Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Symbol:
USC

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Art. 19 ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16. 10. 1992 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z 1992 r. z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10.11. 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 1992 r., Nr 90, poz. 453 z późniejszymi zmianami), Uchwała Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 stycznia 2007r. Nr IV/35/07 w sprawie zasad przyznawania nagród za długoletnie pożycie małżeńskie oraz jubileusz 100 i następnych rocznic urodzin.

Opłaty:
Bez opłat

Termin odpowiedzi:
Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie ma miejsce ok. 5 miesięcy po złożeniu wniosku. Wniosek o nadanie medali zostaje skierowany do Kancelarii Prezydenta RP za pośrednictwem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Uwagi:
Postępowanie dotyczy par małżeńskich zamieszkałych w Gminie Bobrowniki. 
Zgłoszenia jubileuszu należy dokonać w roku kalendarzowym, w którym przypada 50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica przypada w styczniu lub w lutym zgłoszenia można dokonać od 1 listopada roku poprzedzającego.

Na podstawie wniosku o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, parom obchodzącym 50-lecie pożycia małżeńskiego zostają nadane medale, które w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręcza Wójt Gminy Bobrowniki. 
Każda odznaczona medalami para małżeńska otrzymuje gratyfikację pieniężną.

Diamentowe/Brylantowe/Kamienne/Żelazne Gody:
W uroczystości, o której mowa biorą udział również pary małżeńskie zamieszkałe na terenie Gminy Bobrowniki, które obchodzą 60, 65 i 70 rocznicę pożycia małżeńskiego. Zgłoszeń jubileuszy dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego. Wymienione pary również otrzymują gratyfikację finansową.

Urząd Stanu Cywilnego w Bobrownikach jest czynny w godzinach:
poniedziałek: 7.00-16.00
wtorek-środa: 7.00-15.00
czwartek: 7.00-16.00
piątek: 7.00-13.00
Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. tel. 32/287-78-87 wew. 45 (Zastępca Kierownika USC),Dokumenty
  • Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie Wymagany 

  • Dokumenty tożsamości małżonków do wglądu