Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego

Symbol:
USC

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Art. 44-47 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014, poz. 1741 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz. 267).

Opłaty:
Odpis skrócony - 22,00zł.
Odpis zupełny -33,00zł.
Odpis wielojęzyczny - 22,00zł.
Pełnomocnictwo - 17,00zł.

Podstawa prawna: ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2014r., poz. 1628 z późn. zmianami).
Opłatę skarbową uiszcza się w siedzibie Urzędu Gminy lub w formie wpłaty na konto Urzędu Gminy w Bobrownikach: BS Będzin 69 8438 0001 0000 0143 2022 0003.

Dokument pełnomocnictwa lub jego kopia złożony do akt sprawy podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł. z wyjątkiem sytuacji, gdy pełnomocnictwa udziela się małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (pełnoletnim dzieciom) lub rodzeństwu.
Dowód wniesienia opłaty skarbowej składa się wraz z dokumentami koniecznymi do załatwienia sprawy.

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmownej przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bobrownikach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:
O odpisy z ksiąg stanu cywilnego może się ubiegać osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy, opiekun, osoba która wykaże w tym interes prawny, sąd, prokurator, organizacje społeczne, oraz organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Urząd stanu cywilnego posiada księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z ostatnich 100 lat. Starsze księgi stanu cywilnego zostały przekazane do Archiwum Państwowego w Katowicach. 

Nie wydaje się odpisów z ksiąg urodzeń , dla których upłynął 100-letni okres przechowywania, oraz z ksiąg małżeństw i zgonów, dla których minął 80-letni okres przechowywania. Wyjątek od tej reguły przewidziano w art. 130 ust. 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego: można wydać odpis dot. osoby, jeśli nie sporządzono dla niej aktu zgonu, lub nie zarejestrowano informacji o zgonie tej osoby. 
Udostępnienie aktów stanu cywilnego, dla których minęły okresy przechowywania odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Urząd Stanu Cywilnego w Bobrownikach jest czynny w godzinach:
poniedziałek: 7.00-16.00
wtorek-środa: 7.00-15.00
czwartek: 7.00-16.00
piątek: 7.00-13.00
Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. tel. 32/287-78-87 wew. 45 (Zastępca Kierownika USC),

Dokumenty
  • Podanie o wydanie odpisu z ksiąg stanu cywilnego Wymagany 

  • Dokument tożsamości wnioskodawcy do wglądu