Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Bobrowniki

Kolorowy pasek

Statut Zespołu Szkół w Rogoźniku

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ –

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

 

I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

 

W ROGOŹNIKU UL. KRUPNA 22.

( tekst ujednolicony)

1.        Uchwała Nr XXXII/300/2001 Rady Gminy w Bobrownikach z dnia

    26 września 2001 -  załącznik nr 5

2.        Uchwała Nr 6/2002-2003 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego i Publicznego Gimnazjum

     w Rogoźniku z dnia 11.06.2003r.


PODSTAWA PRAWNA:

Ø       Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 1996r.        Nr 67, poz. 329 ze zmianami) i wydane na jej podstawie szczegółowe rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu .

Ø       Ustawa z dnia 26  stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (jednolity tekst  Dz. U .z 1997r.    Nr 56,poz.357 z późniejszymi zmianami).

Ø       Ustawa  z dnia 8 stycznia 1999r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U.z 1999r. Nr 12, poz 96)

Ø       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r.
w sprawie warunków tworzenia i organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego  (Dz.U.z 2002r.nr 126,poz.1078 ).

Ø       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 .09. 2002r..
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów           i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów, sprawdzianów   w szkołach publicznych (Dz.U.z 2002r.nr 155,pz 1289) , 

Ø       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia2002r.  r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół        (Dz.U. z 2002r.nr 10,poz.96 .)

Ø       Rozporządzenie MENiS. z dnia 22 sierpnia 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych  (Dz. U.z 2002 Nr. 137 poz. 1155).

Ø       Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20.11.1989r. ( Dz. U. z 1996 r. poz. 329).

Ø       Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXII/300/2001 Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 26 września 2001r.

Ø       Uchwała Nr XXIX/276/2001 Rady Gminy w Bobrownikach z dnia 18 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia oddziałów sportowych w Publicznym Gimnazjum w Rogoźniku         i połączenia w Zespół Szkół – Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego                    i Publicznego Gimnazjum w Rogoźniku.

Ø       Uchwała Nr XXIII/219/2000 Rady Gminy w Bobrownikach z dnia
22 listopada 2000 r. w sprawie planu sieci publicznych gimnazjów w Gminie Bobrowniki.

 

I. Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

1.        Szkoła nosi nazwę:

 

                        Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego

                        i Publiczne Gimnazjum w Rogoźniku.

§ 2

   

Zespół Szkół ma siedzibę w Rogoźniku,  ul. Krupna 22.

 

§ 3

1.        W skład Zespołu wchodzą:

1)       Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego,

2)       Publiczne Gimnazjum.

 

2.        Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu składa się z nazwy zespołu
i nazwy tej szkoły: Zespół Szkół w Rogoźniku – Szkoła Podstawowa
im. Juliusza Słowackiego.

 

3. Nazwa gimnazjum wchodzącego w skład zespołu składa się z nazwy zespołu

    i nazwy tego gimnazjum: Zespół  Szkół   w Rogoźniku – Publiczne

    Gimnazjum.       

 

4. Nazwa szkoły i   gimnazjum  jest używana w pełnym brzmieniu.

    Na pieczęciach może być używany skrót tej nazwy.

                                                                                                               

                                    § 4

 

 

1. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową i Gimnazjum jest Gmina

     Bobrowniki.

2.        Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołami, wymienionymi

w  punkcie 1 jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

 

1.        Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek Rady  Pedagogicznej  lub na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

2.        Szkołom wchodzącym w skład zespołu mogą być nadane odrębne imiona.

 

3.        Imię szkoły powinno wiązać się z kierunkiem pracy dydaktyczno- wychowawczej szkoły lub tradycją środowiska.

 

 

§ 6

 

1.        Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego jest szkołą publiczną d1a dzieci   i  młodzieży.   Realizuje   6- letni  cykl kształcenia:

 

- kształcenie zintegrowane                                          w   klasach  I - III

- zajęcia edukacyjne                                                            w   klasach IV – VI.

 

2.         Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej funkcjonuje oddział sportowy  piłki nożnej.

3.        Publiczne Gimnazjum prowadzi oddziały w trzyletnim cyklu kształcenia ogólnego.

 

4.        Począwszy od klasy I gimnazjum funkcjonuje oddział sportowy piłki nożnej.

 

II. Cele i zadania Zespołu Szkół oraz sposoby ich wykonywania.

 

 

§ 7

 

Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1.        umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, poprzez prowadzenie  zajęć  edukacyjnych  przez nauczycieli specjalistów danej dziedziny z  wykorzystaniem odpowiednich pomocy naukowych,

2.        stwarza – w miarę posiadanych środków- warunki do rozwijania zainteresowań i osobistych predyspozycji uczniów poprzez organizowanie  odpowiednich  form  pracy  pozalekcyjnej,

 

 

 

3.         kształtuje  środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów

      i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków i wieku uczniów,  

     poprzez współpracę nauczycieli i wychowawców z rodzicami.

4.        umożliwia  absolwentom  dokonanie  świadomego  wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez prowadzenie preorientacji zawodowej na lekcjach będących w dyspozycji wychowawcy oddziału, konsultacje              z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej, spotkania                 z  uczniami szkół   ponad    gimnazjalnych,

5.         wyrównuje  dysproporcje w rozwoju dzieci poprzez prowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, poprzez współpracę ze specjalistami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,

6.        wspomaga wychowawczą funkcję rodziny poprzez kształtowanie odpowiednich wzorców postępowania, udzielania pomocy                             w przezwyciężaniu   trudności  wynikających z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych,

7.        stwarza bezpieczne warunki  dla  uczniów   w  trakcie zajęć prowadzonych   w Zespole Szkół i  poza nim poprzez zapewnienie odpowiedniej opieki        ze strony nauczycieli,

8.         przygotowuje do pełnego i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym poprzez organizację wyjść do teatru, kina, muzeum oraz zapoznanie
z dorobkiem kulturalnym własnego regionu, poprzez upowszechnienie czytelnictwa.

 

§ 8

Zespół Szkół umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  i  religijnej.                                                          

2. Na życzenie rodziców organizuje uczniom naukę religii, a uczniom w niej   nie uczestniczącym zapewni w opiekę w bibliotece.                                                   3. W pracy dydaktyczno-wychowawczej Zespół Szkół zapewnia podtrzymanie kultury i tradycji regionalnej.

4.Zespół Szkół:

1)       dostosowuje  treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów a także zapewnia w miarę możliwości korzystanie z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,

2)       organizuje  opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły oraz objętymi nauczaniem indywidualnym,

3)       umożliwia  realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz jego ukończenie w skróconym okresie,

4)       organizuje  zajęcia korekcyjno - wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci
i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, po uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę.

 

 

§ 9

 

1.        Uwzględniając obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa

i higieny Zespół  Szkół zapewnia uczniom opiekę w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozaszkolnych poprzez :

1) kontrolę obecności na prowadzonych zajęciach,

2)pogadanki na temat bezpiecznego korzystania z pomieszczeń
i urządzeń w budynku Zespołu Szkół,

3) oznaczenie i zapoznanie uczniów z drogą ewakuacyjną,

4) organizowanie co najmniej 2 razy w roku próbnych alarmów ewakuacyjnych,

5)wyposażenie budynku w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy zgodnie             z odrębnymi przepisami,

6) kontrole i przeglądy stanu technicznego budynku i urządzeń,

7) organizowanie dyżurów nauczycielskich podczas przerw w lekcjach,

8) dostosowanie wymagań i form zajęć wychowania fizycznego do potrzeb          i możliwości fizycznych uczniów,

9)zapewnienie uczniom właściwej opieki ze strony nauczycieli w szkole             i na organizowanych przez szkołę  wycieczkach oraz podczas innych zajęć lub pobytu poza  terenem budynku szkoły,

10) zapewnienie uczniom pierwszej  pomocy  w razie zaistnienia wypadku.

 

2.        Organizacja zajęć i pobytu uczniów poza terenem Zespołu Szkół odbywa się przy uwzględnieniu następujących zasad odnośnie opieki sprawowanej przez nauczycieli:

1) lekcje w terenie - jeden oddział (klasa) pod opieką jednego nauczyciela,

2) wycieczki oddziałowe i przedmiotowe - jeden nauczyciel otacza opieką maksimum 15 uczniów,

3)„rajdy” w terenie górskim - jeden nauczyciel otacza opieką maksimum         10 uczniów,

4)„zielone szkoły” - jeden nauczyciel otacza opieką maksimum
18 uczniów.

 

3.        Dyżury nauczycielskie pełnione są od przerwy „zerowej”(10 minut przed pierwszym dzwonkiem) do czasu zakończenia zajęć w danym dniu zgodnie          z harmonogramem dyżurów. Na jednym piętrze dyżur pełni  co najmniej       2 nauczycieli.

