Odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Symbol:
USC

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Art. 109 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z późniejszymi zm.)

Opłaty:
Odpis zupełny po czynności odtworzenia: 39,-zł.
Pełnomocnictwo: 17,-zł.

Podstawa prawna: ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2014r., poz. 1628 z późn. zmianami).
Opłatę skarbową uiszcza się w siedzibie Urzędu Gminy lub w formie wpłaty na konto Urzędu Gminy w Bobrownikach: BS Będzin 69 8438 0001 0000 0143 2022 0003.

Dokument pełnomocnictwa lub jego kopia złożony do akt sprawy podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł. z wyjątkiem sytuacji, gdy pełnomocnictwa udziela się małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (pełnoletnim dzieciom) lub rodzeństwu.
Dowód wniesienia opłaty skarbowej składa się wraz z dokumentami koniecznymi do załatwienia sprawy.

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie, w formie czynności materialno-technicznej.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji odmownej wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bobrownikach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami.

Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego może złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego osoba, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy lub inna osoba ze względu na swój interes prawny, lub osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon. 
Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się na podstawie przedłożonego przez osobę składającą wniosek dokumentu potwierdzającego zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelnionej kopii, w formie czynności materialno-technicznej.
Dokonując odtworzenia zagranicznego dokumentu można dostosować zawarte w nim zapisy na wniosek osoby, której akt dotyczy, do reguł pisowni polskiej, jeśli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie odtworzenia. 

Po czynności odtworzenia wydaje się wnioskodawcy odpis zupełny z aktu stanu cywilnego.

Wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego można złożyć za pośrednictwem konsula RP (jeśli strona zamieszkuje za granicą). Konsul przesyła wniosek do wybranego przez stronę kierownika urzędu stanu cywilnego.

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania odtworzenia, jeżeli wnioskodawca nie przedstawi dokumentu bezspornie potwierdzającego zdarzenie lub potwierdza zdarzenie inne niż urodzenia, małżeństwo czy zgon, lub odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Urząd Stanu Cywilnego w Bobrownikach jest czynny w godzinach:
poniedziałek: 7.00-16.00
wtorek-środa: 7.00-15.00
czwartek: 7.00-16.00
piątek: 7.00-13.00


Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. tel. 32/287-78-87 wew. 45 (Zastępca Kierownika USC),Dokumenty
  • Wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego (wymagany) 

  • Dokument potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelniona kopia (wymagany)