Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Symbol:
USC

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z późniejszymi zmianami)

Opłaty:
Za odpis zupełny po czynności uzupełnienia - 39,-zł.
Pełnomocnictwo: 17,-zł.

Podstawa prawna: ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2014r., poz. 1628 z późn. zmianami).
Opłatę skarbową uiszcza się w siedzibie Urzędu Gminy lub w formie wpłaty na konto Urzędu Gminy w Bobrownikach: BS Będzin 69 8438 0001 0000 0143 2022 0003.

Dokument pełnomocnictwa lub jego kopia złożony do akt sprawy podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł. z wyjątkiem sytuacji, gdy pełnomocnictwa udziela się małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (pełnoletnim dzieciom) lub rodzeństwu.
Dowód wniesienia opłaty skarbowej składa się wraz z dokumentami koniecznymi do załatwienia sprawy.

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji odmownej wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bobrownikach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, podlega uzupełnieniu na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny osoby. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie jego wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej osoby lub jej wstępnych.
Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.

Do wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego załącza się zagraniczne dokumenty stanu cywilnego, jeżeli będą one podstawą uzupełnienia (jeżeli akty stanu cywilnego zostały sporządzone na terytorium RP, nie ma obowiązku dołączania odpisów z tych aktów). Jeżeli podstawą do uzupełnienia są materiały archiwalne, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną przez właściwy organ reprodukcję tych materiałów.
Kierownik urzędu stanu cywilnego, po czynności uzupełnienia wydaje wnioskodawcy odpis zupełny uzupełnionego aktu stanu cywilnego.


Strona zamieszkała za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest zobowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie braku wskazania takiej osoby, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny, rzecznik patentowy lub doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa

Urząd Stanu Cywilnego w Bobrownikach jest czynny w godzinach:
poniedziałek: 7.00-16.00
wtorek-środa: 7.00-15.00
czwartek: 7.00-16.00
piątek: 7.00-13.00
Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. tel. 32/287-78-87 wew. 45 (Zastępca Kierownika USC),Dokumenty
  • Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego Wymagany 

  • Zagraniczny odpis aktu stanu cywilnego stanowiący podstawę uzupełnienia, bądź materiały archiwalne (wymagany) 

  • Dokument tożsamości do wglądu