Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Symbol:
USC

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 788), art. 76 ust. 10 ustawy z 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 z późn. zm.)

Opłaty:
Zezwolenie - 39,00zł.

Podstawa prawna: ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2014r., poz. 1628 z późn. zmianami).
Opłatę skarbową uiszcza się w siedzibie Urzędu Gminy lub w formie wpłaty na konto Urzędu Gminy w Bobrownikach: BS Będzin 69 8438 0001 0000 0143 2022 0003.
Dowód wniesienia opłaty skarbowej składa się wraz z dokumentami koniecznymi do załatwienia sprawy.

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie po wpłynięciu podania. W sprawie skrócenia miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa wydawane jest pisemne zezwolenie.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby które zamierzają zawrzeć małżeństwo złożyły zapewnienie, zawiadamia on pisemnie osoby, których sprawa dotyczy o odmowie skrócenia terminu wyczekiwania. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia osoby te mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego (Sąd Rejonowy w Będzinie) o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę. dokonania czynności.

Uwagi:
Skrócenie jednomiesięcznego okresu wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego może mieć miejsce w przypadku wystąpienia ważnej przyczyny (ciąża, choroba) potwierdzonej odpowiednimi dokumentami (zaświadczeniami).

Urząd Stanu Cywilnego w Bobrownikach jest czynny w godzinach:
poniedziałek: 7.00-16.00
wtorek-środa: 7.00-15.00
czwartek: 7.00-16.00
piątek: 7.00-13.00


Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. tel. 32/287-78-87 wew. 45 (Zastępca Kierownika USC),Dokumenty
  • Wniosek o skrócenia terminu Wymagany 

  • Dokument potwierdzający uzasadnienie wniosku Wymagany

  • Dokument tożsamości do wglądu