Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia;

 2. Dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia;

 3. Pełnomocnictwo do wystąpienia o zaświadczenie w imieniu podmiotu, który wnioskuje o wydanie zaświadczenia;

 4. Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia (składane wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub w chwili odbioru);

 5. Dowód dokonania opłaty za pełnomocnictwo z pkt 3 (pełnomocnictwo do odbioru jest zwolnione z opłaty skarbowej);

 6. Kserokopia aktualnego KRS-u lub kserokopia wypisu z ewidencji działalności gospodarczej;

 7. Kserokopia decyzji o nadaniu NIP (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą).

Opłaty:
 • 21 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości;

 • 17 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia innego niż wymienione powyżej;

 • 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (tylko pełnomocnictwo z pkt 3)


Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem pocztowym na rachunek bankowy Gminy Bobrowniki 69 8438 0001 0000 0143 2022 0003 lub w kasie BS o/Bobrowniki w budynku Urzędu Gminy Bobrowniki.


Termin wydania zaświadczenia:

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.


Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Bobrowniki, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści.


Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749).

 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).

 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1726).

 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U.
  z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).