Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Symbol:
USC

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1741 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).

Opłaty:
Odpis zupełny po czynności sprostowania aktu stanu cywilnego: 39,-zł.
Pełnomocnictwo: 17,-zł.

Podstawa prawna: ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2014r., poz. 1628 z późn. zmianami).
Opłatę skarbową uiszcza się w siedzibie Urzędu Gminy lub w formie wpłaty na konto Urzędu Gminy w Bobrownikach: BS Będzin 69 8438 0001 0000 0143 2022 0003.

Dokument pełnomocnictwa lub jego kopia złożony do akt sprawy podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł. z wyjątkiem sytuacji, gdy pełnomocnictwa udziela się małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (pełnoletnim dzieciom) lub rodzeństwu.
Dowód wniesienia opłaty skarbowej składa się wraz z dokumentami koniecznymi do załatwienia sprawy.

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie, w formie czynności materialno technicznej.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
Odmowa sprostowania aktu stanu cywilnego przez kierownika usc następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach.

Uwagi:
Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził. 
Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno technicznej.

Strona zamieszkała za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest zobowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie braku wskazania takiej osoby, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny, rzecznik patentowy lub doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa. 

Po czynności sprostowania kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje odpis zupełny z aktu stanu cywilnego, będący potwierdzeniem dokonania czynności. 

Jeżeli sprostowanie aktu stanu cywilnego jest niemożliwe na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innych aktów stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych albo zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, jak również w sytuacji gdy sprostowanie nie jest możliwe przez kierownika urzędu stanu cywilnego wyłącznie na podstawie wymienionych dokumentów, sprostowania dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym.

Urząd Stanu Cywilnego w Bobrownikach jest czynny w godzinach:
poniedziałek: 7.00-16.00
wtorek-środa: 7.00-15.00
czwartek: 7.00-16.00
piątek: 7.00-13.00


Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. tel. 32/287-78-87 wew. 45 (Zastępca Kierownika USC),Dokumenty
  • Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego Wymagany 

  • Zagraniczny dokument stanu cywilnego stanowiący podstawę sprostowania (wymagany) 

  • Uwierzytelniony odpis lub wypis, reprodukcję archiwalnego aktu stanu cywilnego (wymagany)