zespołu.

3.        Tablice i stemple placówek wchodzących w skład zespołu powinny mieć u góry nazwę zespołu, a u dołu nazwę placówki.

4.        Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład zespołu podaje się nazwę szkoły. Nazwa zespołu szkół umieszczona jest na pieczęci urzędowej.

§ 36

Obwód szkolny dla placówek wchodzącego w skład zespołu określa Rada Gminy.

§ 37

Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 38

1.        Zespół Szkolno - Przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie      z odrębnymi przepisami.

2.        Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 39

1. Szczegółowe zasady:

a)        Oceniania zawarte są w Szkolnym Systemie Oceniania

b)        zasady wychowania zawarte są w Szkolnym Programie Wychowawczym 

3.        Szkolny System Oceniania i Szkolny Program Wychowawczy opracowuje rada pedagogiczna i uchwala po pozytywnym zaopiniowaniu przez samorząd uczniowski i radę rodziców.

4.        Szkolny System Oceniania i Szkolny System Wychowawczy są integralnymi częściami Statutu szkoły.

§ 40

Zmian w Statucie dokonuje uchwałą rada pedagogiczna na:

-          wniosek organu prowadzącego

-          dyrektora

-          rady pedagogicznej

-          rodziców.

-          Odpowiedzialnym za jednolity tekst jest dyrektor ZSP.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Kozieł
Data wprowadzenia:2003-08-22 10:43:27
Opublikował:Marcin Kozieł
Data publikacji:2003-08-22 10:43:27
Ostatnia zmiana:2009-12-12 18:27:15
Ilość wyświetleń:5336

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij