Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Bobrowniki

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy - w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 Bobrowniki, 2013-01-11


WÓJT GMINY BOBROWNIKI OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Gminy Bobrowniki -

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- wykształcenie techniczne; kierunek preferowany: ochrona środowiska, inżynieria sanitarna, budownictwo,

- co najmniej 3-letni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

1) preferowany staż pracy w administracji samorządowej, na podobnym stanowisku,
2) znajomość przepisów:
- o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych,
- instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt, instrukcji archiwalnej,
- o ochronie środowiska, ochronie przyrody, utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gospodarowania odpadami komunalnymi, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prawa wodnego,
- ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych,
3) umiejętność obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych,
4) samodzielność, komunikatywność i rzetelność w wykonywaniu pracy,
5) prawo jazdy kategorii B.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją urządzeń zaopatrzenia w wodę, kanalizacji sanitarnej i burzowej, w tym regulowanie stanów prawnych wymienionych urządzeń,
2) prowadzenie spraw dotyczących wdrażania w gminie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
3) prowadzenie spraw wynikających z Prawa wodnego.

Szczegółowy zakres czynności określony zostanie po podpisaniu umowy o pracę z wybranym kandydatem.

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) pełny wymiar czasu pracy,
2) praca biurowa, ale wymagająca również wyjazdów w teren,
3) praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy; nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy,
4)występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych; brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae,
3) kserokopie świadectw pracy, lub zaświadczeń potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
4) kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
6) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
8) kserokopia prawa jazdy kat. B.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowniki : ul. Gminna 8 42-583 Bobrowniki, pokój nr 13 , lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:” Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze” w terminie do dnia 25 stycznia 2013r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

7. Informacje dodatkowe

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych z Urzędzie Gminy Bobrowniki w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu grudniu 2012r. nie przekroczył 6% .Osoby, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z wymaganymi dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o liczbie kandydatów, którzy zgłosili się do naboru oraz o liczbie kandydatów spełniających określone wymagania formalne umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bobrowniki bip.bobrowniki.pl. Kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu i formie przeprowadzenia dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.


 

Załączniki

Informacja o wynikach I etapu naboru (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (54.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Piotr Wieczorek
Data utworzenia:2013-01-14 15:33:44
Wprowadził do systemu:Piotr Wieczorek
Data wprowadzenia:2013-01-14 17:33:44
Opublikował:Piotr Wieczorek
Data publikacji:2013-01-14 17:40:04
Ostatnia zmiana:2013-01-31 15:09:20
Ilość wyświetleń:5206

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij