Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Symbol:
USC

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Art. 83 ustawy z 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1741 z późniejszymi zmianami),

Opłaty:
Zaświadczenie: 38,-zł.

Podstawa prawna: ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2014r., poz. 1628 z późn.zmianami).
Opłatę skarbową uiszcza się w siedzibie Urzędu Gminy lub w formie wpłaty na konto Urzędu Gminy w Bobrownikach: BS Będzin 69 8438 0001 0000 0143 2022 0003.
Dowód wniesienia opłaty skarbowej składa się wraz z dokumentami koniecznymi do załatwienia sprawy.

Termin odpowiedzi:
Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, zawiadamia on pisemnie osobę, której sprawa dotyczy. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia osoba ta może złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego (Sąd Rejonowy w Będzinie) o rozstrzygnięcie, czy przyczyna odmowy wskazana w zawiadomieniu uzasadnia odmowę dokonania czynności.

Uwagi:
Wymagane dokumenty:
- ważny dowód osobisty,
- wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego możność zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

Osoba, która nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie RP, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, dokument potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie, unieważnienie małżeństwa lub stwierdzenie jego nieistnienia.
Jeżeli osoba posiada akt urodzenia sporządzony na terenie RP, a poprzednie małżeństwo zostało zawarte poza granicami RP, obligatoryjna jest uprzednia transkrypcja aktu małżeństwa wraz z adnotacją o jego ustaniu.

Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa za granicą można uzyskać w każdym urzędzie stanu cywilnego. Obywatel polski może ubiegać się o zaświadczenie także u konsula Rzeczypospolitej Polskiej.


Zaświadczenie można uzyskać stawiając się w urzędzie stanu cywilnego osobiście i składając stosowne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi). 

Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa za granicą jest ważne sześć miesięcy. Musi ono zostać przetłumaczone na język państwa, w którym odbędzie się ślub, najczęściej przez tłumacza przysięgłego na terenie tego państwa.


Urząd Stanu Cywilnego w Bobrownikach jest czynny w godzinach:
poniedziałek: 7.00-16.00
wtorek-środa: 7.00-15.00
czwartek: 7.00-16.00
piątek: 7.00-13.00
Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. tel. 32/287-78-87 wew. 45 (Zastępca Kierownika USC),

Dokumenty
  • Jak wyżej