 

4.        Oddział, który zakończył zajęcia lekcyjne w danym dniu, schodzi do szatni pod opieką nauczyciela prowadzącego ostatnią lekcję.

  

 

 

 

III. Ogólne założenia szkolnego programu  wychowawczego                            i profilaktycznego.

 

 

§ 10

 

Na początku roku szkolnego  opracowuje  się szczegółowy harmonogram działań dydaktyczno-wychowawczych  szkoły, w tym klasowe programy wychowawcze,  które są tworzone na podstawie szkolnego programu wychowawczego   korespondującego z planem rozwoju szkoły.

 

§ 11

 

Wychowanie szkolne we wszystkich sferach  osobowości ucznia  traktowane jest integralnie:

1.dyrektor szkoły, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice powinni tworzyć wspólnotę wychowawczą, tak aby relacje i współpraca  między uczniami, nauczycielami i rodzicami  tworzyła pozytywną atmosferę w realizacji procesu wychowania.

2.wszyscy czują się wychowawcami – wychowują przede wszystkim poprzez wzorce osobowe ( także własne)

3.każdy czuje się odpowiedzialny za powierzone mu zadania w procesie wychowawczym.

 

§ 12

Działania wychowawcze mają na celu:

1.        rozwój intelektualny uczniów: poznanie i realizację zainteresowań, umiejętność przyswajania wiedzy i jej praktyczne zastosowanie, 

2.        promocję zdrowia fizycznego i psychicznego, kształcenie sprawności fizycznej, edukację zdrowotną, profilaktykę zdrowia,

3.        rozwój moralny kształtujący umiejętność oceny własnych zachowań,  otwartość na człowieka, szacunek dla pracy i mienia,

4.        kształtowanie woli poprzez pracowitość, rzetelność, wytrwałość, odpowiedzialność, przestrzeganie zasad dobrego wychowania,

5.        rozwój duchowy poprzez poznanie dorobku kultury refleksyjne myślenie, kształcenie postawy twórczej, samorządność, uczestniczenie w życiu kulturalnym szkoły i środowiska lokalnego,

6.        umocnienie postaw patriotycznych i dostrzeganie wartości regionalnych, narodowych, tolerancja wobec wartości innych krajów, otwartość na kontakty z młodzieżą europejską,

7.        kształtowanie postawy proekologicznej, rozbudzenie świadomości ochrony środowiska naturalnego.

 

 

 

§ 13

Realizując cele ujęte w programie wychowawczym uczeń:

1.          ma świadomość istoty uczenia się, zdobywania informacji o świecie, ludziach, zjawiskach,

2.          potrafi wykorzystać swoje wiadomości i umiejętności w klasie, szkole, w sytuacjach dnia codziennego,

3.          jest świadomy swej pracy, jako pasji zdobywania wiedzy, samorealizacji zgodnie z zainteresowaniami,

4.          rozumie, że wytwory jego i jego kolegów są użyteczne w klasie
i w szkole, ceni i szanuje pracę swoją i innych,

5.          posiada umiejętności interpersonalne, potrafi kontaktować się
z uczniami innych szkół z Polski, z Europy, wykorzystuje naukę języków obcych, orientuje się w zwyczajach, kulturze swojego i innych państw,

6.          jest aktywnym uczestnikiem lekcji , imprez klasowych, szkolnych, pozaszkolnych, jest samodzielny, bierze aktywny udział w życiu szkoły w zależności od możliwości i zainteresowań,

7.          ceni tradycje, kulturę ,symbole i wartości narodowe,  zna historię swojego kraju,    zna ceremoniał szkolny,

8.           posiada nawyki kulturalnego zachowania się w szkole i innych miejscach publicznych,

      9.   szanuje mienie szkolne i publiczne, utrzymuje porządek w szkole,                                                                                                          

10. posiada nawyki higieny zdrowia fizycznego i psychicznego,

11.ceni życie i zdrowie własne oraz innych, jest przekonany o szkodliwości wszelkich nałogów,

12. czuje się bezpiecznie w szkole, przestrzega przepisów bezpieczeństwa.

 

§ 14

     Sposoby realizacji działań wychowawczych w szkole:

1.             Współdziałanie nauczycieli, rodziców, uczniów, tworzenie relacji zaufania, wspólne dbanie o dobry wizerunek, dobre imię szkoły,

2.             Realizowanie aktywnych metod nauczania i wysoki poziom nauczania,

3.             Organizowanie imprez kulturalnych, okolicznościowych o charakterze szkolnym i poza szkolnym. Stałe uroczystości to:

·          pasowanie na ucznia szkoły ,

·          pożegnanie uczniów kl. VI SP, III G, rozpoczęcie i zakończenie  roku szkolnego,

·          święto Niepodległości, Święto 3 Maja,

·           rozgrywki sportowe,

·          Dzień Babci, Dzień Matki, Dzień Dziecka, „Sprzątanie Świata”, zabawy i dyskoteki organizowane przez samorząd uczniowski,

·          Dzień Gimnazjalisty, Dni Otwarte Szkoły,

 

·          konkursy szkolne w tym na Najaktywniejszą klasę w szkole,         na stroik, kartki świąteczne, konkursy wiedzy o regionie, o Europie.

4. Uczestniczenie w różnych projektach edukacyjnych,

5.  Uczestnictwo w konkursach, olimpiadach, zawodach na szczeblu  

szkoły,  gminy, powiatu, województwa.

6.Współpraca ze środowiskiem lokalnym, z instytucjami sołeckimi,

7.Organizowanie wycieczek naukowych, turystycznych wyjazdów na

basen, zajęć pozalekcyjnych, obozów sportowych.

8.Działalność szkolnej świetlicy profilaktycznej.

9.Funkcjonowanie klas sportowych.

10. Praca w organizacjach młodzieżowych: Samorząd Uczniowski, Sklepik

Uczniowski, LOP, Klub Ekologiczny, Klub Europejski, Gazeta Szkolna,

w radiowęźle, PCK.

 

§ 15

 

Elementem działalności wychowawczej szkoły jest szkolny program profilaktyczny.

 

1. Zakres działań i cele programu dotyczą:

1)kształtowania sprawności fizycznej uczniów                                          

2)propagowanie zdrowego stylu życia

3)promowania higieny osobistej,,

4) działania świetlicy profilaktycznej

5) przeciwdziałania agresji: zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego                   i psychicznego  uczniów

6)przeciwdziałania negatywnej presji rówieśniczej w zakresie prób stosowania środków uzależniających

7)realizacji programów:„Uwierz w siebie,” wykorzystanie programu „Siedem kroków”, „Zapobieganie agresji”, „Przemoc wobec dziecka”, „Naucz się mówić nie”

8)troski o uczniów z rodzin patologicznych, pomoc słabszym

               
 2. Realizacja programu:

 1) wychowawcy i nauczyciele omawiają z uczniami   i rodzicami stosowanie zasad i celów programu profilaktycznego oraz zasad bezpieczeństwa w szkole     i poza szkołą, Świetlica profilaktyczna realizuje zajęcia i wystawy   o tematyce przeciwdziałania nałogom

2) prelekcje między klasowe organizowane są przez „społecznego” pedagoga, opiekuna PCK, higienistkę, samorząd uczniowski, wychowawców, rodziców.

3) działania edukacyjne o tematyce profilaktycznej omawiane są na lekcjach wychowawczych, na spotkaniach klasowych z rodzicami, na apelach ,tematyka dotyczy jak radzić sobie ze stresem, o zagrożeniach cywilizacyjnych,                  o rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych, o szkodliwości nałogów,

4) organizowane    zajęcia  sportowe:  wyjazdy  na basen,  na obozy  letnie

i zimowe w tym z udziałem uczniów z rodzin patologicznych,

5)samorząd szkolny realizuje konkursy plastyczne, pt. , „Czyścioszek”,

 „ Najestetyczniejsza klasa”, „Co wiem o zdrowiu i jak je chronić”,

6) wobec uczniów naruszających normy współżycia w szkole stosowane są kary, określone w statucie szkoły,

7) w przypadku łamania zasad prawa przez uczniów problem                       zgłoszony będzie na policję, do kuratora sądowego, do prokuratury                        

8) prowadzona jest ścisła współpraca:

a/ z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

b/ z poradniami specjalistycznymi ,

c/ z Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

4/ z Policją,

3. Ewaluacja programu wychowawczego i profilaktycznego dokonuje się

    poprzez:

1) diagnozowanie, ankietowanie uczniów, rodziców,

  2) samoocenę pracy nauczycieli,

  3)  mierzenie  jakości pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły.

        Wyniki  wykorzystywane są do stałego aktualizowania szkolnego

        programu wychowawczego, profilaktycznego i planu rozwoju szkoły.

 

IV. Organy Zespołu Szkół

 

§ 16

 

1. Organami Zespołu Szkół są:

1)       Dyrektor

2)       Rada Pedagogiczna

3)       Rada Rodziców

4)       Samorząd Uczniowski

 

2. Każdy z organów Zespołu Szkół w granicach prawa i swoich kompetencji, ma prawo swobodnego oraz nieskrępowanego działania i podejmowania decyzji.

