Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Symbol:
USC

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 788).

Opłaty:
Opłata za czynność : 11,-zł.

Podstawa prawna: ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2014r., poz. 1628 z późn. zmianami).
Opłatę skarbową uiszcza się w siedzibie Urzędu Gminy lub w formie wpłaty na konto Urzędu Gminy w Bobrownikach: BS Będzin 69 8438 0001 0000 0143 2022 0003.
Dowód wniesienia opłaty skarbowej składa się wraz z dokumentami koniecznymi do załatwienia sprawy.

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Uwagi:
Małżonek rozwiedziony, który zmienił w wyniku zawarcia małżeństwa swoje nazwisko może po ustaniu małżeństwa przez rozwód powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego. Termin złożenia oświadczenia – 3 miesiące od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód. Późniejsza zmiana nazwiska jest możliwa tylko i wyłącznie w trybie ustawy o zmianie imienia i nazwiska. 
Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego. 

Osoba, która powróciła do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa winna niezwłocznie złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego. Dotychczasowy dokument tożsamości zachowuje swoją ważność tylko 4 miesiące od dnia zaistnienia zmiany nazwiska.


Urząd Stanu Cywilnego w Bobrownikach jest czynny w godzinach:
poniedziałek: 7.00-16.00
wtorek-środa: 7.00-15.00
czwartek: 7.00-16.00
piątek: 7.00-13.00


Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. tel. 32/287-78-87 wew. 45 (Zastępca Kierownika USC),Dokumenty
  • Zmigrowany akt małżeństwa
  • Dokument tożsamości do wglądu