Zarządzenie Wójta Gminy Bobrowniki w sprawie przeprowadzenia w Gminie Bobrowniki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Bobrowniki w sprawie okreslenie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscypilarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie Gminy Bobrowniki