 

3.        Organy, o których mowa w ust. 1. pkt. 2-4 działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami, które nie mogą być sprzeczne ze statutem Zespołu Szkół .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Zespołu

 

§ 17

 

1.        Dyrektor uprawniony jest do podejmowania wszelkich czynności i decyzji we  wszystkich   sprawach   związanych   z   działalnością   Zespołu   Szkół               a  niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

2.        Dyrektor szkoły, oprócz innych spraw wskazanych w odrębnych przepisach  i niniejszym statucie, w szczególności:

1) kieruje działalnością Zespołu Szkół i reprezentuje go na zewnątrz,

2) sprawuje, w oparciu o sporządzony przez siebie plan, nadzór pedagogiczny         w stosunku do zatrudnionych w szkole nauczycieli,

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania   prozdrowotne,

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) może składać, w uzasadnionych przypadkach, wnioski do śląskiego kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym  szkoły i ponosi odpowiedzialność  za ich prawidłowe wykorzystanie, ,

7). współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli   w organizacji praktyk pedagogicznych,

8). kieruje pracami Rady Pedagogicznej - jako jej przewodniczący

9). Przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu Szkół,

10) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące        w obwodach szkół, udziela zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza obwodem Zespołu Szkół

11) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu Szkół

12) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom  i innym
      pracownikom Zespołu Szkół,

13) występuje z wnioskami , po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
      w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
      pozostałych pracowników Zespołu Szkół.

14) bierze udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Rady Rodziców,

15) decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas Zespołu Szkół,

16) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych

17) Dyrektor przy wykonywaniu swoich obowiązków i kompetencji, współpracuje z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim
i Rodzicami.

 

3.        W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki, na podstawie udzielonego mu pisemnego pełnomocnictwa, pełni wyznaczony członek Rady Pedagogicznej.

 

§ 18

1.          Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych

         w Zespole Szkół nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

 

Rada Pedagogiczna

 

§ 19

 

1.        W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w Zespole Szkół  bez względu na wymiar czasu pracy.

 

2.        Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. Przewodniczący prowadzi i  przygotowuje zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady.

 

3.        Zebrania  plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po każdym  semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy organu prowadzącego  Zespół Szkół albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

4.        W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

§ 20

1.        Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)       zatwierdzanie planów pracy Zespołu Szkół ,

2)       zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)       uchwalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu

    Uczniowskiego, statutu, wso,  programu wychowawczego Zespołu Szkół,

4)       podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

     pedagogicznych w zespole szkół, po zaopiniowaniu przez rodziców,

5)       ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego .

6)       podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy uczniów,

7)       uchwalanie Regulaminów Biblioteki i Świetlicy.

 

 

 

2.        Rada Pedagogiczna może wyrażać opinie we wszystkich sprawach dotyczących działalności Zespołu Szkół, a w szczególności opiniuje:

1)       organizację pracy Zespołu Szkół, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład   zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)       projekt planu finansowego ,

3)       wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród        i innych wyróżnień,

4)       propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i  zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 

§ 21

1.        Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół.

2.        W przypadku określonym w ust. l, organ prowadzący Zespół Szkół jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną .

 

 

§ 22

1.        Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

2.        Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

3.        Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół.

 

 

§ 23

Samorząd Uczniowski

1.        W Zespole Szkół działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

2.        Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół.

3.        Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym                       i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentacjami ogółu uczniów.

 

4.        Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu Szkół.

5.        Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły i społeczności uczniowskiej, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów,  takich jak:

1)       prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią,

celami i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce                        i zachowaniu,

3)prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań ,

4)prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5)prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,

6)prawo wyboru, po uzyskaniu jego zgody, nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

6.        Opiekun Samorządu, w miarę posiadanych możliwości, udziela mu pomocy merytorycznej i organizacyjnej służąc swym doświadczeniem i radą. Opiekun przekazuje adresatom wnioski i opinie i postulaty Samorządu.

 

§ 24

1.        W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami zespołu szkół i uniknięcia ewentualnych sporów mogących  powstać w razie jej braku, Samorząd Uczniowski zawiadamia Dyrektora   o podjętych uchwałach i zamierzonych działaniach.

 

2.        Dyrektor zobowiązany jest do przekazywania otrzymanych informacji innym organom Zespołu Szkół, jak również informowania, po otrzymaniu stosownego wniosku lub pytania Samorządu Uczniowskiego zarówno           o swoich decyzjach jak i postanowieniach i uchwałach Rady Pedagogicznej.

 

3.        Dyrektor, w godzinach podanych do publicznej wiadomości, przyjmuje  skargi i wnioski, a w ciągu dwóch tygodni podejmuje decyzje, co do sposobu ich załatwiania. W sytuacjach konfliktowych skargi i wnioski przekazuje do rozpatrzenia odpowiedniemu organowi Zespołu Szkół.

 

 

 

 

 

 

 

                Rada Rodziców

 

§ 25

1.  Radę Rodziców jest złożona z przedstawicieli klas szkoły podstawowej

     i  gimnazjum, stanowi ona  reprezentację rodziców uczniów Zespołu Szkół.

2.  Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Zespołu Szkół
     oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej
     działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły
     w tym zakresie praw.

3.        Szczególnym celem działania Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

4.        Zadania Rady Rodziców :

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz realizacji  zadań Zespołu Szkół,

2) gromadzenie dobrowolnych funduszy niezbędnych dla wspierania

 działalności szkoły, a także ustalania zasad użytkowania tych funduszy,

3) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami Zespołu Szkół , rzeczywistego wpływu na działalność  szkoły, wśród nich zaś:

a)         znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych
w szkole i w klasie,

b)        uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów w nauce,

c)         znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

d)        uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

e)         wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

4)uchwalanie regulaminu rady rodziców, planów pracy,

      5) opiniowanie statutu,  wewnątrzszkolnego systemu oceniania , programu

         wychowawczego szkoły, programu profilaktycznego, z możliwością   

 występowania o dokonywanie zmian,

       6)  opiniowanie pracy nauczyciela przy ustalaniu przez dyrektora oceny

                 dorobku zawodowego nauczycie.

5.        Kadencja Rady Rodziców trwa przez cały okres edukacji dziecka w Zespole Szkół. Skład może być zmieniany, uzupełniany przez rodziców z początkiem nowego roku szkolnego.

6.        W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły, rada rodziców zaprasza na swoje zebrania dyrektora szkoły i przedstawicieli innych organów szkoły.

7.        Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania zapewnia realizację uprawnień statutowych społeczności rodzicielskiej.

8.        W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły       lub podlegających jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną – Prezydium  Rady  Rodziców  może  złożyć  pisemne  zażalenie  na  ten  stan

 

 rzeczy do dyrektora szkoły lub innych organów szkoły oraz ma prawo  

 oczekiwać wyczerpujących odpowiedzi w określonym terminie.

 

V. Formy współpracy organów szkoły

 

§ 26

 

1. W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami

    Zespołu Szkół, organy szkoły zobowiązane są do informowania

    o  podejmowanych  decyzjach, planowanych działaniach,

2. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za prawidłowy przepływ informacji,

     zobowiązany jest do przekazywania otrzymanych informacji innym organom

    Zespołu Szkół, jak również umożliwia spotkania organom na terenie szkoły.  

3. W celu wymiany, informacji i dyskusji na tematy dydaktyczno-wychowawcze

    szkoła organizuje, nie rzadziej niż raz na kwartał, stałe spotkania z rodzicami.

4. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania

     i  kształcenia dzieci.

5. Wychowawca oddziału informuje i zapoznaje rodziców z:

1) zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi szkoły i klasy,

2) z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, wynikającymi z odrębnych przepisów, udziela pełnej informacji o wynikach pracy uczniów.

6. Rodzice mogą w każdym czasie uzyskać od wychowawcy i innych

     nauczycieli informacje dotyczące zachowania oraz postępów

     lub ewentualnych trudności w nauce jak również porad w sprawach

    wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.

7.  Rodzice dziecka są obowiązani w szczególności do:

1)       dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły podstawowej i do gimnazjum,

2)       zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,  

3)       usprawiedliwić nieobecność dziecka na zajęciach szkolnych. 

8.  W ramach współpracy między poszczególnymi organami statutowymi

     szkoły jej członkowie mogą uczestniczyć w posiedzeniach tych organów.          

9.         Dyrektor uczestniczy w spotkaniach z Radą Rodziców, z Samorządem

      Uczniowskim i omawia bieżącą działalność szkoły.

10.  Dyrektor przyjmuje  skargi i wnioski i w ciągu dwóch tygodni podejmuje

      decyzje co do sposobu ich załatwienia.

