Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

Symbol:
USC

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Art. 72 - 77 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 788 z późn. zm.).

Opłaty:
Bez opłat

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
Kierownik urzędu stanu cywilnego może odmówić przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa. Nie później niż w terminie siedmiu dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka oraz matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

Uwagi:
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa jest składane przez ojca dziecka oraz matkę przed dowolnym kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Uznanie dotyczy zarówno dziecka poczętego przed jego urodzeniem, jak również urodzonego oraz dziecka martwego. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność. Uznanie dziecka żyjącego może nastąpić w każdym czasie do uzyskania przez dziecko pełnoletności.
Oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego mogą złożyć osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (18 lat). Osoby, które ukończyły lat 16 i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia mogą złożyć oświadczenia o uznaniu ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym. 
W imieniu rodzica, który nie osiągnął 16 roku życia oświadczenie o uznaniu ojcostwa może złożyć przedstawiciel ustawowy dziecka ustanowiony przez sąd uzyskując zgodę sądu opiekuńczego na dokonanie tej czynności.

Urząd Stanu Cywilnego w Bobrownikach jest czynny w godzinach:
poniedziałek: 7.00-16.00
wtorek-środa: 7.00-15.00
czwartek: 7.00-16.00
piątek: 7.00-13.00
Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. tel. 32/287-78-87 wew. 45 (Zastępca Kierownika USC),Dokumenty
  • Postanowienie sądu opiekuńczego ustanawiające przedstawiciela ustawowego dla dziecka w przypadku rodziców małoletnich (do uzyskania w Sądzie Rejonowym w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich) oraz zgoda sądu na dokonanie czynności dot. uznania ojcostwa. (wymagany) 

  • Dokumenty tożsamości rodziców dziecka (przedstawiciela ustawowego) (do wglądu) 

  • Zaświadczenie lekarskie o wysokości ciąży (wymagany) Jeżeli uznanie ojcostwa dotyczy dziecka poczętego, nieurodzonego