Zaświadczenie o stanie cywilnym

Symbol:
USC

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1741 z późniejszymi zmianami)

Opłaty:
Zaświadczenie o stanie cywilnym - 38,-zł.


Podstawa prawna: ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2014r., poz. 1628 z późn.zm.).
Opłatę skarbową uiszcza się w siedzibie Urzędu Gminy lub w formie wpłaty na konto Urzędu Gminy w Bobrownikach: BS Będzin 69 8438 0001 0000 0143 2022 0003.
Dowód wniesienia opłaty skarbowej składa się wraz z dokumentami koniecznymi do załatwienia sprawy.

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Uwagi:
Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy. Osoba, która ubiega się o zaświadczenie o stanie cywilnym winna zgłosić się osobiście w urzędzie stanu cywilnego z dokumentem tożsamości.


Dokumenty
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (wymagany) 

  • Dokument tożsamości (do wglądu)