      W sytuacjach konfliktowych skargi lub wnioski przekazuje do rozpatrzenia

      odpowiedniemu organowi Zespołu Szkół.

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Organizacja Zespołu Szkół

 

§ 27

1.        Rok szkolny w Zespole Szkół rozpoczyna się 1 września każdego roku,
a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego. Organizację roku szkolnego, w tym terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy MENiS. i Śląskiego Kuratora Oświaty.

 

2.        Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

 

3.        Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

4.        Zajęcia szkolne odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku a zajęcia z wychowania fizycznego w oddziałach sportowych mogą być organizowane w soboty w wymiarze nie większym niż 2 godziny lekcyjne dla jednego oddziału.

 

 

§ 28

 

1.        Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie ramowego planu nauczania. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza  organ prowadzący szkołę. Terminy określone są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.        W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków  przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3.        Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor        z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy,  ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację  stałych obowiązkowych    i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

 

 

 

 

§ 29

1.        Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w  okresie danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2.        Liczba uczniów w oddziałach  określana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.        Tworzy się oddziały sportowe w szkole podstawowej i w gimnazjum za 

     zgodą organu prowadzącego szkołę.

 

§ 30

1.        Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych                i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej                30 uczniów.

2.        W przypadku oddziałów liczących   odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

3.        Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzi się w grupach liczących            od 12 do 26 uczniów.  Zasady podziału muszą być zgodne z przepisami.

 

 

§ 31

1.        Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy        i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

2.        Tygodniowy  rozkład  zajęć klas I-III  szkoły  podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczane ramowym planem nauczania. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala nauczyciel.

3.        W oddziałach sportowych jest realizowany w pełnym zakresie ramowy program nauczania wychowania fizycznego  danego typu szkoły, poszerzony o szkolenie sportowe w zakresie piłki nożnej w gimnazjum w wymiarze  godzin  zgodnych z obligatoryjnymi przepisami  i z zajęciami sportowymi    w szkole  podstawowej przygotowującej do szkolenia sportowego                w gimnazjum.

 

 

 

 

 

§ 32

 

1.Podstawowe formy pracy szkoły tj. zajęcia   dydaktyczno – wychowawcze prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym.                           2.Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły  są:

1)       obowiązkowe zajęcia lekcyjne,

2)       zajęcia korekcyjno - wyrównawcze organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci               i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, zgodnie z orzeczeniem.

3)       nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne są prowadzone za zgodą organu prowadzącego szkołę

3.  Na wniosek lub za zgodą rodziców, Dyrektor po zasięgnięciu opinii  Rady     Pedagogicznej i poradni psychologiczno – pedagogicznej może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela     opiekuna.

§ 33

 

1.  Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań oraz inne  zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym      w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych,  w tym także podczas wycieczek  i wyjazdów np.  na tzw.  „zielone szkoły”.

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są organizowane w ramach posiadanych środków finansowych.

3. Liczba uczestników na zajęciach gimnastyki korekcyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.

4. Liczba kół zainteresowań zgadza się z decyzją organu prowadzącego.

 

 

§ 34

Zespół Szkół, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą, może przyjmować na praktyki pedagogiczne   nauczycieli oraz studentów szkół wyższych.

 

§ 35

Szkoła może zapewnić uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia       co najmniej jednego ciepłego posiłku lub gorącego napoju w  stołówce.

Uczniowie, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia                ze względu na trudną sytuację finansową, mogą być zwolnieni z opłat, które    za nich uiści Ośrodek Pomocy Społecznej lub Rada Rodziców.

 

 

 

Biblioteka szkolna

 

§ 36

Zespół Szkół prowadzi bibliotekę szkolną,

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb                     i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu nauczycieli i ich warunków pracy, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości w regionie.

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły        a także rodzice uczniów i członkowie ich rodzin.

 

§ 37

1.        Odpowiednie warunki lokalowe oraz środki na zakup i utrzymanie książek, czasopism, sprzętu bibliotecznego itp.  zapewnia się w miarę posiadanych możliwości finansowych szkoły . 

2.        Podstawowym zadaniem biblioteki szkolnej jest:

1)       udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

2)       tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3)       rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

4)       organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

3.        Swoje zadania biblioteka realizuje głównie poprzez pracę z indywidualnym czytelnikiem lub małymi ich grupami jak również  na lekcjach przysposobienia bibliotecznego (i w ramach lekcji języka polskiego, godzin wychowawczych).

4.        Z   nauczycielem      bibliotekarzem   współdziałają   wszyscy  nauczyciele             i wychowawcy.

§ 38

Do zadań nauczyciela - bibliotekarza należy:

1)       właściwy dobór księgozbioru i jego opracowanie,

2)       zabezpieczenie i utrzymanie księgozbioru w należytym stanie,

3)       prowadzenie stosownej dokumentacji bibliotecznej,

4)       opracowanie szczegółowego regulaminu korzystania z biblioteki, zatwierdzonego przez Dyrektora,

5)       udostępnianie zbiorów,

6)       udzielanie wyczerpujących informacji bibliotecznych, katalogowych              i bibliograficznych,

 

7)       prowadzenie lekcji przysposobienia czytelniczego,

8)       przedstawianie informacji o stopniu „czytelnictwa” uczniów na zebraniach Rady Pedagogicznej,

9)       informowanie nauczycieli i uczniów o nowych nabytkach księgozbioru bibliotecznego,

10) doradztwo  w zakresie wyboru lektur.

 

§ 39

1.        Funkcjonowanie biblioteki i szczegółowe zasady korzystania z njej  określa Regulamin Biblioteki

 

§ 40

Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

1.        pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

2.        biblioteki,

3.        świetlicy i stołówki,

4.        gabinetu pielęgniarki,

5.        pomieszczeń administracyjno – gospodarczych,

6.        zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

7.        sklepiku szkolnego,

8.        szatni,

9.        sali komputerowych,

10.     salki gimnastycznej.

 

 

 

VII. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

 

§ 41

1.        W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

2.        Zasady zatrudniania  pracowników administracji i obsługi normują odrębne przepisy.

 

§ 42

1.        Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy jak również bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

 

2.        Nauczyciel ponosi odpowiedzialność:

1) za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas prowadzonych przez siebie zajęć,

2) za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

3) za stan powierzonych mu pomocy naukowych i sprzętu szkoły.

 

3.        Nauczyciel:

1) realizuje obowiązkowy program nauczania, kształcenia, wychowania          i opieki w powierzonych  klasach i zespołach dążąc do optymalnego osiągnięcia celów szkolnych, ustalonych w programach i planie jego pracy,

2) może wnioskować o wzbogacenie i modernizację  warsztatu pracy merytorycznej i wychowawczej,

3) w wyniku samokształcenia podnosi swoje kwalifikacje,

4) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi psychofizyczny rozwój uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

5) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu      o rozpoznanie potrzeb i problemów uczniów,

6) bezstronnie oraz obiektywnie i sprawiedliwie  ocenia  wszystkich uczniów,

7) udziela informacji rodzicom, wychowawcy klasy, Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej o  osiąganych wynikach dydaktyczno- wychowawczych uczniów,

8) bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez szkołę i instytucje ją wspomagające,

9) prawidłowo prowadzi wymaganą dokumentację pedagogiczną przedmiotu nauczania lub  zajęć pozalekcyjnych,

10) informuje uczniów o regulaminach obowiązujących w pracowniach itp.

4.        Nauczyciel jest uprawniony do  decydowania o:

1) doborze metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu prowadzonego przedmiotu,

2) ocenie bieżącej, semestralnej  i rocznej postępów swoich uczniów.

5.        Nauczyciel ma prawo współdecydować o ocenie z zachowania swoich  uczniów, ocenę z zachowania ustala wychowawca.

6.        Nauczyciel w szkole może prowadzić działalność innowacyjną. Innowacje zarejestrowane są w ewidencji innowacji pedagogicznych.                           Do przeprowadzenia innowacji wymagane są następujące dokumenty:

1)       program innowacyjny (tzw. Karta tematyczna),

2)       uchwała Rady Pedagogicznej zatwierdzająca innowację,

3)       opinia metodyka przedmiotowego lub nauczycieli tej szkoły

4)       zgoda rodziców na prowadzenie innowacji.

7.        Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą

     szkołę, klasę .

8.        Innowację  należy zgłosić organom prowadzącym szkołę i jeżeli wymagają

     one dodatkowych środków budżetowych – organ prowadzący  wydać może

     pisemną zgodę na finansowanie planowych działań.

 

9.  Udział nauczycieli i innowacjach  jest dobrowolny.

10.Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna,  po uzyskaniu zgody nauczyciela, opinii Rady Rodziców.

11.      Dyrektor szkoły po spełnieniu wszystkich formalności przekazuje projekt

     wprowadzanej innowacji Śląskiemu Kuratorowi Oświaty i organowi

      prowadzącemu szkołę w terminie do 31.03 roku poprzedzającego rok

     szkolny, w którym planowane jest rozpoczęcie innowacji.

