Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

Symbol:
USC

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 788 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 28 listopada 2014r.. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1741 z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. z 2015r., poz. 180).Opłaty:
Sporządzenie aktu małżeństwa : 84,-zł.
Podstawa prawna: ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2014r., poz. 1628 z późn. zmianami).
Opłatę skarbową uiszcza się w siedzibie Urzędu Gminy lub w formie wpłaty na konto Urzędu Gminy w Bobrownikach: BS Będzin 69 8438 0001 0000 0143 2022 0003.

Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń poza lokalem urzędu stanu cywilnego na terenie Gminy Bobrowniki: 1.000zł.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. z 2015r., poz. 180).
Opłatę dodatkową uiszcza się w siedzibie Urzędu Gminy lub w formie wpłaty na konto Urzędu Gminy w Bobrownikach: BS Będzin 69 8438 0001 0000 0143 2022 0003.
Dowody wniesienia opłat składa się w urzędzie stanu cywilnego, w którym załatwiana jest sprawa związana z zawarciem małżeństwa.

Termin odpowiedzi:
Termin uroczystości ustalany jest indywidualnie. Najbliższy możliwy termin zawarcia związku małżeńskiego: po upływie miesiąca od dnia, w którym narzeczeni złożyli dokumenty i zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.
Osoby zawierające małżeństwo otrzymują jeden bezpłatny odpis aktu małżeństwa.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
Jeżeli zachodzą okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa, kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Odmowa następuje w formie pisemnej. Osoby których czynność dotyczy mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia mogą wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.
W razie wątpliwości kierownik urzędu stanu cywilnego może się zwrócić do sądu o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte. 


Uwagi:
Wymagane dokumenty:
- ważny dowód osobisty (jeżeli osoba posiada sporządzone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej akty stanu cywilnego, pozwalające ustalić aktualny stan cywilny),
Jeżeli osoba posiada na terenie RP sporządzony akt urodzenia, natomiast poprzednie małżeństwo zostało zawarte za granicą i ustało, wymagana jest obligatoryjna transkrypcja aktu małżeństwa w Polsce wraz z adnotacją o ustaniu małżeństwa. 
Jeżeli obywatel polski który zamierza wstąpić w związek małżeński , lecz w ogóle nie posiada na terenie RP sporządzonych aktów stanu cywilnego, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa. 
- zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
- Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada również zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.

Dla cudzoziemca:
· odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim również odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym podlegają tłumaczeniom urzędowym na język polski,
· dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem cudzoziemiec może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014r., poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.
Jeżeli otrzymanie dokumentu, o którym mowa napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może zwolnić go od złożenia tego dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba może zawrzeć małżeństwo.

- do wglądu: paszport.

W przypadku cudzoziemca - w dniu złożenia zapewnień oraz oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński wymagana obecność tłumacza bądź tłumacza przysięgłego. Ich udział w procedurze związanej z zawarciem małżeństwa zapewniają osoby składające oświadczenia (osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo). 

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego (jednomiesięczny okres wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego). Skrócenie terminu wyczekiwania może nastąpić w przypadku wystąpienia ważnych powodów (najczęściej ciąża, stan zdrowia). Zawarcie małżeństwa następuje w lokalu urzędu stanu cywilnego. 
Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, kierownik usc może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego na terenie Gminy Bobrowniki, jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności. 

Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego na terenie Gminy Bobrowniki, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (art. 85 ust. 5 ustawy Pasc). Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia w/w wymogów kierownik usc pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu. 
Jeżeli kierownik usc nie może przyjąć oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński, uzgadnia z nimi inny termin zawarcia małżeństwa. W przypadku braku uzgodnienia takiego terminu kierownik usc pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez te osoby. 
Przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem usc, na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, podlega opłacie dodatkowej w wysokości 1.000zł..

Urząd Stanu Cywilnego w Bobrownikach jest czynny w godzinach:
poniedziałek: 7.00-16.00
wtorek-środa: 7.00-15.00
czwartek: 7.00-16.00
piątek: 7.00-13.00
Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. tel. 32/287-78-87 wew. 45 (Zastępca Kierownika USC),Dokumenty
  • Jak wyżej