Rejestracja zgonu

Symbol:
USC

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Art. 92 i następne ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014, poz. 1741 z późniejszymi zmianami)

Opłaty:
Bez opłat

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Uwagi:
Akt zgonu sporządza się w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zgonu, na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu.
Zgłoszenie zgonu następuje w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu (jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu). Zgłoszenia zgonu dokonuje podmiot uprawniony do pochówku na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011r., Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) tj. pozostały małżonek, krewni wstępni, zstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia, a także osoby, które dobrowolnie się do tego zobowiążą.

Po rejestracji zgonu urząd stanu cywilnego wydaje jeden bezpłatny odpis aktu zgonu.

Urząd Stanu Cywilnego w Bobrownikach jest czynny w godzinach:
poniedziałek: 7.00-16.00
wtorek-środa: 7.00-15.00
czwartek: 7.00-16.00
piątek: 7.00-13.00
Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. tel. 32/287-78-87 wew. 45 (Zastępca Kierownika USC),


Dokumenty
  • Karta zgonu wydana przez służbę zdrowia Wymagany 

  • Dowód osobisty osoby zmarłej Wymagany 

  • Książeczka wojskowa osoby zmarłej Wymagany 

  • Paszport osoby zmarłej Wymagany (Można również złożyć w biurze paszportowym)

  • Dokument tożsamości osoby zgłaszającej do wglądu