12.     Po zakończeniu czasu trwania innowacji nauczyciel sporządza pisemne

     sprawozdanie z jej realizacji, przedstawia dyrektorowi szkoły, który

     zobowiązany jest przesłać go do Kuratorium Oświaty.

 

§ 43

1.        Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespoły przedmiotowe a także zespoły wychowawcze,  których  zadaniem jest prowadzenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w sposób zapewniający możliwie najwyższą ich jakość.

2.        Pracą  zespołu  kieruje  przewodniczący  powoływany  przez dyrektora na

     wniosek zespołu.                                                                                                                                        3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego i wychowawczego obejmują:                    

1)       zorganizowanie współpracy  nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania i wychowania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych poszczególnych także uzgadnianie decyzji poszczególnych sprawie wyboru programów nauczania poszczególnych opracowania planów wychowawczych dla poszczególnych oddziałów,

2)       wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania  wyników nauczania,

3)       organizowanie wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego oraz opieki merytorycznej  dla początkujących nauczycieli,

4)       współdziałanie w organizowaniu, pracowni i laboratoriów przedmiotowych a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5)       wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,

                6) korelowanie treści nauczania między przedmiotami.

                                                                                                                             

§ 44

1.        Każdym oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca, któremu oddział został powierzony przez dyrektora.

2.        Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej dąży się,
w miarę istniejących możliwości i warunków, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego cyklu kształcenia w zespole szkół.

 

 

3.        Nauczyciel wychowawca, w uzgodnieniu  dostosowuje formy spełniania swoich zadań wychowawczych do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

4.        Zmiana wychowawcy w trakcie cyklu kształcenia może nastąpić                    w szczególności:

1)       w razie długotrwałej nieobecności nauczyciela - wychowawcy,

2)       w przypadku zmian kadrowych lub organizacyjnych w Zespole Szkół,

3)       na uzasadniony wniosek większości rodziców uczniów danego oddziału,

4)        na wniosek nauczyciela.

 

§ 45

1.        Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 

1)       tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do  życia w rodzinie                              i w społeczeństwie,

2)       inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3)       podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów     w zespole uczniów, oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

4)       ustalanie projektu oceny z zachowania swoich uczniów.

 

 

2.        Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 :

1)       otacza indywidualną opieką każdego ucznia,

2)       planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a)       różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b)       ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach                   do dyspozycji wychowawcy.

3)       współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale (klasie), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych  jak i borykających się z różnymi trudnościami                 i niepowodzeniami),

4)       utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu :

a)       poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych           ich dzieci,

b)       współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy                 w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,   

 

c)       włączania ich w sprawy życia oddziału i szkoły.

5)       współpracuje z różnymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 

3.        Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej      i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych          i naukowych.

4.        Wychowawca obowiązany jest do:

a)        podejmowania działań zmierzających do integrowania wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły,

b)       prowadzenia prawidłowej dokumentacji uczniowskiej dotyczącej swojej klasy ( dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

 

5.        Nauczycielom w okresie adaptacji zawodowej zapewnia się, ze strony kierownictwa szkoły i nauczycieli z doświadczeniem pedagogicznym, pomoc w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych.

 

§ 46

 

Zakres zadań i obowiązków innych pracowników szkoły określany jest każdorazowo na podstawie nawiązania stosunku pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

VIII. Uczniowie szkoły

 

 

§ 47

1.        Nauka w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum jest obowiązkowa.

2.        Obowiązek szkolny dziecka trwa do ukończenia gimnazjum zgodnie             z przepisami.

 

§ 48

1.        Zapisy uczniów do klasy I szkoły podstawowej odbywają się zgodnie            z Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków trybu przyjmowania do publicznych szkół i przechodzenia z jednych typów szkół do drugich.

 

 

2.        Do gimnazjum przyjmuje się:

z urzędu - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych w obwodzie gimnazjum,

na prośbę rodziców - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych  zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

 

3.        Rekrutacja uczniów do oddziałów sportowych odbywa się przez cały rok szkolny również dla uczniów spoza obwodu szkolnego. Warunki przyjęcia ucznia do oddziału sportowego to:

1)       zgoda rodziców lub opiekunów prawnych ucznia na przejście do oddziału sportowego wyrażona w formie pisemnej,

2)       dobry stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim,

3)       zdanie z wynikiem pozytywnym testu sprawności fizycznej opracowanego przez nauczycieli trenerów.

 

4.        W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu danego gimnazjum listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów określonych przez gimnazjum, uwzględniających oceny i inne osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej.

 

5.        Kryteria, o których mowa w ust.2 podaje się do publicznej wiadomości kandydatom w terminie  ustalonym przez dyrektora Zespołu Szkół.

 

 

§ 49

1.        Na wniosek  rodziców Dyrektor może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza gimnazjum oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej form może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas gimnazjum lub jego ukończenia na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez gimnazjum, którego Dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego.

2.        W szczególnie  uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej, śląski  kurator oświaty może zwolnić od spełniania obowiązku szkolnego dziecko, które ukończyło 15 lat.

 

§ 50

1.        Uczeń ma prawo do:

1)       właściwie zorganizowanego procesu nauczania, zgodnie z wymogami higieny pracy umysłowej,

2)       opieki wychowawczej  i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy

 

3)        fizycznej bądź psychicznej oraz  ochronę i poszanowanie jego godności,

4)       życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,

5)       swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkolnego a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6)       rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7)       sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

8)       pomocy w przypadku trudności w nauce,

9)       korzystania z poradnictwa  psychologiczno-pedagogicznego

10)    korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych oraz księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych,

10)wpływania na życie szkolne przez działalność samorządową oraz

    zrzeszania się w organizacjach w nim działających,

11)uzyskania pomocy materialnej w określonych warunkach, zgodnie

    z  przepisami.

 

§ 51

Każdy uczeń ma obowiązek:

1)       przestrzegać Regulaminu Ucznia,

2)       godnie reprezentować szkołę w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, szkolnych rozgrywkach sportowych                           i uroczystościach pozaszkolnych,

3)       osiągać jak najlepsze wyniki w nauce, systematycznie rozwijać swoje  zainteresowania i doskonalić swoje umiejętności,

4)       okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

5)       dbać o ład i porządek na terenie szkoły,

6)       przestrzegać regulaminów pracowni i przepisów BHP na terenie szkoły,

7)       realizować zarządzenia  dotyczące zasad poruszania się na terenie  szkoły i poza szkołą w czasie przerw i po lekcjach,

8)       posiadać ważną legitymację uczniowską,

9)       dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne, kolegów, nie palić tytoniu, nie pić alkoholu i nie używać narkotyków lub innych podobnie działających środków,

10)    aktywnie uczestniczyć w pracach  poszczególnych organów   

         samorządu szkolnego.               

      11) znać i realizować elementarne zasady kultury, dbać o swój estetyczny

                       wygląd,

12)    doskonalić sprawność językową, dbać o kulturę języka,

13)    kultywować i wzbogacać tradycje szkoły,

 

14)    regularnie uczęszczać  na zajęcia do szkoły,

15)    starać się uzyskać jak najwyższą ocenę postawy uczniowskiej.

 

 

§ 52

1.        Uczeń może być nagrodzony za:

 

1)       osiąganie celujących lub bardzo dobrych wyników w nauce,

2)       udział i osiągnięcie sukcesów w olimpiadach konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,

3)       pracę  na rzecz  szkoły , środowiska lub klasy,

4)       pomoc kolegom w nauce,

5)       wzorową frekwencję,

6)       za udział w imprezach i akademiach organizowanych w szkole i poza szkołą.

7)       za dodatkową aktywność w organizacjach szkoły.

 

2.        Formy nagród:

 

1)       pochwała wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu wobec klasy,

2)       pochwała dyrektora wobec wszystkich uczniów szkoły,

3)       list pochwalny do rodziców,

4)       dyplom,

5)       nagroda książkowa lub inna nagroda rzeczowa,

6) wpis do Księgi Absolwentów.

7) stypendium naukowe.

 

3.        Nagrody z wyjątkiem pkt. 1. przyznaje uczniom Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy, nauczyciela, samorządu uczniowskiego, Rady Rodziców  lub Dyrektora szkoły. Wychowawca jest zobowiązany do powiadomienia o jej przyznaniu rodziców ucznia.

4.        Uczeń może być  ukarany za łamanie Statutu Szkoły i Regulaminu Uczniowskiego.

5.        Formy kar stosowanych wobec uczniów to:

1)       upomnienie ucznia  przez wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu,

2)       nagana  ucznia przez wychowawcę przed klasą,

3)       upomnienie lub nagana wobec ucznia dokonana przez Dyrektora wobec wszystkich uczniów szkoły,

4)       przeniesienie do równoległej klasy w szkole,

 

6.        Kara, o której jest mowa w ust. 5.pkt.  4. udzielana jest uczniowi przez wychowawcę na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, Samorządu

 

7.        Uczniowskiego lub Dyrektora szkoły. Wychowawca klasy jest zobowiązany powiadomić o tej decyzji rodziców ucznia.

