Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Bobrowniki

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Bobrownikach

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Bobrowniki
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora samorządowej jednostki budżetowej -
Żłobka Gminnego w Bobrownikach
Rogoźnik, ul. Zacisze 1

Wymagania formalne dla kandydatów:

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe,
d) minimum trzy lata doświadczenia w pracy z dziećmi,
e) minimum trzyletni staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
f) nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) nieposzlakowana opinia,
h) rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
i) niepozbawienie, niezawieszenie, ani nieograniczenie władzy rodzicielskiej;
j) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
b) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz zasad funkcjonowania gminnych jednostek budżetowych,
c) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
d) znajomość przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych,
e) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o pracownikach samorządowych,
f) znajomość prawa pracy i przepisów BHP;

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Kierowanie jednostką budżetową Gminy, a w szczególności realizacja zadań wynikających ze statutu Żłobka Gminnego w Bobrownikach,
ustalanie i zatwierdzanie planów działalności jednostki, wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników żłobka, w tym czynności związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, zarządzanie mieniem jednostki, reprezentowanie jednostki,
sporządzanie sprawozdań.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) pełny wymiar czasu pracy,
2) miejsce wykonywania pracy: budynek żłobka – Rogoźnik, ul. Zacisze 1.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) życiorys uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i kariery zawodowej wraz z danymi teleadresowymi,
b) list motywacyjny,
c) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
e) kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
f) kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
g) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) pisemne opracowanie koncepcji programowej, organizacyjnej i ekonomicznej Żłobka Gminnego w Bobrownikach, które będzie omawiane podczas rozmowy kwalifikacyjnej z osobami, które spełnią wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu,
j) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. Klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”;
k) referencje potwierdzające należyte sprawowanie opieki nad dziećmi,
l) oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
ł) oświadczenie kandydata dot. obowiązku alimentacyjnego lub braku takiego obowiązku;

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego.
Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Bobrownikach” w sekretariacie Urzędu Gminy Bobrowniki, ul. Gminna 8 ( pokój nr 15).
Oferty należy składać do dnia 31.01.2013 r. do godz. 15.00.
Zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bobrowniki.

Inne informacje:
W przypadku kandydata podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, w czasie której pracownik odbędzie służbę przygotowawczą.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy nie spełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu.


Bobrowniki, 21.01.2013r.

 

 

Wójt Gminy Bobrowniki

/-/ mgr Arkadiusz Ziemba

Załączniki

Informacja o wynikach I etapu naboru (54.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (12.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Stanisław Fijołek
Data utworzenia:2013-01-21 15:37:10
Wprowadził do systemu:Piotr Wieczorek
Data wprowadzenia:2013-01-21 15:37:14
Opublikował:Piotr Wieczorek
Data publikacji:2013-01-21 15:45:10
Ostatnia zmiana:2013-02-08 14:23:04
Ilość wyświetleń:5114

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij