Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkiem cywilnym (przed duchownym)

Symbol:
USC

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Art. 1 § 2, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 788) oraz art. 81 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. , poz. 1741 z późn. zm.) oraz art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318).Opłaty:
Sporządzenie aktu małżeństwa - 84,-zł.

Podstawa prawna: ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2014r., poz. 1628 z późn. zm.).
Opłatę skarbową uiszcza się w siedzibie Urzędu Gminy lub w formie wpłaty na konto Urzędu Gminy w Bobrownikach: BS Będzin 69 8438 0001 0000 0143 2022 0003.

Jeżeli małżeństwo zawierane będzie poza Gminą Bobrowniki, opłatę skarbową należy uiścić w Urzędzie Miasta/Gminy w miejscu zawarcia małżeństwa. Dowód wniesienia opłaty skarbowej podlega złożeniu w tut. usc w dniu składania zapewnień.
Termin odpowiedzi:
Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
Jeżeli zachodzą okoliczności wyłączające możliwość wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia. Odmowa następuje w formie pisemnej. Osoby których czynność dotyczy mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia mogą wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Uwagi:
Wymagane dokumenty:
- ważny dowód osobisty (jeżeli osoba posiada sporządzone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej akty stanu cywilnego, pozwalające ustalić aktualny stan cywilny),
Jeżeli osoba posiada na terenie RP sporządzony akt urodzenia, natomiast poprzednie małżeństwo zostało zawarte za granicą i ustało, wymagana jest obligatoryjna transkrypcja aktu małżeństwa w Polsce wraz z adnotacją o ustaniu małżeństwa. 
Jeżeli obywatel polski który zamierza wstąpić w związek małżeński , lecz w ogóle nie posiada na terenie RP sporządzonych aktów stanu cywilnego, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa. 
- zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
- Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada również zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.

Dla cudzoziemca:
· odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym podlegają tłumaczeniom urzędowym na język polski,
· dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem cudzoziemiec może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014r., poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.
Jeżeli otrzymanie dokumentu, o którym mowa napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może zwolnić go od złożenia tego dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba może zawrzeć małżeństwo.

- do wglądu: paszport.

W przypadku cudzoziemca nie posługującego się językiem polskim - w dniu złożenia zapewnień wymagana obecność tłumacza bądź tłumacza przysięgłego. Ich udział w procedurze związanej z zawarciem małżeństwa zapewniają osoby składające oświadczenia (osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo). 

Zaświadczenie uzyskuje się w każdym urzędzie stanu cywilnego. 
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński wyznaniowy ze skutkiem cywilnym otrzymują niezwłocznie zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które jest ważne 6 miesięcy (małżeństwo musi być zawarte w okresie jego ważności). Zaświadczenie należy dostarczyć do parafii, w której odbędzie się ślub.
Po zawarciu małżeństwa kierownik USC, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i zaświadczenia duchownego o odbytym ślubie, sporządza akt małżeństwa.


Urząd Stanu Cywilnego w Bobrownikach jest czynny w godzinach:
poniedziałek: 7.00-16.00
wtorek-środa: 7.00-15.00
czwartek: 7.00-16.00
piątek: 7.00-13.00
Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. tel. 32/287-78-87 wew. 45 (Zastępca Kierownika USC),