8.        Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od wymierzonej kary. Odwołanie składa  się  do  Dyrektora  poprzez  wychowawcę  klasy  lub  przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego.

9.        Odwołanie ucznia od wymierzonej kary powinno być rozpatrzone przez Dyrektora szkoły w terminie nie  przekraczającym 7 dni.

 

10.     Karą szczególną dla ucznia może być przeniesienie do innej szkoły. Przeniesienia  ucznia  do  innej  szkoły  dokonuje  Śląski   Kurator   Oświaty

     na wniosek dyrektora szkoły.

 

11.     Kara, o której mowa w ust. 9, może być udzielona za:

 

1)           rażące naruszenie zasad współżycia,

2)           uzyskanie oceny nagannej z zachowania,

3)           nie klasyfikowanie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności przekraczającej 50% zajęć danego przedmiotu w semestrze

 

 

 

IX. Wewnątrzszkolny system oceniania

 

 

§ 53

 

Cel i zasady oceniania

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)         poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
i postępach w tym zakresie,

2)         pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3)         motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4)         dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5)         umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

 

 

§ 54

 

Zasady ogólne.

 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, rozpoznawanie poziomu umiejętności ucznia, formułowanie oceny.

2. Informowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) przez nauczycieli o wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych.

3. Informowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania z zachowania – informuje wychowawca na początku roku szkolnego.

    4.Bieżące ocenianie, klasyfikowanie, które jest według skali i w formach

     przyjętych w Zespole Szkół. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się

     dwa razy w roku, raz na koniec I semestru i drugi raz na koniec zajęć 

     rocznych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego .                  .

    5. Promowanie ucznia, organizowanie egzaminów: klasyfikacyjnego,

     sprawdzającego i poprawkowego.

  

§ 55

 

Sposoby informacji dla rodziców o postępach edukacyjnych uczniów.

 

1.        Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców

 

1)  sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)mogą otrzymać do wglądu na czas określony przez nauczyciela przedmiotu,

2) na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić krótkim komentarzem słownym.

 

2.        Nie później niż na tydzień przed ustalonym terminem klasyfikacyjnym posiedzenia Rady Pedagogicznej nauczyciele przedmiotów informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach kwalifikacyjnych a wychowawcy klas o ocenach z zachowania.
O przewidywanym dla ucznia semestralnym, rocznym stopniu niedostatecznym należy poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc przed zakończeniem semestru i rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

3.        Na zebraniach  informuje się rodziców o aktualnych postępach ucznia, zaś po I semestrze powiadamia się rodziców (prawnych opiekunów) o klasyfikacji uczniów. Zebrania z rodzicami odbywają się co najmniej 3 razy w roku szkolnym.

 

4.        Rodzice (prawni opiekunowie) mogą także uzyskać informacje o postępach dydaktyczno – wychowawczych swego dziecka w czasie konsultacji indywidualnej z nauczycielem i wychowawcą..

 

 

§ 56

 

Sposoby oceniania.

 

 

1.        Ocenianie wewnątrzszkolne jest dokonywane systematycznie i w różnych formach, zarówno ustnych, pisemnych, sprawnościowych, praktycznych itp. w zależności od specyfiki przedmiotu:

1) nauczyciele poszczególnych przedmiotów nauczania określają szczegółowe formy sprawdzania wiedzy i umiejętności w ramach przedmiotowych kryteriów oceniania ,

2) przedmiotowe kryteria oceniania są zgodne z wewnątrzszkolnym systemem oceniania będąc jedynie uszczegółowieniem jego zasad
w zależności od specyfiki przedmiotu.

 

2.        Poziom wiedzy i umiejętności uczniów ocenia się skalą mieszaną:

1)w klasach I – III szkoły podstawowej obowiązuje ocena opisowa

2)od klas IV SP do III klasy Gimnazjum ocenia się wg skali cyfrowej.

 

3.        W klasach I – III szkoły podstawowej klasyfikowanie końcowe polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym
i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania

1) ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. Przyjmuje się do oceny opisowej dotyczącej wiedzy i umiejętności  elementy nazewnictwa
w postaci „minek” :

a/ za wspaniałe opanowanie umiejętności i wiadomości przez dziecko (wykraczające poza poziom danej klasy)

b/ gdy opanowanie umiejętności i wiadomości nie sprawia dziecku trudności (maksymalne opanowanie w ramach danej klasy)

c/ gdy opanowanie umiejętności i wiadomości sprawia dziecku trudności (częściowe opanowanie w ramach danej klasy)

d/ gdy umiejętności i wiadomości nie zostały opanowane przez dziecko

2)       arkusz oceny opisowej będzie wskazywał na opanowane umiejętności, wiadomości i postawy za pomocą symboli:

„!”  - wspaniałe opanowanie umiejętności i wiadomości

„+” - opanowanie umiejętności i wiadomości nie sprawia trudności

„.”  - opanowanie umiejętności i wiadomości sprawia trudność

„-„  - umiejętności i wiadomości nie opanowane

3)       ocena z zachowania jest oceną opisową

4)       oceny z religii obowiązują zgodnie z odrębnymi przepisami MEN według skali ocen ze statutu.

 

 

 

 

 

4.        Klasyfikowanie końcoworoczne, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustalania ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

 

5.        Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne  

1)       Oceny bieżące i klasyfikacje końcoworoczne (semestralne) począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i zakończywszy na
III klasie gimnazjum ustala się w stopniach według następującej skali:

 

Stopień skrót literowy oznakowanie cyfrowe

 

celujący         cel           6

bardzo dobry                     bdb                          5

dobry                                db                            4

dostateczny                     dst                           3

dopuszczający                  dp                           2

niedostateczny                 ndst                         1

 

2)       Stopień określający osiągnięcia ucznia w nauce ustala nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne

3)       Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna  może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

6.        Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogiczne lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne (wynikające
z realizowanego programu nauczania) w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom edukacyjnym).

 

7.        Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez uczniów
w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

 

8.        W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony  z zajęć  wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza
(w dokumentacji zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”).

 

 

 

 

 

9.        Śródroczną i końcoworoczną ocenę z zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i do III klasy gimnazjum określa się w skali:

wzorowe - wz

dobre - db

poprawne - pop

nieodpowiednie - ndp

 

10.     W klasach I – III szkoły podstawowej ocena z zachowania jest oceną opisową.

11.Oceny z zachowania:

·          Ocenę wzorową uzyskuje uczeń , który bierze aktywny udział w życiu szkoły, pracuje w organizacjach szkolnych , reprezentuje społeczność uczniowską w środowisku, wyróżnia się wzorową kulturą osobistą, daje wzorową postawą przykład dla innych.

·          Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który jest aktywny na terenie klasy, systematycznie uczęszcza do szkoły, posiada dobre wyniki nauczania, przestrzega regulamin ucznia zachowuje się prawidłowo wobec starszych i wobec kolegów.

·          Ocenę poprawną uzyskuje się za poprawne zachowanie , ucznia cechuje   brak zaangażowania w pracach na rzecz klasy, szkoły,  sporadycznie łamie  regulamin ucznia, 

·          Nieodpowiednia ocena wynika z notorycznego łamania przepisów prawa szkolnego, opuszczania zajęć szkolnych. niekulturalnego zachowania stosowania wulgaryzmów, wandalizmu, wybryków niegodnych ucznia.       

12.Ocena z zachowania nie ma wpływu  :
         1) na ocenę z zajęć edukacyjnych jako formę aktywności

             przedmiotowej , nie ocenia się zachowania ucznia

2) na promocję do klasy programowo wyższej.

13.     Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna:

a)       wychowawca przed ustaleniem oceny konsultuje ją z uczniami klasy,

b)       uczeń dokonuje samooceny swojego zachowania i oceny zachowania kolegów,

c)        także wychowawca zasięga opinię  o swoich uczniach wśród nauczycieli zespołu przedmiotowego i pracowników szkoły,

d)       na lekcjach wychowawczych przedstawia propozycję oceny i po konsultacji z zespołem klasowym ustala ocenę z zachowania.

14.     Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnieniu przez niego:

 

1) obowiązków szkolnych (frekwencja, punktualność, systematyczność, sumienność, efekty w nauce),

2) o jego kulturze osobistej (kultura zachowania, szacunek dla drugiego człowieka i jego pracy, postawa wobec kolegów i osób dorosłych, umiejętność dbałości o estetykę ),

 

 

 

3) o pracy na rzecz szkoły i klasy (praca w samorządzie klasowym
i szkolnym, zaangażowanie w imprezach organizowanych w szkole, reprezentowanie szkoły na zewnątrz, pomoc koleżeńska, dbałość
o rzeczy swoje, innych w tym sprzętu szkolnego).

