Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Bobrowniki

Kolorowy pasek

Konkurs na stanowisko Dyrektora samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Bobrowniki

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora samorządowego zakładu budżetowego -

Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Bobrownikach, ul. Sienkiewicza 121b

 

 

Wymagania formalne dla kandydatów:

1.      Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie,

b)     pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      wykształcenie wyższe magisterskie administracyjne lub w zakresie zarządzania,

d)     minimum ośmioletni staż pracy,

e)      nie skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      minimum sześcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,

b)     znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz zasad funkcjonowania gminnych zakładów budżetowych,

c)      znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

d)     znajomość przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych,

e)      znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o pracownikach samorządowych,

f)       znajomość prawa pracy i przepisów BHP,

f)       znajomość języków obcych – język niemiecki lub język angielski.

 

3.      Główne obowiązki dyrektora:

kierowanie zakładem budżetowym, a w szczególności:

- realizacja zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach,

- ustalanie planów działalności zakładu,

- realizowanie polityki kadrowej,

- zarządzanie mieniem i odpowiadanie za wyniki działalności zakładu,

- reprezentowanie zakładu,

- sporządzanie sprawozdań finansowych.

 

4.      Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)      życiorys uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i kariery zawodowej wraz z danymi teleadresowymi,

b)     list motywacyjny,

c)      kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,

d)     kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

e)      kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,

f)       kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,

g)     zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie – aktualny wypis z rejestru karnego (ważny 3 miesiące od dnia wystawienia),

h)     zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

i)        oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

j)        pisemne opracowanie koncepcji programowej, organizacyjnej i ekonomicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach, które będzie omawiane podczas rozmowy kwalifikacyjnej z osobami, które spełnią wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu,

k)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. Klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

 

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego.

 

Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach” w sekretariacie Urzędu Gminy Bobrowniki, ul. Gminna 8.

 

Oferty należy składać do dnia 31.03.2011 r. do godz. 12.00.

 

Zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bobrowniki.

 

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy nie spełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu.

Załączniki

INFORMACJA o wynikach I etapu dyrektor ZGK (11.1kB) Zapisz dokument  
INFORMACJA O WYNIKU NABORU (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Wieczorek
Data utworzenia:2011-03-18 14:58:47
Wprowadził do systemu:Łukasz Flak
Data wprowadzenia:2011-03-18 14:59:24
Opublikował:Łukasz Flak
Data publikacji:2011-03-18 15:00:53
Ostatnia zmiana:2011-04-18 12:01:28
Ilość wyświetleń:4571
Urząd Gminy Bobrowniki
ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij