Zmiana imienia i nazwiska

Symbol:
USC

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2008r. Nr 220, poz. 1414 z późń. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz. 267 z późn. zm).

Opłaty:
Decyzja w sprawie zmiany imienia / nazwiska - 37,00zł.

Podstawa prawna: ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2014r., poz. 1628 z późn. zmianami).
Opłatę skarbową uiszcza się w siedzibie Urzędu Gminy lub w formie wpłaty na konto Urzędu Gminy w Bobrownikach: BS Będzin 69 8438 0001 0000 0143 2022 0003.

Dowód wniesienia opłaty skarbowej składa się wraz z dokumentami koniecznymi do załatwienia sprawy.

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 30 dni.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bobrownikach w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
Wniosek o zmianę imienia/nazwiska można złożyć osobiście w każdym urzędzie stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli niemożliwym jest przybycie do urzędu stanu cywilnego dopuszcza się złożenie wniosku w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Zgoda dziecka (gdy zmiana dot. dziecka powyżej lat 13) oraz zgoda drugiego z rodziców na zmianę nazwiska małoletniego powinna zostać wyrażona osobiście przed organem lub formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 

Wymagane dokumenty:
- wniosek o zmianę imienia/nazwiska,
- ważny dowód osobisty,
- ewentualnie inne dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku o zmianę imienia/nazwiska,

Urząd Stanu Cywilnego w Bobrownikach jest czynny w godzinach:
poniedziałek: 7.00-16.00
wtorek-środa: 7.00-15.00
czwartek: 7.00-16.00
piątek: 7.00-13.00
Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. tel. 32/287-78-87 wew. 45 (Zastępca Kierownika USC),Dokumenty
  • Wniosek o zmianę imienia (nazwiska) (wymagany) 

  • Dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku (wymagany)