15. Tryb odwoławczy od oceny z zachowania:

1) uczeń lub jego rodzice mają prawo do odwołania się od oceny              z zachowania jeżeli  uważają , że nie została zachowana odpowiednia procedura

2) uczeń lub rodzice składają umotywowane odwołanie od oceny             do dyrektora szkoły najpóźniej na trzy dni przed konferencją klasyfikacyjną

3) dyrektor rozpatruje odwołanie i przekazuje go wychowawcy celem ponownego rozpatrzenia oceny zgodnie z procedurą

4) od oceny ustalonej przez wychowawcę nie ma już odwołania.

 

§ 57

 

Oceny klasyfikacyjne i warunki ich poprawiania.

 

1.        Klasyfikacje przeprowadza się dwa razy w roku: śródroczną kończącą
I semestr zajęć oraz klasyfikację końcoworoczną, przy czym oceny
z II semestru są jednocześnie ocenami końcoworocznymi.

 

2.        Jeżeli w wyniki klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono,
że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła w miarę możliwości finansowych stwarza uczniom szansę uzupełnienia braków poprzez organizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, indywidualnego nauczania a dla dzieci z rodzin patologicznych także
na świetlicy profilaktycznej.

 

3.        Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

4.        Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

5.        Na pisemną prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny pod warunkiem, że ocena z zachowania jest oceną co najmniej poprawną.

 

 

6.        Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 

7.        Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony

z uczniami i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

8.        Przed egzaminem klasyfikacyjnym uczeń powinien otrzymać, co najmniej na miesiąc przed terminem egzaminu, pisemnie sformułowany zakres zagadnień (tematów) egzaminacyjnych.

 

9.     Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie:

·            dyrektor – jako przewodniczący,

·            nauczyciel (nauczyciele) zajęć edukacyjnych przewidzianych planem nauczania odpowiedniej klasy jako egzaminator,

·            nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 

W egzaminie mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia oraz wychowawca.

 

b.        Uczniowi składającemu egzamin klasyfikacyjny zgodnie z pkt. 6 nie ustala się oceny z zachowania.

 

c.        Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,
z wyjątkiem zajęć edukacyjnych : muzyka, plastyka (sztuka), elementy informatyki, wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć
formę ćwiczeń praktycznych.

 

d.        Pytania (ćwiczenia egzaminacyjne) proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji.

 

e.        Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół według wzoru zawierający:

·            skład komisji,

·            termin egzaminu klasyfikacyjnego,

·            pytanie egzaminacyjne,

·            wynik egzaminu i ocenę ustaloną przez komisję,

·            załącznik pisemnych odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację
o ich ustnych odpowiedziach.

 

f.         Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje
się datę egzaminu oraz stopień z egzaminu.

g.         

15. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna i nie przysługuje od decyzji komisji.

 

16. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł

w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego, może do niego przystąpić w terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do 31 sierpnia danego roku szkolnego. Usprawiedliwienie nieobecności należy przedłożyć dyrektorowi szkoły najpóźniej w dniu egzaminu.

 

17. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił

w wyznaczonym terminie do egzaminu klasyfikacyjnego jest nie klasyfikowany i powtarza klasę.

§ 58

 

Zasady promowania, egzamin poprawkowy.

 

1.      Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

 

2.      Ucznia klasy I – III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok
w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydana przez lekarza lub publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną albo inną publiczną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu
z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

3.      Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli ze wszystkich zajęć edukacyjnych (określonych w szkolnym programie nauczania) uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne, wyższe od stopnia niedostatecznego.

 

4.      Uczeń, który nie spełnił powyższych warunków (ocen z przedmiotów powyżej ndst) nie otrzymuje promocji i powtarza tę sama klasę.

 

5.      Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna (semestralna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

6.      Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole danego typu, uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

 

 

 

 

7.      W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna w trybie głosowania zwykłą większością głosów wyraża zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

 

8.      Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 

9.      Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły

w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

10. Termin zostaje podany uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom)
nie później niż do dnia rozdania świadectw.

11.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

·          dyrektor jako przewodniczący

·          nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący

·          nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji

·          wychowawca klasy –  w postaci obserwatora.

 

12.Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym,
że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

13.Pytania egzaminacyjne przygotowuje egzaminujący nauczyciel danego przedmiotu.

 

14.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół do którego załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół zawiera: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne oraz oceny ustalone przez komisję.

 

15.Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

h.        Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji
i powtarza klasę  z zastrzeżeniem pkt. a)

 

 

a) uwzględniając możliwości edukacyjne szkoły podstawowej i gimnazjum, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

 

17.Ocena uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną
i nie podlega odwołaniu.

 

18.Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej (semestru programowo najwyższego) uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu dla uczniów klasy VI lub egzaminu gimnazjalnego dla uczniów gimnazjum.

 

§ 59

Informacja o postępach edukacyjnych uczniów. Egzamin sprawdzający

 

 

1.Uczestnictwo ucznia w procesie oceniania począwszy od kl. IV szkoły podstawowej zapewniają przedmiotowe systemy oceniania z uwzględnieniem ogólnie przyjętych zasad w Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

2. Głównymi źródłami informacji o osiągnięciach i umiejętnościach uczniów są:

1) wypowiedzi ustne uczniów,

2) prace klasowe (nie więcej niż dwie  w tygodniu) które są obowiązkowe
i zapowiadane z dwutygodniowym wyprzedzeniem,

    3) uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w ciągu jednego tygodnia od

                oddania prac przez nauczyciela (wówczas brana jest pod uwagę

                 poprawiona ocena z pracy pisemnej).

4) krótkie sprawdziany tak zwane kartkówki (nie podlegają poprawie

  i nie trzeba ich zapowiadać z wyprzedzeniem),

    5) prace domowe,

    6) aktywna praca na lekcji, zarówno indywidualna jak i praca w grupach.

 

3.  Nie ocenia się ucznia do trzech dni po usprawiedliwionej nieobecności

      w szkole (długa choroba itp.) oraz

nie ocenia się ucznia w trudnych sytuacjach losowych (zgłoszonych wychowawcy klasy).

 

4.  Nie ocenia się zachowania ucznia jako formy aktywności przedmiotowej

5.        Respektuje się postanowienia Samorządu Uczniowskiego dotyczące jednego

     dnia w tygodniu jako wolnego od stawiania ocen niedostatecznych  (opiekun

     Samorządu przedstawia zasady do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną).

 

 

 

6 .Egzamin sprawdzający:

1) uczeń ma prawo do odwołania się od oceny z przedmiotu , jeżeli uważa

    ocenę np za. zaniżoną

2) uczeń, jego rodzice lub prawni opiekunowie pisemnie składają

    umotywowaną prośbę o egzamin sprawdzający do dyrektora szkoły nie

    póżniej niż trzy dni przed konferencją klasyfikacyjną,

3) dyrektor szkoły ustala termin ( przed konferencją klasyfikacyjną)

    i powołuje komisję egzaminacyjną

4) w skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

·          dyrektor szkoły jako jej przewodniczący,

·          nauczyciel przedmiotu jako egzaminator.

·          nauczyciel pokrewnego przedmiotu jako członek,

·          wychowawca ucznia jako obserwator.

5) nauczyciel przedmiotu przygotowuje zestaw pytań egzaminacyjnych do

    części pisemnej i ustnej z zakresu materiału nauczania zgodny

    z  wymogami oceny o którą ubiega się uczeń na egzaminie

     sprawdzającym, zestaw pytań zatwierdza przewodniczący komisji,

6)z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół , w którym załącza

   się pisemne wypowiedzi ucznia, zwięzłą informację o odpowiedziach        

   i argumentację oceny uzyskanej w wyniku egzaminu sprawdzającego.

