Deklaracja na podatek rolny DR-1 - składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej

Załącznik do deklaracji: Informacje dotyczące użytków rolnych oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych będących w posiadaniu podatnika (DR-1/A)

Załącznik do deklaracji: Informacje dotyczące użytków rolnych oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych zwolnionych z opodatkowania (DR-1/B)

 

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy EBOI

lub ePUAP