Wydział:
Referat Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 754, z późn. zm.)
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1257 z późn. zm.)
3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1316)


Opłaty:
Brak opłat

Termin odpowiedzi:
3 dni od daty wpływu wniosku o wpisanie do rejestru wyborców

Jednostka odpowiadająca:
Referat Spraw Obywatelskich, pok. nr 2

Tryb odwoławczy:
Do sądu rejonowego, w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców, za pośrednictwem Wójta Gminy Bobrowniki.

Uwagi:
Przed wydaniem decyzji o wpisie do rejestru wyborców Wójt Gminy Bobrowniki jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy. Jednym ze sposobów udowodnienia faktu zamieszkiwania w danym miejscu może być przedstawienie oświadczenia właściciela lub najemcy lokalu o tym, że wskazana osoba stale zamieszkuje w danym lokalu. Załącznik "Oświadczenie właściciela nieruchomości"

Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
2) Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość
3) Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4) Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)

Fakultatywny załącznik:
1) Oświadczenie właściciela nieruchomości, że dana osoba tam zamieszkuje.


Wnioskodawca zgłasza się osobiście 

 

UWAGI:
  
      1.       Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.
      2.       Wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, a chcą być wpisani do rejestru wyborców w tej gminie, mogą złożyć wniosek w urzędzie gminy, w której zamieszkują.
      3.       Osoby nigdzie nie zameldowane mogą zwracać się do urzędu gminy, w której zamieszkują, o wpisanie do rejestru wyborców, wskazując we wniosku adres, pod którym były ostatnio zameldowane na pobyt stały.
      4.       Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek wraz ze wskazaniem adresu zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.
      5.       Ujęcie wyborcy w rejestrze wyborców na własny wniosek w danej gminie powoduje jego wykreślenie z rejestru w tej gminie, w której jest zameldowany na pobyt stały lub w której został wpisany na własny wniosek, bez dodatkowych czynności zainteresowanego.
      6.       Wyborcy wpisani do rejestru wyborców na własny wniosek korzystają na obszarze gminy z praw wyborczych we wszystkich przeprowadzanych wyborach i referendach bez konieczności ponawiania wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w tej gminie w związku z zarządzonymi wyborami lub referendami.
      7.       Prawo wpisania do stałego rejestru wyborców przysługuje obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy stale zamieszkują w Białymstoku.
      8.       Dokumenty niesporządzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Dotyczy to również innych dokumentów składanych przez obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.