 

                                      § 60

 

 

1.          Ustala się następujące, ogólne, wewnątrzszkolne kryteria ocen wyrażone

w stopniach:

a)          stopień niedostateczny  otrzymuje uczeń, który:

   1) nie opanował koniecznych wiadomości i umiejętności  określonych w podstawie programowej  danego przedmiotu nauczania a braki  uniemożliwiają dalsze zdobywania wiedzy z tego przedmiotu,

  2) nie jest w stanie wykonywać   podstawowych zadań o minimalnym stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela,

  3) popełnia liczne błędy, ma trudności i duże braki podstawowej wiedzy i umiejętności,

b)          stopień dopuszczający otrzymuje uczeń:

    1) który opanował w minimalnym stopniu wiadomości i umiejętności objęte  

    podstawą programową,

2) ma braki w opanowaniu podstawowego materiału programowego ale nie przekreślają one możliwości uzyskania umiejętności niezbędnych w dalszym uczeniu się danego przedmiotu,

3) wykonuje typowe zadania  o niewielkim stopniu trudności  przy   pomocy nauczyciela

c)   stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

1) opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści

podstawowych z danego  przedmiotu,

 

 2) poprawnie wykonuje zadania przy pomocy nauczyciela,

 3) dość poprawnie z nielicznymi błędami stosuje wiedzę w praktyce przy pomocy nauczyciela,

d)          stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 1) dobrze opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie    programowej,

 2) samodzielnie wykonuje zadania , rozumuje, uogólnia i wyjaśnia zjawiska ale z  inspiracji nauczyciela ,

 3) Prawidłowo korzysta z różnych źródeł informacji i potrafi też przy inwencji nauczyciela zastosować wiedzę w praktyce,

e)          stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

  1) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych  

  programem nauczania

      2) samodzielnie i z własnej inwencji wyjaśnia zjawiska, wyciąga wnioski, 

stosuje uogólnienia

3) wykonuje złożone, trudne zadania ujmując je w logiczną całość,  samodzielnie korzysta z wszystkich dostępnych źródeł informacji, potrafi zastosować wiedzę w praktyce,.

f.)        stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

1)opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, stanowiące efekt samodzielnej i twórczej pracy ucznia,

2) potrafi w pełni wykorzystać wiadomości do dodatkowych, nietypowych rozwiązań praktycznych,

3) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i  innych na szczeblach pozaszkolnych, reprezentuje merytorycznie społeczność uczniowską na akademiach, debatach szkolnych ,w społeczności lokalnej.

 

2.          Stosuje się obok stopni system oceny aktywności szkolnej i pozaszkolnej ucznia jako aspekt społeczno – wychowawczy oceniania:

 

·          Wprowadza się obok stopni system plusów  „+”  i minusów „-”

·           „+” oznacza pozytywną formę aktywności:

1) przygotowania materiałów i przyborów do lekcji

2) zgłaszania się i aktywne rozwiązywanie problemów dotyczących treści nauczania

3) opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych (plansze, rebusy, krzyżówki, diagramy itp.)

4) wiodąca rola ucznia podczas pracy w grupie (np. prowadzenie rozgrzewki na wychowaniu fizycznym, asystent przedmiotowy itp.)

5) wkład pracy ucznia (jego pozytywne staranie w stosunku do możliwości)

6) pomoc koleżeńska szkolna i pozaszkolna w zakresie treści nauczania

7) właściwy stosunek do przedmiotu – zaangażowanie ucznia jako motywacja do uczenia się

 

8) inne podlegające ocenie po konsultacji z samorządem klasowym

 

·            „-” oznacza nieodpowiednią formę aktywności w postaci:

1)  brak przyborów do lekcji (brak zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego z zadaniem itp.) wcześniej zapowiadanych,

2) brak stroju gimnastycznego,

3) brak pracy w grupach i brak aktywności na lekcji,

4) odmówienie wykonywania prostych, typowych czynności w toku lekcji (które nie są związane z wolnym tempem pracy ucznia),

5) niewłaściwy stosunek do przedmiotu mimo motywującej roli nauczyciela,

6) inne podlegające ocenie po konsultacji z samorządem klasowym (np. pożyczenie i nieoddanie zeszytu na czas zajęć szkolnych)

7)  nie odrobienie zadania domowego,

 

Konfiguracja „+” „-” jest podstawą wystawienia oceny, jeżeli:

·            plus następuje po „+” ocena bardzo dobra

·            minus występuje po „-” ocena niedostateczna.

 

Nie wystawia się oceny jeżeli „+” poprzedza „-” lub odwrotnie (taka konfiguracja „+”,  „-” daje tzw. „czyste konto”).

 

                                § 61

 

 

Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki

w gimnazjum.                                                                         

1.          W klasie szóstej szkoły podstawowej okręgowa komisja egzaminacyjna, zwana dalej „komisją okręgową”, przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, określonych w standardach wymagań, ustalonych odrębnymi przepisami, zwanymi dalej „sprawdzianem”.

 

2.          W klasie trzeciej gimnazjum komisja okręgowa przeprowadza egzamin, obejmujący:

a)     w części pierwszej – umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych,

b)     w części drugiej – umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

określone w standardach wymagań, ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”.

 

3.          Sprawdzian i egzamin gimnazjalny mają charakter powszechny                     i obowiązkowy, z zastrzeżeniem pkt. 12.

 

4.          a)            sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, a egzamin gimnazjalny – w maju, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

b)          sprawdzian trwa 60 minut, z zastrzeżeniem ust. d)

c)          każda część egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana jest innego dnia    i trwa 120 minut, z zastrzeżeniem ust. d)

d)          dla uczniów o których mowa w pkt. 7, czas trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej jednak niż o:

·       30 minut – w przypadku sprawdzianu,

·       60 minut – każda część egzaminu gimnazjalnego,

 

5.          Na każdym zestawie do przeprowadzenia odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, zawierającym zestaw zadań i karty odpowiedzi, jest zamieszczony kod ucznia , nadany przez komisję okręgową. Uczniowie  nie podpisują zestawów.

 

6. Przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego może być dyrektor 

szkoły lub wskazany przez niego nauczyciel zatrudniony w danej szkole.                                                                                                     

  Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje pozostałych  

  członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli  

  zatrudnionych w danej szkole i jednego nauczyciela z poza szkoły,

 

7.          Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej.

 

8.          Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych        z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części tego egzaminu, o której mowa w pkt. 2  ust. a), b). Dyrektor komisji okręgowej stwierdza uprawnienie do zwolnienia.

 

9.          Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne                   z uzyskaniem w tej części najwyższego wyniku.

 

10.       Uczeń , który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił          do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w ustalonym termie albo przerwał sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, przystępuje do niego            w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do końca czerwca danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 

11.       Uczeń , który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego   w terminie dodatkowym danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio

 

     szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub  

     egzaminu gimnazjalnego w następnym roku, z zastrzeżeniem pkt. 12.

 

12.                     W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego”.

 

13.       Na prośbę ucznia lub jego rodziców sprawdzona i oceniona praca udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom.      

 

14. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań                                       pracę tego ucznia  i przerywa jego sprawdzian lub egzamin gimnazjalny. Informację o unieważnieniu pracy ucznia  zamieszcza się w protokole. Przepisy pkt. 7,10,11 stosuje się odpowiednio.

 

15.       Wyniki sprawdzianu i egzaminu :                                                                                                                       1) uczeń  może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów, a za każdą część egzaminu gimnazjalnego – po 50 punktów,

2) wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny.

 

16.       Wynik sprawdzianu i egzaminu :                                                                   

1) nie odnotowuje się na świadectwie szkoły,

2) wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia              o szczegółowych wynikach odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia  komisja okręgowa przekazuje do szkoły ,

3) zaświadczenie, o którym mowa w ust. b), dyrektor szkoły przekazuje uczniowi  lub jego rodzicom (prawnym opiekunom)

 

17.Przepisy wspólne dla sprawdzianu i egzaminów:

 

1) Uczeń  lub zdający, który jest chory albo niepełnosprawny, w czasie trwania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

2) W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzenia 

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, dyrektor komisji okręgowej może unieważnić dany sprawdzian albo egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów  albo zdających w danej szkole lub szkołach, a także w stosunku do poszczególnych uczniów  albo zdających.

 

 

X. Świadectwa szkolne

 

 

§ 62

 

1.        Uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum otrzymuje świadectwo ukończenia odpowiedniego typu szkoły.

 

2.        Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej do III klasy gimnazjum, uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę        z zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne z wyróżnieniem.

 

3.        W świadectwach, dyplomach i innych drukach szkolnych w części przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych dodatkowych, wpisuje się te zajęcia przewidziane w szkolnym planie nauczania.

 

4.        Świadectwa szkolne wypełnia się zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

 

XI. Postanowienia końcowe

 

§ 63

1.        Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2.        Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla obu szkół wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę zespołu.

3.        Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez 

    szkoły wchodzące w skład zespołu podaje się nazwę szkoły.

                             

 

§ 64

 

 

Obwód szkolny dla gimnazjum wchodzącego w skład zespołu określa Rada Gminy.

 

 

§ 65

Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkoły.

 

 

 

§ 66

1.        Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.        Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 67

1. Statut Zespołu może być nowelizowany na wniosek 2/3 składu członków:

  -  Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,

  -  Rady Rodziców,

  -  Samorządu Uczniowskiego .

2. Rada Pedagogiczna uchwala Statut po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców,  Samorządu Uczniowskiego.                                                                

                               

                              

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Kozieł
Data wprowadzenia:2003-08-22 10:25:59
Opublikował:Marcin Kozieł
Data publikacji:2003-08-22 10:25:59
Ostatnia zmiana:2009-12-12 18:27:15
Ilość wyświetleń:5122
Urząd Gminy Bobrowniki
ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij