Deklaracja na podatek leśny DL-1 składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym, spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej

 Załącznik do deklaracji: Informacje dotyczące gruntów leśnych będących w posiadaniu podatnika (DL-1/A)

 Załącznik do deklaracji: Informacje dotyczące gruntów leśnych zwolnionych z opodatkowania (DL-1/B)

 

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy EBOI

lub ePUAP